Obras

Bloc G1 a Trinitat Nova. Barcelona

L’edifici s’acorda al Pla Especial de Reforma Interior del barri de Trinitat Nova que planteja un procés de substitució dels edificis originals, amb greus patologies estructurals. L’edifici que presentem és un dels que configura la futura plaça a l’entorn de la Torre del Rellotge. Amb un planta en forma de L, recull l’alineació del carrer Palamós i es plega configurant la façana de la futura plaça, destinada a ser el centre de convivència d’aquest sector del barri.

Degut al pla d’etapes plantejat per a la remodelació, que ha de combinar la substitució dels habitatges amb importants transformacions en la urbanització de carrers, aquest edifici ha de ser construït en dues fases. La fase 1, amb 45 habitatges, ha conclòs, mentre que la fase 2 (40 habitatges) queda a l’espera de la seva construcció.

El bon comportament climàtic de l’edifici ha estat l’origen de la seva configuració volumètrica i de la organització de la planta. Per a aconseguir un bon equilibri entre eficiència constructiva i qualitat ambiental, s’ha plantejat una organització d’escales amb tres habitatges per replà. Gràcies al retranqueig del perímetre, tots ells gaudeixen de ventilació transversal i disposen les zones de dia cap a la bona orientació. La unitat d’escala més repetida és de dos habitatges de 3 dormitoris i un de 2, per replà.

D’acord amb aquest esquema, l’edifici s’alinea amb una façana més hermètica i contínua al costat nord, que coincideix amb el carrer. Al costat sud, es trenca rítmicament la façana, configurant terrasses reculades respecte a l’alineació oficial. S’aconsegueix així connectar els espais de dia dels habitatges amb terrasses exteriors abocades sobre la tranquil·litat del futur jardí.

La repetitiva regularitat de la solució distributiva permet pensar en sistemes de prefabricació per a la façana que tendeixin a l’escurçament del temps d’execució i a l’optimització dels recursos. S’ha optat per un tancament de formigó lleuger format per panells de GRC amb una subestructura de tubs d’acer ancorats al forjat. En els fragments més endinsats de la façana, on les sales d’estar donen als balcons correguts, el tancament és d’obra amb acabat arrebossat i pintat de color verd.

Els nuclis d’escala, relacionats amb els porxos d’accés als vestíbuls i els badalots de coberta, es revesteixen amb panells negres de resines termoendurides. D’aquesta manera, la façana contínua del costat nord queda subdividida en una sèrie de fragments que matisen la seva rotunditat.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-01-26

Fecha del certificado final de obra 2011-09-30

Dirección Palamós, 54-56-58
Barcelona
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Carme Ribas Seix
  • Pere Joan Ravetllat Mira
Promotor
  • INCASOL (Institut Català del Sòl)
Contratista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • TCA S.L. (Juan Briz, Joan Lluís Fumadó, Santi Velasco)
  • David Reventós
  • Leopoldo Varas
  • STATIC Ingeniería S.A.
  • Olga Schmid