Obras

48 Habitatges al Sector Turó del Sastre

Antecedents

Aquest projecte és el resultat d’haver guanyat, RGA Arquitectes, un concurs públic restringit convocat per L’IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial).

Objecte del projecte

Es tracta de la construcció de dos blocs d’habitatges situats a les parcel•les 18h i 18i, resultants de la parcel•lació del sector de les bateries, al Turó del Sastre de Montgat.

El projecte planteja la construcció de dos blocs aïllats d’habitatges, idèntics en programa, superfície i geometria, i de forma poligonal. La planta inferior, a nivell d’accés rodat, lliga l’ocupació d’ambdós blocs, té caràcter obert i dóna cabuda a 50 places d’aparcament.

Hi ha dos nuclis verticals per bloc, amb una tipologia de tres habitatges per replà; un de 2 dormitoris, i dos de 3 dormitoris. El nombre total d’habitatges és de 48, dels quals 16 son de dos dormitoris i 32, de tres.

Per la realització d’aquesta obra, tal com el projecte preveu, ha calgut una modificació dels gàlibs urbanístics previstos dels edificis per tal d’adaptar-los millor a la topografia i a la geometria existents al sector, així com la del vial i, alhora, per no acostar-se tant a les parcel•les posteriors.

Tot plegat ens permet de crear un conjunt edificat més vinculat al vial existent del sector, així com minimitzar el caràcter residual del terreny que l’antiga ordenació volumètrica de la parcel•la proposava.

Aquesta modificació no afecta, en cap cas, els paràmetres urbanístics d’edificabilitat, el nombre d’habitatges, l’ocupació del sòl i les alçades reguladores de l’edificació.

Descripció de les característiques del terreny

El terreny és el resultant de la traça deixada per la urbanització del vial de Països Catalans, es troba ubicat darrera la plaça de la Biblioteca, amb excel•lents vistes a llevant i al mar, i esta limitat al nord per les tanques de les parcel•les edificades posteriors. La seva geometria d’implantació és, bàsicament, allargada en direcció nord- sud. Al Sud, voreja el vial de vianants que enllaça el centre de la població amb el sector del Parc de les Bateries. Al Nord, llinda amb les parcel•les 18g resultants de la reparcel•lació del sector i queda delimitat, a ponent, per les tanques resultants de les parcel•les superiors.

La topografia del solar segueix lleugerament el pendent ascendent del vial en sentit cap el Parc de les Bateries, i s’aixeca, bruscament cap a la part posterior. Topogràficament, no hi ha una cota bàsica i constant de referència d’assentament de la parcel•la sobre el terreny natural ja que la cota actual sembla conseqüència d’una aportació indiscriminada de terres, que han acabat configurant uns esbombaments atzarosos, actualment coberts de vegetació.

Finalment, la parcel•la té unes dimensions de 2.381 m². amb una llargada d’uns 100 m. per una amplada mínima de 20 m. a la zona central.

Justificació de la solució adoptada

Estratègies projectuals

Donades les característiques topogràfiques i morfològiques de la parcel•la, dues son les consideracions bàsiques que permeten explicar i comprendre la configuració del projecte:

d’una banda, la necessitat d’aconseguir que tots els habitatges tinguessin façana a llevant amb voluntat de que puguin gaudir d’unes excel•lents vistes al mar i d’un assolellament òptim i,

per l’altra, la necessitat de modificar l’alineació proposada al planejament urbanístic pel volum edificat previst ja que es considera massa rígida i deslligada, totalment, de la trama urbana. Això ens ha de permetre vincular-la al front urbanístic del vial existent contribuint, així, a afavorir la continuïtat urbana al poder eliminar, entre el vial i l’edificació, uns buits que l’entorpeixen.

Així mateix, podrem desenganxar una mica més els volums edificats de les parcel•les posteriors que ja estan, donades les seves forçades característiques topogràfiques i geomètriques, massa propers a la nostra parcel•la,

El següent pas d’aquest procés ha estat la consideració de l’edificació, com un sol volum construït que esta interromput per un espai buit central; en lloc de treballar sota la concepció de dos blocs aïllats.

Ambdós parts del bloc projectat s’adapten a la geometria i a la topografia de la parcel•la permetent que la cota de la planta de l’aparcament estigui en contacte directe i a peu pla amb la part més baixa del carrer, en pendent, que ressegueix al bloc pel cantó del mar.

