Premios

59 Habitatges a l´Avinguda de Marie Curie de Granollers

I. GENERALITATS.

1.1. UBICACIÓ I EMPLAÇAMENT.

Solar ubicat en l’illa delimitada pels carrers : Avinguda de Marie Curie, Montserrat Roig i Pla de Baix, del Sector Z1 de Granollers. Abasta els terrenys situats entre la línia fèrria, la carretera de Masnou, el límit definit per les edificacions i solars que envolten el carrer Bertomeu Sert i el carrer Pallars al sud de la Ronda.

1.2. PROMOTOR DE L’ENCÀRREC.

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. Còrsega, 289.

08008 Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA.

1.3. ENCÀRREC REBUT.

Redacció del projecte Bàsic i Executiu i posterior Direcció de les obres de construcció d’edifici d’habitatges al sector Z1 de Granollers, segons contracte de data 30 de juny de 2003.

II. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1. SOLAR.

Rectangular de dimensions 82.40 x 15 m, recolzat sobre l’avinguda de Marie Curie entre els carrers: Pla de Baix i Montserrat Roig, de superfície 1.234,76 m².

Té una suau pendent del 0,6 % en direcció al riu Congost.

L’orientació de l’eix llarg en sensiblement E/O i la de l’eix curt N/S.

2.2. PLANEJAMENT I PARAMETRES URBANÍSTICS.

- Pla Parcial d’Ordenació del sector Z1, aprovat definitivament el 17 de juliol de 2002.

- Pla General d’Ordenació.

- Zona B. Zona Residencial Plurifamiliar en bloc aïllat. Subzona B1 Planta Baixa destinada preferentment a usos d’habitatge B1/9.

- TIPOLOGIA. Bloc lineal en alineació de vial. PB+4 plantes pis.

- ALÇARIA REGULADORA : 16,50 m.

- FONDÀRIA EDIFICABLE: En P. Baixa i Soterrani = 15 m

Resta de plantes = 11 m

- Alçaries útils mínimes: En habitatge = 2.50m, en locals comercials = 2.80 m i en planta soterrani = 2.20 m.

- Usos en plantes pis i planta baixa: habitatges i oficines planta soterrani: garatge i aparcament

2.3. CRITERIS FUNCIONALS I SOLUCIÓ ADOPTADA

- Programa funcional lliurat per l’Incasol En el concurs de Març del 2003-12-09

- Orientació i topografia del solar

- Paràmetres de sostenibilitat (article 24.1.)

Dintre dels criteris exposats en el programa funcional esmentats són aspectes remarcables a tenir en compte els següents:

- 59 Habitatges de lloguer sense límit de durada en l’ocupació.

- Habitatges de dos dormitoris dobles amb un bany complet, i una superfície útil màxima de 60 m. Bany amb possibilitat d’usos simultanis i cuina preferentment oberta. Previsió d’espai per la utilització de la rentadora i estesa de roba preferentment al propi habitatge.

- Visitabilitat: Qualsevol habitatge ha de permetre l’ús puntual d’una cadira de rodes.

SOLUCIÓ ADOPTADA.

Donada la finalitat de construir habitatges de protecció oficial destinats a lloguer hem afegit dos criteris més als anteriors com són: L’OPTIMITZACIÓ DELS COSTOS ECONOMICS I LA FACILITAT DE MANTENIMENT D’UN EDIFICI DURABLE.

També hem hagut de recollir l’augment del nombre d’habitatges fins a 59 i les corresponents places d’aparcament proposat per l’INCASOL en el desenvolupament del present Projecte Bàsic.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA.

Es proposa un edifici ocupant tot el solar, de PB + 4 PP., destinades a habitatges (59 habitatges + 1 oficina) i soterrani dedicat a aparcament comunitari de 58 places.

Donat el nombre d’habitatges, dos d’ells seran adaptats i es situaran en planta baixa.

L’edifici s’organitza al voltant de 3 nuclis verticals (ascensor practicable, escala, instal•lacions) amb la reducció de 2 nuclis previstos en el planejament, amb el consegüent abaratiment de costos.

