Premios

74 Habitatges a al carrer Algessires de Sabadell

I. GENERALITATS

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE

Redacció del projecte executiu per a la construcció d’un bloc de 74 habitatges, amb aparcament per 92 places, 75 trasters i 2 locals comercials a Can Puiggener (Sabadell), segons contracte de 19 de gener de 2005.

1.2. EMPLAÇAMENT

Solar ubicat a l’illa delimitada pels carrers: Algessires, Escipió, Archidona, Puig de la Creu i baixada de Can Puiggener de Sabadell, comarca del Vallès Occidental. L’accés al bloc es realitza des de la plaça Isabel Vilà situada enmig del solar.

1.3. PROMOTOR

Habitatges Municipals de Sabadell S.A. (VIMUSA), Blasco Garay, Sabadell.

II. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1. SOLAR

Parcel•la de forma irregular predominantment allargat en direcció nord-sud de superfície total 2.280,00 m2 amb pendent suau i descendent d’est a oest amb façana al carrer Escipió i a la plaça Isabel Vilà. El solar presenta poc desnivell, considerant-se en general sensiblement pla. L’orientació de la parcel•la és nord- sud.

Superfície del solar: 2.280,00 m2

Sostre edificabilitat total: 6.690,36 m2

Ocupació: 100%

2.2. PLANEJAMENT I PARÀMETRES URBANÍSTICS

- Pla general d’ordenació urbanística municipal de Sabadell (2000)

- Modificació Pla Especial de Can Puiggener

2.3. CRITERIS FUNCIONALS I SOLUCIÓ ADOPTADA

- Programa proposat per VIMUSA

- Orientació, vistes i topografia del solar

- Paràmetres de sostenibilitat

- Mobilitat interior: Qualsevol habitatge ha de permetre l’ús puntual d’una cadira de rodes. (art. 15 del Decret 454/2004 de 14 de Desembre)

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Dintre dels criteris exposats en el programa funcional són aspectes remarcables a tenir en compte els següents:

• 74 Habitatges en règim de protecció oficial:

-2 habitatges d’un dormitori doble

-2 habitatges adaptats de dos dormitoris, un doble i l’altre simple

-4 habitatges de dos dormitoris, un doble i l’altre simple

-7 habitatges de dos dormitoris, els dos dobles

-55 habitatges de tres dormitoris, dos dobles i un individual

-4 habitatges de quatre dormitoris, dos dobles i dos individuals

• Safareig a tots els habitatges per col•locar la rentadora i l’acumulador

• 92 places d’aparcament: 71 places en règim de protecció oficial (dos d’elles adaptades) i 21 places lliures.

• Els 74 habitatges reben en la superfície mínima obligatòria d’obertura de sala, una hora d’assolellament directe entre les 10:00 i les 14:00 hores solars en el solstici d’hivern.

• Totes les obertures disposen de protecció solar (persianes) independentment de la seva orientació.

• Es disposa de xarxa separativa de pluvials i fecals en l’edifici.

• Es disposa de mecanismes estalviadors de consum d’aigua als aparells sanitaris, banyeres, dutxes, bidets, lavabos, inodors i aigüeres.

• En la coberta de l’edifici es disposarà una instal•lació de plaques solars com a preescalfament de l’aigua calenta sanitària a utilitzar en els habitatges.

• Dintre de cada habitatge, en les cuines, s’ubicarà un mòdul d’emmagatzematge de deixalles per fraccionar vidre, paper i cartró, plàstic i metall i rebuig (4).

• La disposició dels habitatges permet la ventilació per façanes i per patis de forma natural.

• La Tr de cada unitat d’ocupació de l’edifici es millorada un 20% respecte a la Tr exigida per la norma NRE-AT-87.

Segons la NRE-AT-87 la Tr requerida en aquest cas seria 3.13 W/m2ºC, però com s’ha de reduir un 20%, haurem de complir:

80% de 3.13 W/m2ºC= 2.50 W/m2ºC. Tots els habitatges compleixen donant una Tr inferior a aquesta.

• Cada habitatge disposarà d’un circuit de preinstal•lació domòtica format per un tub de 20 mm Ø que arribi fins als llocs d’ubicació dels aparells de producció d’ACS calefacció i llocs d’entrada de les fonts d’energia, la sala i els dormitoris des del Registre d’accés d’usuari (RAU) de telecomunicacions.

• La distribució interior es proposa amb plaques de cartró guix (tipus Pladur).

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La proposta es materialitza en un edifici predominantment allargat però que disposa de retranqueigs creant una zona ajardinada (plaça Isabel Vilà) entre l’edifici proposat i l’edifici ja existent de la parcel•la A. L’extrem nord és l’únic que disposa de façana alineada amb un carrer, el carrer Escipió, i és on s’han situat els dos locals comercials en PB i l’accés rodat al garatge. Els habitatges situats en PB disposen de patis ajardinats amb orientació est o oest.

El conjunt queda unit per les plantes soterrani, destinades a aparcament i trasters. A l’edifici s’accedeix des de la plaça Isabel Vilà a través dels vestíbuls que comuniquen les plantes d’habitatges amb el soterrani. L’accés rodat al garatge es fa des del carrer Escipió.

Es proposa un edifici de PB + 4PP, destinades a habitatges amb dos locals comercials situats a la cantonada amb el carrer Escipió i dos plantes soterrani dedicades a aparcament comunitari de 92 places i 75 trasters.