Descripció de la distribució programàtica

Els accessos als habitatges es realitzen a través d’un corredor establert en la petita escletxa espacial establerta a la zona posterior del bloc. Aquest corredor queda, per l’extrem Sud, a peu pla amb la cota del vial en aquest punt mentre que, per l’extrem Nord, cal accedir-hi mitjançant unes escales que salven el desnivell d’una planta i que arrenquen del mateix espai exterior que dona accés a l’aparcament.

Aquesta adaptació topogràfica permet configurar una planta d’aparcament de tipologia oberta, amb ventilació i il•luminació naturals i en contacte directe amb la zona enjardinada del projecte creant, d’aquesta manera, un espai d’accés de cotxes més fàcil, diàfan i lluminós..

L’aparcament és comú per ambdós blocs i esta tancat perimetralment per una reixa de seguretat que, configurant-se amb diferents graus d’obertura, permet l’apropiació de l’espai enjardinat exterior evitant, alhora, la vista directe des del carrer.

Dels nuclis verticals de comunicació només els ascensors arriben directament a l’aparcament, mentre que hi ha dues escales que el vinculen, directament, amb els espais exteriors situats a la part posterior de l’edifici i que estan situats al nivell d’accés de planta baixa.

Tots els habitatges estan encarats a mar, amb la zona de dormitoris a la part posterior, disposant de ventilació creuada, a excepció dels habitatges de dos dormitoris que solament donen a llevant.

L’optimització dels nuclis verticals, i l’edificabilitat permeses, esgotant el nombre màxim d’habitatges fa que els habitatges disposin d’una superfície útil molt generosa, sense sobrepassar els 90m² de superfície útil total computable.

L’espai exterior de la parcel•la es planteja com a recorregut d’accés de vianants, enjardinat amb vegetació autòctona, senzilla i de fàcil manteniment. El pati posterior de l’aparcament, longitudinal en tota la seva longitud provoca un desenganxament total entre la topografia i l’edificació: aquesta es diposita en el lloc sense malmetre’l, i la voluntat de continuïtat jardí-aparcament-espai exterior es manifesta com una premissa d’aquest projecte.

La configuració de la façana

Tota la façana de llevant és ocupada per profundes terrasses, encarades a mar, que qualifiquen l’habitabilitat dels habitatges projectats. Un tractament de pell exterior metàl•lica que forma les baranes de les terrasses, els filtres solar, els paraments davant els estenedors, la reixa de tancament de l’aparcament i de tota la parcel•la es superposa a la pell de tancament interior i configura, a manera de teixit continu, un parament subtil que permet, confortablement, desenvolupar els diferents usos i necessitats del programa interior i, alhora, difuminar i mitigar els rigors de la volumetria compacte dels habitatges.

El bloc, al darrere d’aquesta pell metàl•lica és, formalment, estricte i esta configurat per una pell contínua sense concessions retòriques, que articula una façana revocada que presenta totes les obertures disposades amb el major silenci formal possible.

Així, l’edifici, des del davant, sembla lleuger, sense pes i desenganxat, per un cantó, de la topografia per una planta d’aparcament oberta i, per l’altra, de la volumetria tancada del bloc, mitjançant aquesta gran bastida metàl•lica de suport per entre la qual hi circula l’aire, les transparències, les ombres i la llum que qualifiquen la bona habitabilitat de l’edifici..

Consideracions constructives i mediambientals

Tècnicament, l’edifici presenta una estructura de forjats reticulars de formigó suportats per pilars de formigó armat; les llums estructurals compensen les dues direccions del forjat i no superen mai els 6.50m.

Les façanes es plantegen d’obra de fàbrica, amb acabat monocapa i posterior pintat, essent la fusteria d’alumini.

Els tancaments interiors son d’obra ceràmica amb acabat de guix i els paviments son de terratzo.

A nivell mediambiental., totes les sales dels habitatges de l’edifici reben, com a mínim, una hora d’assolellament directe entre les 10 i les 14 hores solars en el solstici d’hivern.

S’utilitzen vidres dobles a tots els forats de façanes i es disposa d’elements de protecció solar a totes les obertures que rebin assolellament directe.

Existeixen mecanismes estalviadors del consum d’aigua als aparells sanitaris i a les aigüeres i s’utilitza l’energia solar, disposada a la coberta del pòrtic d’entrada per l’escalfament de l’aigua calenta sanitària.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Ronda dels Països Catalans nº 16-22
Montgat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • Montserrat Batlle
 • Josep Sotorres
 • Barto Busom
 • Pere Riera
 • RGA Arquitectes
Promotor
 • IMPSOL
Contratista
 • Construcciones RUBAU
Otros técnicos
 • PGI engineering
 • Marta Lorenzo
 • Francesco Ducato
 • Cristina Alsius
 • Raül Sebastian
 • Josep Sotorres