Obras

Edifici d'Habitatge Públic Mirasol Centre Tram I - Tram II a Sant Cugat del Vallès

ANTECEDENTS

Aquest projecte desenvolupa el que es va definir en el Pla Parcial d’Ordenació Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera en l’aprofitament edificatòri de la zona d’ús mixt amb ordenació, segons edificació tridimensional (clau 18/MV-2).

Compren els sols públics i privats, amb usos dominants d’habitatges, d’oficines, comercials i equipaments situats a diferents nivells a l’entorn de l’estació de Mirasol i situats en el sector F, Estació de Mirasol, unitat d’ordenació F2.

Aquesta unitat d’ordenació F2 es complementa amb la unitat F1 en la formació de l’espai públic situat a la cota aproximada 135. Aquests edificis són objecte d’un projecte d’edificació unitari que resolgui, al mateix temps els diferents espais lliures que es generen en el seu interior, el seu perímetre i la seva connexió sota la via del tren amb la plaça de l’estació de Mirasol.

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la construcció d’un edifici de nova centralitat en la zona d’ús mixt amb ordenació, segons edificació tridimensional (clau 18 /MV-2) combinant diferents usos i programa en un mateix edifici que s’estructura en planta, en una peça lineal.

PROMOTOR

El sòl és propietat de PROMUSA SPM PROMOCIONS que és qui promou aquest Projecte. El seu domicili social és a l’avinguda Torre Blanca 2-8 oficina H, de Sant Cugat del Vallès i el seu número d’identificació fiscal és: A 58618968.

AUTOR DEL PROJECTE

Aquest Projecte ha estat realitzat per l’arquitecte Eduard Gascón Climent en nom i representació de la societat Taller de Arquitectos Colaboradores, S.l.p -TAC- El càlcul de les estructures ha estat a càrrec de l’Enginyeria COTCA. El càlcul de les instal·lacions ha estat a càrrec de l’Enginyeria INDUS. El desenvolupament de les solucions de façana per l’empresa Biosca i Botey

EMPLAÇAMENT

L'àmbit en el que es desenvolupa aquest projecte s'ubica en el sector del planejament “Turó de Can Mates-Crtra. de Vallvidrera definit en la Modificació del Pla General Metropolità, dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Correspon a la zona d’ús mixt amb ordenació tridimensional (clau 18/MV-2) definida en el PPO. El solar queda delimitat al sud per la traça ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la línia de Barcelona a Terrassa al seu pas per Mirasol i al Nord pel Carrer Vallseca i el Carrer Bell Moret.

Comprèn els sòls públics i privats, amb usos dominants d’habitatges, oficines, comercials i equipaments situats a diferents nivells en l’entorn de l’Estació de Mirasol.

SOLAR: SUPERFÍCIE, TOPOGRAFIA I LLINDES

La topografia original té un lleu pendent en sentit nord-sud i el terreny natural es troba al voltant de la cota 131. En el Projecte d'Urbanització s’ha situat la cota de la Plaça peatonal a la cota 136 i la rampa connectarà la cota del carrer Vallseca, la cota 137 amb una esplanada intermitja a la cota 130 per acabar a la cota de l’accés a la plaça Borràs a la cota 124.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA

ORDENACIÓ GENERAL

La voluntat de l’edifici objecte d’aquest projecte persegueix, més enllà d’oferir una resposta adequada als diferents elements que composen el seu complex programa, la construcció d’un element de referència en el nou sector de Can Mates, una peça de marcat caràcter públic que col·labori en la definició de la identitat del futur creixement i constitueixi un element de nova centralitat i enllaç entre aquest i les àrees urbanitzades del Mirasol històric.

En aquest sentit, és de senyalar que la privilegiada situació i forma dels terrenys en els que es desenvolupa el projecte –una franja lineal de dimensions aproximades de 32x200 metres, orientada a migdia, amb magnífiques vistes cap a Mirasol i, en la llunyania, cap a la Serra de Collserola, sensiblement paral·lela a la traça dels ferrocarrils de la Generalitat, immediata a l’estació de Mirasol i propera als accessos dels Túnels de Vallvidrera - proporciona un escenari òptim que l’edifici dibuixi i valori, a través de l’arquitectura que proposa, la nova dimensió urbana de l’indret.

L’ordenació general del conjunt, organitzada per usos i nivells ve referida a la superfície plana i horitzontal que, a la cota 136, es defineix com a prolongació de l’espai públic delimitat pel conjunt d’edificacions. Aquesta superfície constitueix la plataforma de suport sobre el que es disposen els tres cossos principals del projecte, l’edifici d’habitatges protegits, l’equipament públic i el volum d’oficines. Es considera, que el projecte és global i unitari en el sentit que, no es pot entendre espaialment un edifici, aïlladament respecte els altres. De la posició relativa d’aquest tres edificis i de les relacions que s’estableixen entre les seves masses construïdes i els buits que els separen sorgeix una seqüència d’espais públics entrellaçats – carrers, places i àrees porticades – que subratllen la singularitat de l’emplaçament i reafirmen la seva condició d’espai públic.

