Premios

84 Habitatges d´HPO a la Ronda Ponent - Atenes de Terrassa

1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

Situació actual del solar i condicionaments existents

El solar on s’actua esta situat al nucli urbà de Terrassa dins del sector del Polígon d’actuació del Passeig de Ponent (PA-PON012), i es troba repartit en les parcel•les 2, 3 i 6 del mateix, situades totes tres al llarg del carrer d’Atenes.

Descripció de les obres projectades

Els edificis projectats a les parcel•les 2 i 3 son similars:

Planta baixa comercial

5 plantes pis destinades a habitatges de diferents tipus donant al carrer d’Atenes i a la Ronda Ponent i 2 donant al carrer Sant Lluís

2 plantes soterrani amb l’aparcament

L’edifici de la parcel•la 6 és diferent per ser de dimensions mes reduïdes:

Planta baixa comercial

2 plantes pis destinades a habitatges

Conceptes bàsics funcionals i tipològics que estan a la base del projecte. distribució d'espais i accessos. Justificació de la solució del programa funcional

Els edificis 2 i 3, contenen habitatges de 1, 2, 3 i 4 dormitoris, diversitat que permet adaptar-se a les demandes actuals d’aquesta localitat. A l’edifici 6 tots els habitatges son de 2 dormitoris.

1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

L’edifici 2 te un únic nucli de comunicacions vertical. L’accés als 38 habitatges que conté, es produeix a traves d’un passadís central, amb il•luminació natural als dos extrems.

L’edifici 3 s’organitza de forma similar però amb dos nuclis verticals, donat que s’habilita un accés secundari a la Ronda Ponent.

Justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics, econòmics i d'adaptació a l'entorn

Tots tres edificis tenen estructura de formigó amb llums adaptades a les diferents tipologies d’habitatges i a l’aparcament.

L’envolvent vertical de tot el volum edificat es resol d’una manera homogènia per a reforçar el caràcter unitari de la promoció.

Les obertures dels habitatges s’han projectat d’acord a un model que incorpora un doble forat, senzill i doble que es repeteix regularment per donar ordre a les façanes. Aquest doble forat permet resoldre la il•luminació dels espais de diferents característiques, que per l’impossibilitat d’albergar patis interiors, han d’ubicar-se donant la façana.

En els vestíbuls d’accés es situen els armaris comptadors d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions. Els muntants de totes les instal•lacions passen pels espais reservats dins del nucli vertical de comunicacions a prop dels ascensors i son registrables. Des d’aquest pas, es connecten a cada habitatge a traves del celràs del passadís comú.

Cada edifici disposa d’un sistema centralitzat d’escalfament d’aigua com a complement energètic de la instal•lació de aigua calenta.

2. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

Dimensions, topografia, i serveis del solar:

Les parcel•les on s’aixecarà les edificacions tenen les següents característiques:

Parcel•la 2: Limita amb illa edificada, carrer Sant Lluís, zona verda P.3, Parc de Desinfecció

Superfície = 915 m2

Forma trapezoïdal quadrada

Desnivell topogràfic d’uns 0,20 m

Serveis urbanístics al carrer Sant Lluís

Parcel•la 3: Limita amb illa edificada, carrer Sant Lluís, zona verda P.3, Ronda Ponent

Superfície = 899 m2

Forma trapezoïdal allargada

Desnivell topogràfic de 2,20 m

Serveis urbanístics al carrer Sant Lluís

Parcel•la 6: Solar entre mitjeres al carrer d’Atenes

Superfície = 315 m2

Forma trapezoïdal allargada

Topografia pràcticament horitzontal

Serveis urbanístics al carrer d’Atenes

Servituds i condicionants.

Els solars es troben lliures de servituds, tot i que existeix el següent condicionant:

A la parcel•la 6 unes finestres obertes a la mitjera del edifici veí dins de la fondària edificable s’han de respectar amb la formació d’un pati. Això afecta a les tres plantes de l’edifici.

Característiques de l'entorn

El Polígon d’actuació del Passeig de Ponent (PA-PON012) es troba a uns 800 m al oest del començament de la Rambla d’Egara, centre històric de la localitat.

Està situat entre el final del nucli central, amb edificis d’habitatges de PB+5 i PB+5, i la zona mes llunyana del sud-oest, consistent en un teixit de gra mes petit amb edificis de PB+2 majoritàriament d’habitatges unifamiliars.

Es tracta d’una zona despoblada la qual s’ha planificat per construir els propers anys edificis plurifamiliars d’habitatges amb volumetries definides, per tant, el seu aspecte, canviarà força en un futur pròxim.

El polígon queda dividit per la Ronda Ponent (Riera del Palau), que dona nom al polígon d’actuació. Segons el planejament, aquesta via es convertirà en una de les vies ràpides de la localitat i es preveu el cobriment en el tram d’aquesta zona.

Actualment el trànsit es reduït però augmentarà degut a les noves actuacions d’habitatges.

Les amplades dels carrers son les següents:

Carrer Sant Lluís: 12 m

Ronda Ponent: 32 m

Carrer d’Atenes: 10 m

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Sant Lluis nº 45- 44 C/ Atenes nº 78
Terrassa
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Enric Sòria i Badia
Promotor
  • EGARVIA SA
Contratista
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Oficina de Projectes Integrals SA
  • Juncosa, Sanchez, Subirats Enginyeria i Arquitectura SLP
  • Itziar Mañà Alvarenga