Works

Arranjament the Carrer de Pau Claris

GENERALITATS

L’objecte d’aquest Projecte ha estat l’arranjament del Passatge Pau Clarís de Mataró i organitzar les diferents zones d’aquest espai; vianants, vehicles, àrees de descans, jocs i millorar els accessos del Passatge en qualsevol punt.

El projecte s’ha realitzat en dues fases ; el primer tram entre el carrer Camí del Mig i Alarona l’any 2007 amb una superfície de 2.607,17 m2 i el segon tram entre els carrer Alarona i Ciutat Freta de 4.151,06 m2 realitzat l’any 2009.

Essent la superfície total de l’actuació és de 6.758,23m2.

CONDICIONANTS

L’àrea d’actuació estava formada per un paviment de sauló continu i una vegetació d’arbrat lineal amb un problema d’escorrentia important, d’ús, ja que era un espai molt gran però no es podia fer cap activitat, d’accessibilitat i de connectivitat , sobretot a la que donen els locals que a més a més tenen accés de vehicles.

Tot plegat era una zona de grans dimensions sense aprofitar al màxim les seves característiques, el projecte intenta potenciar al màxim els elements de la zona (grans zones arbrades) i aprofitar els espais lliures per a crear zones d’activitats diverses, així com millorar els passos de vianants.

LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

El projecte:

Per aconseguir aquests objectius la proposta és homogènia i igual per les dues illes, contempla separar l’espai en dues zones molt diferenciades a través d’una jardinera lineal dividida en trams per deixar passos intermitjos que es van resolent amb escales o rampes segons el desnivell. Aquestes emmarquen una de les línies existents d’arbrat deixant-les integrades a les mateixes i van acompanyades amb una vegetació baixa entapissant amb plantes autòctones (romaní , lavanda, farigola) que a banda de ser agradables visualment també són d’un agradable olor, fent que el recorregut del vianant s’ompli de sensacions. La banda Oest de la jardinera, és mes dinàmica, de circulació de pas de vianants i vehicles en el cas de la zona Sud (entre carrer Alarona i Ciutat Freta) i la banda Est mes estàtica i d’activitats concretes, pel descans, la lectura, l’espera de les escoles, jocs infantils...activitats que es col·loquen properes a carrer, en la zona Nord un espai pavimentat multi ús i a la Zona Sud una zona de jocs infantils.

Com a límit amb les escoles i carrer es realitzen unes jardineres amb unes formes més singulars amb una vegetació baixa però densa per protegir l’ús interior i per fer més forta i potent la relació de les dues zones es realitza també l’actuació a les voreres límit fent uns guals avançats per a vianants que faciliten el recorregut al vianant reduint la distància de pas de carrer al mínim.

La definició de la secció partint de la jardinera central es la següent:

A la banda Oest i paral·lel aquesta (banda dels edificis residencials) situem un camí lineal acabat amb sauló de 3 m o 4m d’amplada segons la zona que connectarà amb les voreres dels diferents carrers transversals, aquest camí disposa d’una vorera d’amplada variable que a banda de connectar a les carrers anteriorment dits, recollirà les sortides dels edificis residencials i els locals, és per aquesta raó que la pendent de la vorera en la zona de vivendes és continua i la dels locals ha quedat definida en varies pendents adaptades degut a que aquests tenenalçades molt variades, totes es realitzaran amb vorada de formigó i paviment de peces de formigó.

A la banda Est situem la zona de descans a la que regularitzarem els pendents amb sauló i amb la disposició de dues alineacions de travesses de fusta tractada a l’autoclau i utilitzant voades per graó d’amplada aconseguim anivellar l’espai de manera que podem crear una zona mes plana al voltant de la font existent on situarem una sèrie de bancs de descans, lectura i espera.

En aquesta banda de la jardinera i a la part que toca al carrer Alarona es situa una zona pavimentada amb formigó fratassat de color vermellós recintat per vorada de formigó i que gràcies a la seva forma i mides afavoreix altres noves activitats pel barri com son bàsquet, festes, teatre, música, etc.

Limitant la zona pavimentada amb la tanca del carrer Alarona situem una gran jardinera també de travesses de fusta i amb plantació de vàries espècies vegetals que fan de filtre amb el carrer i deixen aquesta pista mes recollida afavorint el seu ús. Per últim en aquesta zona es pavimenta amb formigó des del carrer fins l’accés a l’escola.

A la banda Est de les jardineres centrals de la zona que limita lateralment amb el centre públic d’educació secundaria Pla d’en Boet, es deixa la mateixa configuració d’arbrat existent per a crear una zona de passeig i la banda del centre de secundaria es resol amb una vorera de formigó col•lorejat que fa de límit de la zona de passeig i d’uns parterres vegetals que fan de límit amb el centre i que ajuden a donar color i privacitat al mateix.

La franja de passeig disposa de 3 zones lliures; - la primera a tocar amb el carrer Alarona serveix com un gran catifa d’entrada ampliant la superfície de vorera que hi ha a l’actualitat, es, a partir d’aquí es realitza una rampa amb el mateix paviment de sauló que salva el desnivell des del carrer fins al nivell definitiu de parc, aquest desprès discorre amb un pendent suau fins al final del passeig, el sauló s’anirà subjectant amb peces de vorada de formigó prefabricat.

- la segona, incorporant un joc especial, una gran roda per a totes les edats i unes taules de ping.-pong - i la última zona una zona de descans i lectura.

Finalment i a tocar amb el carrer Alarona i el límit del pati del centre de secundaria que per la seva ubicació fa viable la col•locació d’una zona de jocs infantils tancada, en ésser una zona amb pendent es creen dues plataformes, una plana per a la ubicació dels i diversos jocs infantils i la superior per seure i descans.

Presented
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Intervention in outdoor areas

Uso

Dirección Passatge de Pau Clarís
Mataró
Barcelona (Spain)

Autores
Promotor
  • Ajuntament de Mataró - Manteniment i Serveis
Contractor
  • PRYCSA
  • TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