Premios

Torre de 77 habitatges a la Plaça Europa, parcel·la E.I.0.5 de L’Hospitalet de Llobregat

DE 3 EN 3

La Plaça Europa és una zona de nova centralitat amb un model urbà de generós espai públic obert a ambdós costats de la Gran Via que concentra, entre d’altres edificis, 26 torres de ús terciari i residencial, públics i privats, de 11 a 28 plantes.

Els edificis en alçada no es general necessàriament per la superposició reconeguda de unitats de plantes, habitatges o finestres. Hem assajat l’agrupament de les obertures i l’especejament de la façana cada tres plantes, imaginant la torre com el resultat de 5 nivells enlloc de 15.

Amb aquest procés, reescalem la torre, que es visualitza com un trànsit entre el nou perfil de la Gran Via , per la seva alçada total, i amb la ciutat consolidada del seu entorn, formada en la seva majoria per blocs de 5 plantes, gràcies a la percepció com a objecte de 5 plantes.

Així, agrupant les plantes de 3 en 3, la imatge de la torre, percebuda en una mena de pla cinematogràfic llarg, podria apropar-se a la d’un edifici de 5 plantes d’alçada. Seguint aquesta llei d’agrupació, les finestres es transformen en marc de 10 metres d’alçada i diferents amplades.

En aquests marcs juguem amb els gàlibs normatius de l’edifici, que ens permeten plantejar la façana en dos plans, com a tribunes invertides cap a l’interior, evitant un aspecte indiferenciat i acumulatiu, ja que els habitatges semblen reunits en petites comunitats diferents entre sí. Al mateix temps, s’aconsegueix que cada habitatge tingui tres orientacions solars i multipliqui les seves visuals.

Com mostren les imatges en “pla curt”, aquests marcs eviten també la impressió de vertigen perquè entre el interior dels habitatges i l’exterior, sempre es situa un element entremig: balcons, brancals o dentells.

Els 7.600m2 de superfície d’habitatge edificable s’acumulen en les plantes 2 a 14, alliberant un gran espai en el vestíbul de 1 i 3 nivells d’alçada. Aquesta peça, generosa en volum i sòbria en mides i acabats, acaba sent un carrer interior amb accessos en els dos extrems. Els grans marcs de les façanes, com el vestíbul, treballen com una mena de relació configurant l’escala de lo comunitari, entre l’escala de lo individual i lo privat dels habitatges o l’escala de la públic de la ciutat.

La qualitat visual dels habitatges no és automàtica pel fet de ser una torre de 15 plantes. Que els apartaments tinguin òptimes visuals té a veure interiorment amb les dimensions i la freqüència d les finestres verticals i al mateix temps, en sentit contrari, amb que la exposició de lo domèstic (totes la maquinària de cuines, xemeneies, safaretjos, estenedors i altres) es trasllada a l’exterior de una manera discreta per comprimís amb l’entorn.

Les plantes podran ser transformades amb facilitat pels usuaris (divisòries muntades sobre paviments continus), a excepció del perímetre articulat de la façana i els nuclis tècnics dels habitatges.

Els materials utilitzats en la construcció de la façana ventilada són 100% reciclables. Sobre el seu origen, és natural o reciclat en un 85%. S’han seleccionat també atenent a que el seus cicles de producció incorporin mesures d’estalvi i aprofitament d’energia i de control de consum d’aigua i emissió de contaminats.

