Works

35 Habitatges d'HPO to promoció Santa Rosa Santa Coloma de Gramenet

1. ANTECEDENTS i SOLUCIÓ VOLUMÈTRICA ADOPTADA.

Es tractava de projectar un edifici d’habitatge social amb un màxim aprofitament en el nombre d’habitatges, en un solar de planta rectangular molt allargada i amb una alçada màxima de només planta baixa i tres plantes pis.

El solar està ubicat en cantonada de dos carrers amb ordenació d’alineació de vial. La façana més llarga de més de 50 metres, correspon a l’avinguda Santa Rosa, amb un desnivell aproximat als tres metres entre els dos extrems. L’altre carrer de façana més curta aproximada al 20 metres d’allargada, es sensiblement pla al nivell més baix del altre carrer.

En un principi es va pensar en fraccionar l’edifici en varis cossos amb nuclis d’accés independents, adaptant-los a la rasant de l’avinguda Santa Rosa; però aquesta solució, limitava substancialment el nombre d’habitatges i l’edificabilitat total.

Per tant, aprofitant les ordenances pròpies de l’alineació de vial, donat que no es superava l’alçada de tres metres entre els extrems, s’ha optat per ordenar l’edificació en un sol volum, situant l’entrada general a l’edifici pel lloc de cota del nivell més elevat, amb la qual cosa, tota la planta que té la classificació de planta baixa s’ha pogut destinar al ús d’habitatge, reservant al ús comercial i l’accés a l’aparcament, per la planta “soterrani” que sobresurt a nivell de la vorera pel carrer de nivell inferior.

Malgrat que es tracta d’un edifici ubicat en zona d’ordenació d’alineació de vial, s’ha projectat com si fos un edifici en edificació aïllada, aprofitant que les parcel•les veïnes estan ocupades per un jardí urbà i pel pati d’un centre escolar. Per solucionar la mitgera del centre escolar, s’ha retirat l’edificació per sobre de la planta baixa, fins al límit de la profunditat edificable de l’avinguda Santa Rosa, aconseguint que la façana posterior tingui la continuïtat desitjada, amb les mateixes característiques de la façana principal.

Cal fer esment de que per evitar que la planta “soterrani” inferior que sobresurt de la rasant no semblés desproporcionadament petita en el conjunt del volum general, s’ha donat el mateix tractament exterior a la planta baixa, per tal d’augmentar l’alçada visual des del carrer.

2. DISPOSICIÓ INTERIOR DELS HABITATGES

Amb la intenció d’aconseguir un màxim aprofitament, i donat que la profunditat edificable de 16 metres ho permet, els habitatges s’han disposat de forma simètrica, ocupant tota l’allargada de les dues façanes, amb un passadís distribuïdor central.

Aquest tipus de distribució general vol recordar i de fet s’ha inspirat humilment, en la distribució de l’“Unité d’Habitation”.

En un principi i tal com es va atorgar la llicència municipal, aquest passadís distribuïdor central connectava tots els habitatges amb les dues escales comunitàries, el nucli d’ascensors, i uns patis interiors de comunicació visual i ventilació i il•luminació natural, exclusiva de la zona comú, similars a les escales del eixampla de Barcelona.

Dissortadament, la burocràcia administrativa del procés de qualificació d’habitatge protegit, ha omplert aquest passadís central de portes tallafocs, que desvirtuen sensiblement l’efecte que es pretenia aconseguir.

Amb aquesta disposició, totes les dependències dels habitatges, incloses les cuines, ventilen directament a les façanes principals, sense patis interiors. Els ascensors de la finca arriben fins a la planta coberta, per tal de facilitar l’accés al estenedors.

El nombre total d’habitatges es de 35 unitats. Vuit a la planta baixa i nou a cada planta pis. La superfície útil interior habitual dels habitatges promoguts per Gramepark, està al voltant dels 75 metres, que correspon a un habitatges tipus de tres dormitoris, dos banys, cuina i el menjador-estar.

Tots els habitatges construïts tenen aquest programa amb una superfície d’entre 67 i 76 metres útils, a excepció, dels quatre habitatges situats al extrem del passadís, amb façana a l’avinguda Generalitat, que estan al voltant de més de 80 metres.

3. PARÀMETRES CONSTRUCTIUS

La estructura del edifici es convencional de pilars i murs de formigó amb forjats reticulars. Cal fer esment de que en les plantes destinades a aparcament, el forjat està realitzat amb banyeres recuperables que dona un nivell d’acabat molt millor que el forjat convencional. També els murs perimetrals soterrats van ser executats encofrats a una cara per “dames”, malgrat que en alguns sectors tenen una alçada de més de 6 metres, en lloc d’emprar murs pantalla que poden provocar un munt de problemes de filtracions posteriors.

El disseny interior i els materials dels habitatges, son del mateix nivell que els que poden tenir els habitatges de renta lliure de la ciutat:

Una sala de més de 20 metres, una cuina independent del voltant del 10 metres, un dormitori principal tipus “suite”, amb bany incorporat i dos dormitoris més amb un segon bany comú.

Paviments de gres en tot l’habitatge, aplacats a tota alçada de gres en cuines i banys, fusteria interior de fusta envernissada, fusteria exterior i persianes d’alumini lacat de bona qualitat, calefacció individual per radiadors i caldera mixta de gas i un bon equipament de cuines i banys. Malgrat que en el moment d’aprovació del projecte encara no era de obligatori, els habitatges gaudeixen d’una de les primeres instal•lacions a la ciutat de energia solar amb plaques solars a la coberta per a l’escalfament de l’aigua sanitària.

Les zones comuns estan tractades amb la mateixa dignitat que l’interior dels habitatges. Des de l’ajuntament s’ha pretès sempre que no hi haguessin diferències entre els habitatges protegits amb els de renta lliure de la ciutat.

Els materials de façana volen gaudir de bona durabilitat i fàcil manteniment. Per aquest motiu en totes les promocions d’habitatge protegit municipals, sempre s’han descartat les façanes amb monocapes o amb prefabricats pintats, i s’ha optat per la obra vista, que en aquest cas singular es de color blanc.

També amb el mateix criteri, el sòcol des del terra fins el sostre de la planta baixa esta revestit amb pedra natural polida amb tractament anti-grafiti, de fàcil neteja i bona durabilitat.

4. PARÀMETRES CONSTRUCTIUS

L’edifici té una superfície total construïda de 5.623,10 metres quadrats:

2.120,10 corresponen a les dues plantes semi-soterrades, destinades a l’ús d’aparcament i un petit local comercial, i 3.503 sobre rasant, corresponen a l’ús exclusiu d’habitatge.

El cost total de la construcció (exclòs l’IVA) va tenir un import final de 3.112.822,28 €, (inclòs el 19 % de G.G. i B.I.), lo qual representa un preu mig unitari de tot l’edifici de 553,57 euros per metre quadrat, que es pot considerar un import molt correcte.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Avda. Santa Rosa nº 1-13
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Nadal Estrada
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Contractor
  • MMM, construction SL
Otros técnicos
  • Àngel Rodríguez González
  • Vanessa Campos Bonilla