Works

Pla de Barris of Les Plans: espais intergeneracionals (avis, joves i infants)

View of the projecte 1 CONDICIONAMENTS GENERALS. 1.1 Caracteristiques del Solar. The plot is lliure Actualment d`edificacions, i is propietat the City Council of Sant Cugat del Vallès, tea one superfice aporximada of 1,428 m2. Solar Tea topography bastant one-emphasized, the rasant to Coll Plaça de la Creu Blau d`En 317 to 311 per la seva posterior part (veure plànol current l`estat i topography). The approximate area occupied per l`edificaciò nivell PB is 415.32 m2, (veure planol of l`estat current i topography). 1.2. Planejament vigent. A d`avui data is troba in tramitaciò the Special Plan of Concreciò of l`Equipament the Civic Centre Les Planes, to parametres on sixed els i les condicions of them edificacions. 1.3. Paramètres Dimmers. Compliment dels Paramètres reguladors (veure planol num. 3): Special Projecte Bàsic Parametre Pla i Executiu. Tipus d`ordenaciò Aïllada. Aïllada. Tipus Edificatori P.Soterrani P.Soterrani + PB + PB Galibs d`edificaciò Regulatory -Alçada Màxima 4.50 m. 3.95 m. -Ground Baixa + -50 cm. +0.05 Cm. Lateral veins minimum 3.50 m -Distance. 4.00 m. -Sostre Màxim 480 m2st. M2st 458.94. It -Ocupació Maxima 460 m2. 415.32 m2. 1.4.Servituts existents. Not tè Coneixements cap servitude. Current 1.5.Estat. In l`actualitat this lliure of edificacions. 1.6. I usually quadre functional program of contruides i útils surfaces. L`edifici is desenvolupa in PS + PB, amb el següent program: Vestibul accés 23,29 m2. escenari / Gimnàs 34.32 m2. polivalent 98.42 m2 room. passadis 11.03 m2. magatzem 4.80 m2. bany / dressing f. 7.16 m2. bany adaptat 3.43 m2. bany / dressing m. 7,11 m2. 7.53 m2 office. office 1 8.39 m2. porxo cobert 44.43 m2. Vestibul 2 2.88 m2. 1 room reunions 16.47 m2. 2 7.65 m2 office. reunions room 2 14.01 m2. magatzem sot. 108.02 m2. cambra boiler 2.51 m2. Total Useful area 401.45 m2. M2st 458.94 total built surface. Outer Terrassa (100%) 71.76 m2. Ramp (100%) 45.81 m2. 2 JUSTIFICACIÓ OF ADOPTED SOLUCIO D`acord amb special pla concreciò of equipament volum is desenvolupa in PB ia soterrani plant. The plant will be a magatzem soterrani per l`ús of l`equipament. Desenvolupant the remainder of the program to the baixa plant i per tant sense arquitectòniques barreres. It is defineixen three diferenciats volums a per area serveis a altre per l`accés i oficines i polivalent per últim the room. The Projecte planteja the permetre one accés directe from Plaça to amb terrassa regardless of the rest of edifici, obrin the main peça -living polivalent- cap to them you saw i la vall. 3. Property Description l`obra 1 CONSTRUCTIVE MEMORY. 1.1 Fonaments i structure. S`ha realitzat Terreny per l`estudi geotècnic of such d`assegurar Bon Comportament the mateix davant Tindra sol.licituds them to endure. The projecte inclou copy of l`Estudi Geotènic - annexe 9- realitzat per l`empresa GESOND SA num. d`expedient 18259. Abans of l`inici of them obres ès realitzarà l`esbroçada i Neteja the parcel.la. Durant's trancurs of them obres ès realitzaran els oportuns assaigos, d`acord amb el Pla Control qualitat redactat per l`Arquitecte Tècnic Director of obres them. Per tot have not especificat in memory will be d`obligat aquesta compliment the Plec of condicions Tècniques 11- -annexe. 1.2. Terres Moviment i Fonamentaciò. It is procedirà to Rebaix of the current line of the surface Terreny in tota Edificació fins of the Pla de Fonamentaciò so i com s`especifica the Documentation gràfica id`acord amb i dels Fonaments memory of l`estructura. 1.3. Característiques de l 'structure. 1.3.1 DEFINITION i justificaciò of structural typology S`ha ESCOLLIT the type of metal structure sostres col.laborants i donat the alt seu grau de preindustrialitzaciò i per lo tant major qualitat i rapidesa in execució seva. Foc resistance required per the CPI-96 s`obtindrà mitjançan the Projeccio of them Vigues i amb pilars Cement i vermiculite perlite. 