La disposició dels tres volums sobre la plataforma de suport emfatitza la dimensió lineal de l’emplaçament, amb els edificis d’habitatges i d’oficines en l'extrem Oest i Est i el volum format per l’equipament cultural públic i els habitatges de lloguer per joves, en una posició relativament centrada en relació a la pròpia parcel·la i a la plaça adjacent del seu costat Nord. Aquest equipament, en la seva condició d’edifici de caràcter eminentment públic, assumeix des d’aquesta posició privilegiada, un paper protagonista tant en la definició de la imatge general del projecte com en l’articulació dels tres grans espais lliures de vianants que genera en la seva relació amb l’edifici d’habitatges, amb el d’oficines i en planta baixa en el seu contacte amb la plataforma.

Així la plaça queda definida pel desplaçament dels dos cossos d’habitatges i l’equipament públic, oberta cap al sol i les vistes de migdia, s’entén com un lloc recollit d’expansió natural de la residència i com a suport de la intensa activitat comercial prevista en les plantes baixes. El gran espai obert i buit que es dibuixa entre l’equipament i el cos d’oficines apareix, en canvi, com un mirador que obre la plaça posterior al paisatge, servei d’avantsala al major volum del projecte – l’edifici terciari – i introdueix una component transversal i perpendicular a l’eix longitudinal que domina tota la composició. Entre la plaça i el mirador, la planta baixa de l’equipament construeix un gran vestíbul cobert, un espai que resumeix la voluntat pública del projecte i concentra els moviments entre les parts, resolent, en especial, la connexió funcional i visual entre la plataforma – cota 136 – i el nivell del mercat de la cota 130.

Aquests tres espais públics principals s’enllacen a través d’una franja de 7.5 metres centrada respecte de l’eix longitudinal, un carrer que travessa tot el projecte, concentra l’activitat comercial i comunica els diferents usos i àmbits del conjunt.

El paper singular de l’edifici públic, format per la combinació de l’equipament cultural i els habitatges de lloguer es fa especialment evident en la seva forma i composició volumètrica que, a diferència del component lineal que domina tot el projecte – especialment evident en la proporció i la forma dels edificis d’habitatges i oficines – proposa la formació d’un volum en ‘L’ compost per dos prismes elementals, l’inferior, de planta sensiblement quadrada, a una única altura, elevat i deslligat de la plataforma, sobre el que roman el cos superior, de tres plantes, corresponents als habitatges protegits per a joves. La posició transversal i asimètrica d’aquest edifici introdueix una component essencial en la forma general del conjunt, facilitant el gir de la composició, reconeixent el paper de l’edifici terciari i magnificant la dimensió de l’espai obert enfront a la plaça posterior, millorant d’aquesta manera les seves condicions d’insolació i de vistes cap a Mirasol i Collserola.

Però si la planta del nivell 136 concentra les voluntats plàstiques i formals en relació a la forma general del conjunt en el seu intent de proposar la construcció d’una nova realitat urbana, el nivell immediatament inferior – cota 130 -, destinat en la seva totalitat a la instal·lació de l’equipament públic d’abastament i subministrament, es concebeix des de la idea de donar continuïtat en secció, als recorreguts que enllacen el nou sector amb l’Estació de Mirasol. Aquesta continuïtat es realitza a través del vestíbul cobert a doble alçada sota l’equipament cultural públic –equipat amb escales mecàniques i ascensor adaptat – i el vial peatonal que, a manera de pla inclinat, connecta amb el nou pas sota el ferrocarril – cota 124 – a l’alçada de la Plaça Borràs. La reforma d’aquesta Plaça, prevista com a obra complementària del Pla Parcial del Turó de Can Mates, haurà de completar la reforma d’aquest enclavament i millorar la connexió entre els sectors consolidats de Mirasol i el nou creixement.

La idea de concentrar totes les activitats relacionades amb el comerç i l’activitat alimentària – autoservei, mercat, locals per a la restauració i altres ofertes semblants – en una mateixa planta continua i unitària, de més de dos-cents metres de llargària, a l’alçada de l’andana de l’estació –130-, oberta en el seu costat Sud i semi-soterrada en la cara Nord, respon tant al criteri d’obtenir un màxim aprofitament com fruit d’aquesta concentració – potenciant la proximitat i complicitat entre activitats complementàries – com a la necessitat de disposar de marc adequat en el que desenvolupar les activitats pròpies d’un centre comercial i d’oci a l’escala de la demanda prevista.

USOS I NIVELLS

Aparcament privat (Nivell 120.57): És l’aparcament que resol les previsions de venda de la promoció, amb accés directe i exclusiu en rampa des de la planta immediatament superior – nivell 123.63 -, amb una capacitat aproximada de 180 places majorment de 5x2.4 metres, proposa l’accés directe a l’edifici d’oficines a través d’un nucli d’escala i dos ascensors – escala G– i disposa de dues vies d’evacuació més una que enllaça amb la planta baixa de la cota 136 en una posició preferent pels propietaris d’habitatges amb plaça en aquesta planta – escala D- i l’altre que connecta amb la cota 126,64 i dona sortida a la façana sud –escala F-.