Aquesta organització obliga a situar 4 habitatges per replà i donada la orientació del rectangle, dos habitatges s’aboquen a l’Avinguda Marie Curie, orientació nord i dos a la part posterior, orientació sud. Per tal d’aconseguir l’assoleig dels habitatges no testers que donen a nord, la façana sud s’obre per tal de permetre amb els seus plecs l’arribada del sol a les sales d’estar dels habitatges que s’obren al nord i també la ventilació creuada.

Amb aquesta disposició d’habitatges no passants N/S s’aconsegueix que les sales d’estar s’obrin a l’avinguda Marie Curie, evitant que la façana nord sigui solament de dormitoris.

Els habitatges testers s’allarguen per rebre sol directe.

L’edifici s’organitza en 3 bandes horitzontals: la banda nord, acull els nuclis d’accés vertical i 6 habitatges, la banda intermitja és la banda dels serveis: cuines enfrontades i cambres de bany adossades i la tercera banda a sud que no ocupa la totalitat de la façana permetent amb el seu replegament l’entrada de sol fins a la banda nord. També de 6 habitatges amb un total de 12 per planta pis.

Cada habitatge es composa de: rebedor amb un espai per armari, passadís d’accés d’un metre d’ample a la sala d’estar amb cuina oberta, dos dormitoris i cambra de bany amb banyera, inodor, bidet, lavabo i un espai per a rentadora i amb les proporcions que permeten l’ús de la cadira de rodes i fàcilment es pot convertir en adaptat, treient el bidet.

En planta soterrani es disposa l’aparcament, en tota la longitud i amplada del solar.

Els tres nuclis arriben fins el soterrani. Els ascensors comuniquen les plantes d’habitatges amb el soterrani però l’escala ascendent surt directament al carrer i no comunica amb el vestíbul de l’escala.

L’aparcament s’organitza en tres bandes. La banda nord acull els nuclis d’accessos i places d’aparcament en un nombre de 30 places.

La banda central és el vial de circulació dels vehicles.

I la tercera banda acull places d’aparcament en nombre de 28 i la rampa de entrada/sortida a l’aparcament en la situació prevista pel planejament amb les amplades normatives.

Total places d’aparcament 58.

Per tal d’aconseguir aquest nombre de places en una sola planta soterrani (optimització de costos) s’ha independitzat l’estructura del soterrani de la resta de l’edifici. Així es proposen pantalles de 0,20 d’ample per tal d’ocupar el mínim espai destinat a places d’aparcament.

En l’apartat de la Durabilitat i Facilitat de manteniment s’ha optat per projectar l’estructura de la planta baixa i les 4 plantes pis amb murs de càrrega de formigó armat, realitzat amb un sistema industrialitzat d’encofrats integrals fets a mida del projecte.

Aquestes parets i sostres realitzats amb formigó, incorporaran les instal•lacions i les preinstal•lacions i rebran els acabats verticals i horitzontals habituals.

Els envans de distribució interior es preveuen en principi de plaques de cartró guix.

Aquesta estructura de murs de càrrega i lloses de formigó es recullen en el sostre de p. soterrani mitjançant jàsseres de cantell que es recolzen en les pantalles (pilars) i en els murs perimetrals també de formigó.

Les instal•lacions individuals aniran encastades en les parets de formigó o en els envans però les d’accés a l’habitatge o comunitàries circularan per els patinets disposats en els nuclis verticals (accessibles) o entre cambres de bany (registrables) o per cel rasos.

QUADRES DE SUPERFÍCIES

D’acord amb el nou Decret 259/2003 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges, l’edifici disposa de dos habitatges adaptats en planta baixa amb dos dormitoris dobles, 54 habitatges complets amb dos dormitoris dobles i 3 habitatges complets amb un dormitori doble.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Avda. Marie Curie, C/ Pla de Baix, C/ de Montserrat Roig
Granollers
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • Construcciones RUBAU SL
Otros técnicos
  • Pere Rius
  • Juan Ramón Blasco