Obras

Edifici d’habitatges a les Antigues Casernes de Sant Andreu

Sobre l’àmbit ocupat per les antigues Casernes de Sant Andreu, la Modificació del PGM, aprovada definitivament el gener de 2006 i redactada per Manuel de Solà -Morales, fixa una ordenació i en delimita diferents unitat d’edificació. L’edifici projectat correspon a la UP 05 del planejament.

Es tracta d’un edifici format pel conjunt de 103 habitatges de Protecció oficial, amb tres plantes soterranis , planta baixa i un total de dotze plantes pis que es descomponen amb dos cossos volumètrics diferenciats.

Un cos baix de tipologia doble bloc , escales A -B, de quatre alçades a la façana de davant que dona al passeig Torras i Bages i cinc alçades a la façana al Parc d’Antoni Santirbucio.

Un cos alt o torre, escala C, disposat perpendicularment al cos baix de 12 plantes. La doble barra obeeix a l’alineació a vial, on la directiu del Passeig de Torras i Bages fixa l’origen de l’espina edificatòria que acaba constituint el conjunt de la modificació de PGM a les Casernes de Sant Andreu .

Des del planejament s’unificava la solució de la planta baixa per les tres unitats de projecte, amb un porxo de 2,5 m de fondària respecta la façana dels habitatges en la directriu del Passeig Torras i Bages, un porxo -passatge de doble alçada perpendicular a aquest (carrer Fèlix Amat) que permet la permeabilitat entre el Passeig i el Parc i el passatge públic de 6 metres d’amplada en la façana posterior i paral·lel al parc.

En la planta baixa se situen tres locals comercials en el front del Passeig i un quart local a dos nivells conforma el peu de la torre sobre el Parc. Un vestíbul comú d’accés als tres nuclis d’escales, amb entrada des del passatge públic i situat davant del parc dona l’accés als 27- 31 habitatges del doble bloc i els 45 habitatges de la torre.

Al doble bloc, escales A i B les plantes segona a quarta disposen de 7 habitatges per replà i escala, amb accés per passeres La planta primera queda retallada pel pas del porxo-passatge, l’escala A perd 4 habitatges quedant-ne un total de 10.

La planta cinquena perd la barra de Torras i Bages, de manera que queden 6 habitatges, 3 per escala.

A la torre,escala C, les plantes 2-5 disposen de 3 habitatges per replà. La planta sisena compta igualment amb 3 habitatges, i s’aprofita per fer un by-pass a les escales, que passen de ventilar al pati del doble bloc a les plantes inferiors a fer-ho a façana de l’edifici a les plantes superiors. Les plantes 7-12 tenen 5 habitatges cada una, en disposició simètrica en sentit est - oest quatre d’ells i tancant el volum a ponent un únic habitatge fent façana al parc.

El programa funcional de la majoria del habitatges (82 ) es per a quatre persones i consta de cuina, estar- menjador, 2 dormitoris i bany . Hi ha 11 habitatges per a 5 persones i 10 habitatges per a 2 persones.

En les façanes del conjunt, la repetició del mateix criteri en el tipus d’obertura dona unitat al tancament en front a la volumetria especifica de l’edifici.

El disseny d’aquest únic element de fenestració es el que dota a l’edifici la capacitat de percebre’l diferent depenent del punt de vista.

La distinció formal dels 2 brancals de la obertura replegant el pla del tancament en un costat i deixant l’altre perpendicular a pla de façana, fan que la lectura visual de la façana sigui variable. La continuïtat formal entre la llinda , el brancal i l’ampit es potencia amb l’aportació del color.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-12-11

Fecha del certificado final de obra 2011-06-29

Dirección c/ Fèlix Amat, 5
Barcelona
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Manuel Ruisanchez
Promotor
  • Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió SA
Contratista
  • TORCA