1.4 Façanes, interiors divisories i sostres fals. Les façanes is proposa amb la seva execució wall 15 cm / escardejat / aillament / ca / ​​ENVA tipus PLADUR A / MCL = 61/60 (48) - 46 + 15 - or equivalent, amb plate STD segons UNE 102,023. Les divisions interiors is plantejan amb plaques tipus PLADUR A / MCL = 76/60 (48) - 15 + 46 + 15 - or equivalent. Als banys is farà com to serve inner plate 15 but waterproof. In els TANCAMENTS interiors of the room polivalent farem to serve a peça of 167/60 (46 + 46) - 15 + 15 + 46 + 13 + 46 + 15 + 15. Els Conductes of ventilation s`executaran amb 46 + 15 + 15. Els fals sostres s`executaran amb sostre continuous tipus, the room polivalent acustic amb i als porxos metalic. Davant of qualsevol Dubte d`obligat will compliment the document annexe redactat 12- per l`ATEDY -annexe. 1.5 The coberta. It is not passable projecta a flat coberta, veure planol of retail. 1.6 Impermeabilitzacions. It is col.locarà membrane 5.7 kg / m2 of dues Lamines of bitumin asfàltic modificat LBM (SBS) -24 armor feltre amb fiber vidre of 50 g / m2, adherides between elles oxiasfalt amb i col.locades on cardboard by separator. A les pareds of health cambra is farà to serve a d`emulsiò pel.licula ED tipus bituminous amb one pes minim of 1 kg / m2 applied in layers dues. 1.7 Fusteria i vidreria. The outer fusteria Serà d`alumini Lacat amb double vidre 4 + 6 + (4 + 4), tipus A3, E3, V2. Les portes d`accès al`edifici TAMBE be d`alumini Lacat i vidre segons retail. Les portes interiors will whip massisses of pi xapades amb faig vaporitzat. 1.8 Paviments. It plantejan uns tipus Paviments terratzo migt gra, to exceptfor GyMnAsT is proposa amb tipus Pergo. A els exteriors espais is proposa executarlos llamborda amb. 1.9 Equipaments. L`ofice s`equipara amb a bench of granite or similar 2 cm. Of gruix, mobles baixos, double stainless LAiguera d`hacer, -veure planol of detall-. 1.10 Pintures i estucs. Tots els per Metalics elements to paint a vegada comprobat that estiguin nets d`oxid s`aplicaràn dues d`imprimaciò capes, of diferents colors (gray taronja i) special antioxidant galvanic abans of pintat of acabat, that will be of color to define per the optional Directorate. A l`interior, paraments aniran Pintats amb els capes dues paint plàstica, excepte sostres dels banys els i els sostres of them cuines, which is to be painted glaze. PROPOSTA RELATIU REPORT TO THE HOUSE OF USES D'LES PLANES 1. espais i els preambul on the Reglament d'ús The Passat 20/09/10 The municipal Ple will approve the Reglament of funcionament dels equipaments socioculturals municipals. D'acord a l'article 2n, aquests equipaments keychain to servei of ciutadania i els espais is earmarked to them finalitats següents: a) Lay the municipals serveis ciutadania els els i apropar municipal organs diferents participació. b) Oferir serveis públics d'interès per the població, d'altres Administracions or entitats. c) Afavorir the creació of Nuclis nous associatius formals i no formals, Donant suport to its associative xarxa the Ciutat. d) reinforcing social i territorial Cohesion, fomentant the comunicació i the participació between veïnat districtes i dels of the municipality, oferint activitats obertes a tothom. e) Promoure per Proximitat espais of the creació i difusió the culturals, estimulant l'temps aprenentatge in lleure com a permanent proces. f) atendre the diversitat of població tant role that social fa a l'i Aspecte cultural generation com. g) Locate them seus of them municipals oficines of districte (OAC) i of the Municipal Council of Districte. The gestió i organització d'aquests espais correspond to the City Council, i will funcions relatives to aquesta gestió, 4t segons l'article are: a) Vetllar bon funcionament pel i instal the conservació of them seves • lacions i serveis. b) Vetllar pel efectiu the Reglament compliment. c) Vetllar pel funcionament dels diferents serveis generals of the center, com ara els d'administratio, informació, surveillance, manteniment, concierge i Neteja. The City Council, segons l'article 6è, tea cedir the possibilitat of espais d'acord 9è amb l'article on criteris per a cessio d'espais that textualment diu: 1. S'autoritza the cessio d'espais to Societats, entitats, institucions i físiques persones per the realització d'activitats estiguin a l'abast of tots els ciutadans / nes i that i actituds promoguin valors educatiu positives of caracter, cultural , social, artístic, esportiu i / or participació. D'acord a l'article 10e, City Council pot establir one conveni d'ús d'espais amb them entitats per a les seves Concretes activitats i obertes. In aquest cas l'esmentat conveni governed them condicions specify d'ús dels espais per part de l'entitat, essent the Reglament d'IMPLEME subsidiary. At conveni seu s'establiran social, magatzem, drets i deures, articles d'acord als de l'11e to 15e Reglament, i prohibicions segons els i 17è 16e articles. 