Donat al nombre d’habitatges dos d’ells seran adaptats i es situaran en planta baixa.

La planta baixa de l’edifici es troba a la cota ..............184.62

L’accés pels vianants des del carrer s’efectua a través d’unes rampes peatonals davant de cada vestíbul que tenen una pendent de com a màxim el 6%.

L’edifici s’organitza al voltant de 4 nuclis verticals formats per ascensor, escala i instal•lacions:

- Escala 1: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges

- Escala 2: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges

- Escala 3: 4 Habitatges per replà = 20 Habitatges

- Escala 4: PB: 2 Habitatges i 2 Locals Comercials

PP: 3 Habitatges per replà = 12 Habitatges

Els ascensors de les escales 2, 3 i 4 seran practicables i l’ascensor de l’escala 1 serà adaptat.

Aquesta organització obliga a situar 4 habitatges per replà a les escales 1, 2, i 3, i 3 habitatges a l’escala 4. Donada l’orientació de l’edifici, la meitat dels habitatges s’aboquen al carrer d’Algessires amb orientació est i l’altre meitat s’aboca a la plaça Isabel Vilà amb orientació oest, a excepció dels habitatges situats als testers que també disposen d’orientació nord i sud respectivament. L’assoleig de tots els habitatges i la ventilació creuada està garantida a través de les façanes i dels patis interiors. Les tipologies d’habitatge són variades:

- 1 Dormitori: 2 Habitatges

Superfície útil protegida aprox.: 40m2

- 2 Dormitoris: 13 Habitatges

Superfície útil protegida aprox.: 60m2

- 3 Dormitoris: 55 Habitatges

Superfície útil protegida aprox.: 70m2

- 4 Dormitoris: 4 Habitatges

Superfície útil protegida aprox.: 78m2

Totes les tipologies d’habitatge tenen un esquema similar: amb la cuina, sala d’estar i dormitoris ventilant a façana; passadís, safareig i bany principal donant a un pati interior de ventilació; i bany secundari, en el cas dels habitatges que en disposin, que ventila amb extracció forçada.

L’escala 1 disposa en PB de dos habitatges adaptats de dos dormitoris amb un únic bany que ventila a l’exterior a través del safareig, un altre habitatge de dos dormitoris amb dos banys i un habitatge de tres dormitoris amb el seus respectius jardins privats. En planta tipus disposa de dos habitatges de dos dormitoris que, al igual que els situats en PB, disposen d’un únic bany que ventila a l’exterior a través del safareig, i dos habitatges de tres dormitoris.

Les escales 2 i 3 presenten el mateix esquema, amb tres habitatges de tres dormitoris i un habitatge de dos dormitoris en PB amb els seus respectius jardins privats i quatre habitatges de tres dormitoris a la planta tipus.

L’escala 4 és la que presenta més variacions respecte les anteriors degut a la seva situació respecte el carrer i la seva condició de remat i cantonada.

En PB trobem els dos únics habitatges d’un únic dormitori que disposen d’una cuina oberta a la sala d’estar i menjador i d’un bany que ventila a través del pati interior. També en planta baixa i fent façana amb el carrer Escipió trobem els dos locals comercials. La planta tipus disposa d’un habitatge de quatre dormitoris i de dos habitatges de tres dormitoris que fan cantonada amb el carrer Escipió. Aquests dos habitatges no disposen de pati interior de ventilació de manera que tant la sala, com els dormitoris, cuina i safareig ventilen a façana i els dos banys ventilen mitjançant extracció forçada.

L’aparcament es troba distribuït en dos plantes soterrani de 1749,45m2 i 1195,35m2 de superfície construïda respectivament. En total es disposa de 92 places d’aparcament, de les quals 2 són adaptades i 75 trasters.

Els ascensors de les escales 2, 3 i 4 comuniquen les plantes d’habitatge amb les dues plantes soterrani. L’ascensor de l’escala 1 només arriba fins la primera planta soterrani. Les escales d’evacuació descendent comuniquen les dues plantes soterrani amb els vestíbuls de PB de les escales 3 i 4 i la primera planta soterrani amb el vestíbul de PB de l’escala 1. Una altra via d’evacuació és la rampa que comunica la primera planta soterrani amb el carrer.

3. QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS

D’acord amb el nou Decret 259/2003 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges, l’edifici disposa de :

- dos habitatges amb un dormitori doble d’aproximadament 40m2 i un nombre de persones màxim de 4.

- dos habitatges adaptats amb dos dormitoris, un doble i l’altre individual, d’aproximadament 60m2 i un nombre de persones màxim de 6.

- quatre habitatges de dos dormitoris, un doble i l’altre individual, d’aproximadament 60m2 i un nombre de persones màxim de 6.

- set habitatges de dos dormitoris dobles, d’aproximadament 60m2 i un nombre de persones màxim de 6.

- cinquanta-cinc habitatges de tres dormitoris, dos dobles i un individual, d’aproximadament 70m2 i un nombre de persones màxim de 7.

- quatre habitatges de quatre dormitoris, dos dobles i dos individuals, d’aproximadament 78m2 i un nombre de persones màxim de 8.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Algessires; C/ Archidona; C/ Escipió, C/ Puig de la Creu
Sabadell
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • VIMUSA SA
Contratista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • J. Cornet
  • M. Alonso
  • D. Onieva
  • F. Torras
  • J. Carbonell
  • J.R. Blasco