CRITERIS DE INNOVACIÓ

1- Disposició de façanes en dos plans, mitjançant “tribunes invertides”: habitatges amb TRES ORIENTACIONS SOLARS i ventilació creuada

2- Material d’ORIGEN NATURAL O RECICLAT (85%) I RECICLABLES (100%), amb cicles de producció que incorporen mesures d’estalvi i aprofitament d’energia

3- Sistemes de façana PREINDUSTRIALIZATS; construcció “en sec”

4- FAÇANA VENTILADA amb eliminació total de ponts tèrmics

5- Materials molt austers acoblats de manera NO CONVENCIONAL

S’utilitzen sistemes independents en els diferents plans de façana, sense interferències entre ells:

A- MÓDULO DE VENTANA PREFABRICADO: premarc d’acer lacat + carpinteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic + vidre amb càmera + persiana d’alumini, col·locat de forjat a forjat (pla interior)

B- FAÇANA VENTILADA de plaques de gran formato de composite d’alumini negre, de (plans laterals)

C- FACHADA VENTILADA de plaques de gran formato de resines compactades amb nucli fenòlic de 8 mm, con una estructura oculta de perfiles d’alumini reciclat 4 mm de espessor, que aporta igual resistència amb un pes per metre quadrat inferior a qualsevol altre material amb les mateixes prestacions (pla exterior)

D- GELOSÍA formada por lames fixes del mateix material, col·locades con perfiles d’alumini d’extrusió especial per a el sistema, graduats per a controlar orientació i separació de les lames (pla exterior)

Els criteris d’elecció dels materials de la façana han estat:

1- ACOBLAMENT: els materials de façana s’han utilitzat en la seva mida màxima possible, tant per a optimitzar el temps i els materials de muntatge, com per a controlar l’efecte de l’especejament en l’escala global de l’edifici.

2- SOSTENIBILIDAD: s’ha atès a un estudi comparatiu de diverses solucions constructives que avaluava la procedència de materials ja reciclats, el seu origen natural i la capacitat de ser reciclats al final de la seva vida útil. Tanmateix, també es valoren la despesa d’energia de fabricació i les polítiques de recuperació dels excedents de energia generats durant el procés de producció.

3 MATERIALS DE FAÇANA

PLAQUES DE RESINES “FUNDERMAX Exterior NT”

Espessor 8 mm; formato 4,1x1,85 m. Quantitat: 2.410 m2; 27 TM. Propietats: lleugeresa, resistència, varietat de formats, merma mínima, instal·lació ràpida, mínim manteniment, aïllament tèrmic i acústic, protecció contra humitat. Composició: fibra natural 65% (40% de la qual reciclada), material sintètic 35%. Ciclo de vida: 25% origen reciclat, 65% origen natural. 100% reciclable. Emissió CO2: 6.000 kg/m3 (acero 23.000 kg/m3; aluminio 37.000 kg/m3). Recuperació d’energia: 95% de energia recuperada en la producció i destinada a calefacció d’edificis de l’entorn de la fàbrica.

PLAQUES COMPOSITE D’ALUMINI “ALUCOBOND”

Espessor 4 mm; formato 6x2 m. Quantitat: 2.690 m2; 15 TM. Propietats: lleugeresa, resistència, rigidesa a la flexió, varietat de formats, instal·lació ràpida, mínim manteniments, aïllament tèrmic i acústic, dilatació tèrmica reduïda. Cicle de vida: 90% reciclable. Emissió CO2: 15.000 kg/m3. Relació peso/rigidesa requerida: 5,5 kg/m2 (per la mateixa rigidesa es requeriria: 8,9 kg/m2 en aluminio, 11,7 kg/m2 en fibrociment, 18,7 kg/m2 en acero).

ALUMINI EN PERFILS

Quantitat: 10 TM. Propietats: lleugeresa, resistència a la corrosió, rigidesa a la flexió, varietat de formats, dilatació tèrmica reduïda. Cicle de vida: 100% reciclat y reciclable. Estalvi en consum de matèria prima: 1 TM aluminio reciclat = 5 TM bauxita. Estalvi d’energia en la producció: 95% respecto a l’alumini de primera fusió.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-10-25

Fecha del certificado final de obra 2010-05-19

Dirección Carrer Herrero 24
Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • José Miguel Roldán Andrade
Promotor
  • Institut Català del Sòl - INCASOL
Contratista
  • CRC obras y servicios S.L.
Otros técnicos
  • Jordi Surroca
  • Joan Rovira