Habitatges protegits. (Nivell 136 i superiors): Distribuïts en dos blocs iguals de 12.25 metres de profunditat i 60.10 metres de llargària, i Planta baixa més quatre d’alçada, els 64 habitatges, de superfície útil computable sempre inferior a 90m2, s’organitzen a partir de sis caixes d’escala-ascensor, a raó de tres nuclis per bloc i dos o tres habitatges per replà, segons es tracti dels trams intermedis o els extrems. Aquest esquema organitzatiu resulta en dos habitatges tipus de característiques ben diferenciades: les unitats passants, de tres dormitoris dobles i vuit metres de façana i els habitatges en cantonada, de dos i tres dormitoris en funció de la seva posició relativa a la caixa d’escala. Així, mentre aquestes darreres responen a un esquema convencional, amb la cuina recolzada en façana al costat de la sala d’estar-menjador, l’habitatge passant proposa un millor rendiment de perímetre exterior i una optimització de l’espai útil interior a partir de la posició retardada de la cuina que, oberta al menjador, forma un nucli agrupat d’aigües i ventilació amb el segon sanitari. Com a resposta a aquesta situació de la cuina, tots els habitatges disposen de caldera estanca amb presa i extracció d’aire en coberta i placa elèctrica vitroceràmica. En totes les unitats de tres dormitoris, el de matrimoni incorpora el bany en l’àmbit privat de l’estança.

L’estructura presenta una retícula de pilars constants amb llums moderades entre cinc i sis metres, amb junta de dilatació en cadascun dels blocs. L’escala, disposada en sentit longitudinal al costat de la façana permet situar el replà d’accés i el seu buit de ventilació a l’alçada del forjat de la planta i facilita l’aparició d’amplis espais pel pas d’instal·lacions i ventilació de les dependències sota rasant. Seguint les indicacions del Pla Parcial, a l’objecte d’evitar l’aparició de volums en coberta, l’accés a aquesta es realitza mitjançant una escala metàl·lica en el nucli 2 i 5 de cada bloc i es restringeix al personal de manteniment de les instal·lacions i en especial les de producció d’energia solar.

La volumetria del conjunt és el resultat de condicions de diferent naturalesa, entre les que en destaca la voluntat d’abordar el tractament de les terrasses com un episodi clau en la definició de la imatge dels habitatges. Així, d’acord amb les previsions de l’article 29 de la Normativa d’edificació del Pla Parcial i als efectes d’afavorir l’aparició d’un espai de transició de control climàtic, ambiental i visual, incloent-hi la reserva pels estenedors, el Projecte proposa, a partir de la Primera Planta, la construcció d’una segona pell exterior definida per elements orientables de protecció de les terrasses, agrupats formant unitats arquitectòniques que cerquen evocar la imatge de les galeries pròpies de l’arquitectura residencial tradicional i introdueixen la idea del moviment, la vibració i l’arbitrarietat en la visió general del Projecte. Les terrasses es projecten més enllà dels límits del cos principal, entre els dos blocs suggerint la continuïtat de la pell exterior i escurçant el cavalcament entre ambdós.

Ressaltant el caràcter públic de tot el Projecte, la Planta Baixa es destina exclusivament a la instal·lació de locals comercials de reduïda dimensió i als vestíbuls d'accés de cada escala.

Equipament d’habitatges de lloguer per joves. (Nivell 144.41 i superiors): Les 23 unitats de lloguer es distribueixen en els tres nivells del volum prismàtic de planta rectangular de 15x32 metres situat sobre l’equipament cultural públic. Amb accés des del vestíbul del nivell 136 i un únic nucli d’escala i ascensor adaptat, la planta tipus presenta un corredor de distribució de 1.5 metres d’amplada, obert en els seus extrems, que serveix a vuit habitatges per planta –set en el nivell superior- cadascuna de superfície útil interior propera als 40m2 orientades a Est o a l'Oest, segons el cas. El programa de cada unitat respon al format mínim propi de la seva condició, amb una estança d’estar-menjador contigua al dormitori que ofereix la possibilitat de formar un únic espai. En l’interior se situa una crugia de servei formada per una cuina oberta i el bany. Cada planta disposa d’un espai ventilat d’ús comunitari per a l'eixugat de la roba. Com a part del programa de promoció pública, es preveu disposar de dos habitatges adaptats de dos dormitoris en la planta quarta.

Mención
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ de Vallseca
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Eduard Gascón Climent
Promotor
  • PROMUSA
Contratista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • GIS Trade Center
  • Indus Ingenieria y Arquitectura
  • Cotca, enginyers
  • Xavier Pla de los Ríos