Premios

61 Habitatges a Cal Doctor d´Alella

L’ Institut Català de Sòl, d’acord amb la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya promou 61 habitatges de lloguer per joves al carrer de la Riera de la Coma Fosca, Parcel•les R4 i R5, Pla Parcial ‘Cal Doctor al Municipi d’Alella

Aquesta promoció consta de 15 habitatges de 1 dormitori i 46 habitatges de 2 dormitoris i 70 aparcaments. S’ha projectat mitjançant dos edificis plurifamiliars aïllats de planta baixa i dues plantes pis, amb una planta soterrani dedicada a aparcament per a cada edifici. Els 2 edificis, A i B, son de forma rectangular, disposant-se de forma lleugerament oberta de tester carrer a tester posterior creant un espai semi obert de relació i accés als edificis. Els habitatges s’agrupen en 9 habitatges (3 d’un dormitori) en planta baixa, 10 habitatges (3 d’un dormitori) en planta primera, 10 habitatges (3 d’un dormitori) en planta segona i 30 places d’aparcament en l’edifici A, 10 habitatges en plata baixa (2 d’un dormitori), 11 habitatges (2 d’un dormitori) en planta primera, 11 habitatges (2 d’un dormitori) en planta segona i 39 places d’aparcament en planta soterrani.

El solar objecte del projecte, esta a la riba esquerra de la riera de Coma Fosca, al nord-nord-est del centre urbà, es tracta d’un terreny de superfície bastant horitzontal que, a partir del camí que va de la casa a la bassa, es va enlairant en direcció al nord-est. Aquest sector planer, es troba entre uns 0.60 a 1.50 m per sota del nivell del paviment del vial de la riera.

El projecte de 61 habitatges a Alella es desenvolupa en el àmbit del Pla Parcial de ‘Cal Doctor’. La volumetria del planejament predetermina dos blocs lineals, situats transversalment a la riera i amb la cota de planta baixa sensiblement damunt de la cota del terreny natural.

Es proposa una ordenació de l’espai lliure adjacent en un sistema de terrasses i podi que dona unitat al conjunt. De la mateixa manera es proposen uns aparcaments soterranis, amb accessos directes als dos edificis així com a l’espai lliure superior.

La organització dels dos edificis es fa amb mitjançant una galeria interior que dona accés als diversos apartaments. Aquesta galeria està creuada per diversos lucernaris que són utilitzats com ‘xemeneies’ de llum i ventilació. La ventilació creuada dels apartaments es condueix als lucernaris via la doble paret que delimita el perímetre de tota la galeria. Aquesta doble paret també serveix per canalitzar i registrar tots els serveis dels apartaments. Els lluernaris-xemeneies estan construïts amb estructura metàl•lica i policarbonat multicapa de color, per a servir com a difusors de la llum natural.

Els 61 apartaments són de dos tipologies: apartaments de 2 dormitoris i apartaments de 1 dormitori. La organització d’aquests es fa de forma aleatòria barrejant les dues tipologies en les tres plantes dels edificis, també s’han previst 2 habitatges adaptats i dues places d’aparcament adaptades, situades al edifici ‘B’, en planta baixa

Els trets constructius dels edificis son:

- Fonaments: fonamentació profunda amb pilotatge, llosa flotant recolzada sobre els enceps dels pilons.

- Estructura: l’estructura vertical es resol mitjançant pilars de formigó armat de secció quadrada. L’estructura horitzontal per a la planta soterrani es planteja amb llosa de formigó armat de cantell 30 cm. L’estructura horitzontal per les plantes sobre rasant es planteja amb forjats reticulars típicament de cantell 30+5 cm amb cassetons de formigó no recuperables, 85 cm de intereix i amb nervis de 15 cm d’amplada.

- Tancaments i divisòries: Els tancaments exteriors son de dos tipus, en planta baixa, paret de tancament recolzada de maó calat de color vermell, d’una cara vista, amb formació de juntes verticals cada 12, en planta primera i segona paret de tancament per a revestir, amb formació de juntes verticals cada 12 m i juntes horitzontals cada dues plantes. Les divisòries interiors són, en general de tres tipus: Entre habitatges i zones comunes paret divisòria de maó calat de color vermell, d’una cara vista i trasdossat de plaques cartró guix. Entre habitatges i estances, envà de plaques de cartró-guix, essent aquest hidròfug en les càmeres humides. Entre el passadís i el patis de llum es col•locarà un tancament vertical translúcid amb plafons de policarbonat cel•lular.