2. Spaces of Casal Les Planes Spaces d'privatius uses Aquests espais són d'ús Privatiu per a les acollides entitats i do not prune be cedits to altres entitats • Despatx Col de l'associació • lectiu for the Elderly "Raco de l'Amistat" (baixa Plant) • Cuina de l'associació Col • lectiu for the Elderly "Raco de l'Amistat" (baixa Plant) Spaces polivalents Relate d'espais polivalents i use actuals Els espais which is related to continuació són polivalents, i actualment acullen regulars activitats compromeses mitjançant Convenis or Contractes of gestió amb diverses entitats. • Living ICT Punt (annex plant baixa) • Living Gent Gran (baixa Plant) • Living Cos (level -1) • Escenari Room (Ground baixa) .sempre that interfereixi in them activitats Col • lectiu for the Elderly "Raco de l'Amistat" • Living Workshop (level -1) • Living Espai Jove (level -1) • Despatx Sala coordinació (baixa Plant) Detall dels dels uses actuals espais polivalents ICT room Punt: From dilluns to divendres from 16.00 to 21: 00h: tallers ICT Gent Sala Gran: From dilluns to divendres from 16.00 to 21: 00h: Activitats Col • lectiu for the Elderly "Raco de l'Amistat. 3 Dissabtes i 3 diumenges month from 17:00 to 21: 00h Activitats Col • lectiu for the Elderly "Raco de l'Amistat Cos Room Dilluns from 16:00 to 19:00 h .: Family Espai from 19:00 to 21:00 h: Tallers of Puntaires Dimarts from 9:00 to 11:00 h: Workshop Ioga from 16:00 to 17:00 h: Pilates from 17:30 to 18:30 h: Psicomotricitat from 19:30 to 21:00 h Gimnàs Jove Dimecres from 16:00 to 17:30 h: Language, Angles from 18:00 to 19:00 h: Gimnàs Senior Citizens from 19:30 to 21:30 h Ioga Dijous from 15:30 to 16:30 h: Pilates 16:30 to 18:00: Gimnàs Infermeria from 18:00 to 19:30 h Gimnàs OMET Divendres from 16:00 to 17:30 h: TaiTxi from 17:30 to 20:30 h: Grups of Gifts Room Escenari Dilluns from 18:00 to 20:30 h .: JOC: Bingo Dimecres from 19:30 to 21:00 h: Català Living Workshop Dimarts: from 17:00 to 21:30 h: Grups of Gifts Dijous: 17:00 to 20:00: Workshop Manualitats Espai Jove From dilluns to divendres from 16:30 to 20: 00h: Kiddies Joves Room Despatx coordinació Dilluns i dimecres from 10:00 to 13:00 h .: Serveis Socials Dimarts i dijous from 9:30 to 13:00 h: Direcció Casal From dilluns to divendres from 15.30 to 20: 30h: Direcció Casal It Utilització dels espais polivalents lliures les hores of cessio i programació establerta in punt 2 Els espais esmentats anteriorment MAY BE cedits to Societats, entitats, i institucions per the realització d'activitats estiguin a l'abast of tots els ciutadans / nes i promoguin valors i actituds positives of educatiu, cultural, social caràcter persones físiques, artístic, esportiu i / o dels indicats horaris participació fora. 3. Proposta Regulati dels uses mitjançant Convenis amb entitats Per tot i aplicant aquesta això reglamentació, the proposta of Culture and Youth Servei per the Casal de les és the següent Plans: 1. Write conveni amb l'entitat antiga month that utilitza l'Espai, Col • lectiu of Gent Gran Raco de l'Amistat, definint espais, dies i horaris, deixant the great room per General ús, tant per part de l ' City Council d'altres com entitats, 2 billed monthly dies (1 dissabte i1 diumenge). 2. conveni amb els formalized by subtraction d'entitats usuàries: Comissió of Fiestas de les Planes d'Arts Association, Grup de Dones de la Creu d'en Blau, Association Veïns de les Planes, etc, definint espais, dies i horaris .

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Integrated operations

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-01-18

Dirección Plaça del Coll de la Creu d'en Blau, 7
Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Pau Roig i Avilés
Promotor
  • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Contractor
  • INCOEX
Otros técnicos
  • Jaume Soldevila Ribera