- Coberta, aïllaments i impermeabilitzacions: coberta no transitable composta per: formació de pendents amb formigó cel•lular (3%), capa de protecció de morter de ciment m-40a acabat reglejat, làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col•locada no adherida, impermeabilització amb dues làmines bituminoses lbm (sbs)-40-fv sistema no adherit (amb garantia de 10 anys del fabricant i col•locador), làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col•locada no adherida, aïllament de plaques de poliestirè extruït d’alta densitat tipus iv, preparades amb encaix i col•locat a trencajunts (amb dit o avis tècnic) de 4 cm de gruix, làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col•locada no adherida, capa de protecció de morter de ciment m-40a lleugerament armada, i acabat de terrat amb grava tipus palet de riera. Darrera del revestiment de façana, format per façana ventilada, en planta primera i segona, es projectarà aïllament amorf amb escuma de poliuretà. En cas de totxo vist de tancament, en la càmera d’aire interior es col•locarà aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS.

- Revestiments: al exteriors, en planta primera i segona, façana ventilada amb taulers de ciment, sílice i cel•lulosa (impermeables, resistents a la humitat, raigs ultraviolades i tèrmicament estables), tipus eterflex o equivalent. En parets interiors, cambres de bany revestiment amb enrajolat de ceràmica esmaltada, en el resta de parets interiors pintat amb pintura plàstica amb acabat llis. Els sostres es revestiran en zones comunes, entrades, bany i cuina amb cel ras amb plaques de cartró guix, en la resta d’espais trasdossat semidirecte també amb plaques de cartró-guix, l’acabat en tots dos casos serà pintat amb pintura plàstica amb acabat llis. El paviment, en general serà de terratzo llis, excepte a l’aparcament que serà de formigó i els espais exteriors de rajola de gres extruït sense esmaltar tipus tova ceràmica.

- Fusteria: els tancaments exteriors seran d’alumini anoditzat segons ewa/euras, tipus bloc amb persiana enrotllable d’alumini incorporada, en planta baixa totes les obertures comptaran amb reixa practicable. Fusteria interior tipus bloc, de fusta per a pintar.

- Equipaments cuines: La cuina disposa de pre-instal•lació per a la rentadora i de cuina vitroceràmica, extractor de fums i forn elèctric, amb mobles de melamina.

- Instal•lacions: els habitatges estan proveïts de xarxa d’aigua, electricitat i gas natural, amb comptadors centralitzats en planta baixa, sistema de porter automàtic, sistema de recepció de TV i FM, infraestructura mínima de Telefonia Bàsica i Xarxa Digital de Serveis Integrats (TB + RDSI) i Distribució de TV via terrenal i Radiodifusió (TVSAT).

La tipologia d’instal•lació de ACS adoptada és la de captació col•lectiva, acumulació centralitzada mitjançant un acumulador tampó, i intercanviador a cadascun del habitatges, complementen la producció de ACS necessària amb calderes de gas individuals.

Els habitatges disposen de calefacció per radiadors d’aigua calenta. El sistema de sanejament de l’edifici es del tipus separatiu per a la xarxa vertical, amb baixants verticals de recollida per a aigües pluvials de les cobertes i baixants per a les aigües fecals de l’interior de l’edifici. L’edifici esta equipat amb parallamps i una instal•lació d’extinció contra incendis.

Cal destacar que l’edifici s’ha projectat seguint criteris de sostenibilitat, innovació i màxim estalvi energètic. De les mesures contemplades en aquesta promoció respectant aquests criteris, cal fer especial esment a :

-L'edifici disposa d'una xarxa de sanejament que separa l'aigua de pluja en els edificis per al seu aprofitament posterior.

- Mecanismes d'estalvi del consum d'aigua en els aparells sanitaris.

- Sistema de producció d'Aigua Calenta Sanitària que procedeix d'una font d'energia renovable (ús de panells solars).

- El reciclatge de residus està integrat en l'edifici, que posseeix d'un espai per a l'emmagatzematge per separat dels residus: vidre, paper i cartró, plàstic i metall, i orgànic.

- Tots els apartaments es beneficien d'un sistema de ventilació creuada, natural o artificial.

- Façana ventilada amb una millora de l’aïllament tèrmic

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Riera de la Coma Fosca
Alella
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Carme Fiol Costa
  • Andreu Arriola Madorell
  • Arriola & Fiol Arquitectes
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Lluis Taberner Vergesslich