Premios

Edifici plurifamiliar de 90 habitatges en règim de lloguer al C/Bernat Torroja, 12 de Reus

Programa d’ús i caracter de l’edificació

Edifici plurifamiliar en forma de L de planta planta baixa, 2 plantes soterrani i 6 plantes pis, ajustada en ocupació i gàlibs a les alineacions, porxos normatius i altures reguladores.

La part del solar no ocupada per l’edificació sobre rasants es destina a l’accés de vehicles al garatge i al jardí comunitari.

90 habitatges de dues habitacions de lloguer de protecció oficial, de les quals 84 segueixen una pauta idèntica, amb diferències a la façana segons s’orientin al carrer, on és possible una tribuna, o al pati de mançana.

Els 6 habitatges de la cantonada tenen doble orientació i 2 d’elles són adaptades amb un sol dormitori.

Locals comercials en planta baixa i vestíbul d’accés als habitatges amb els locals tècnics corresponents.

Garatge de 106 places en dues plantes soterrani i 90 trasters a disposició dels habitatges

Disposició dels habitatges flanquejant un únic corredor per planta, ventilat i il·luminat pels seus extrems i també pel replà dels ascensors.

Balcons individuals a cada habitatge, ocupats parcialment per tribunes a les façanes al carrer, entesos com a espai intermedi enfront l’exterior, amb la intimitat garantida per la relativa opacitat de les defenses i amb el control llumínic i de l’assolellament resolt pel vol de sostres i particions i la instal·lació d’un gran plafó semiopac a mode de persiana corredissa.

Als habitatges, concentració cap a l’interior de la planta de les peces amb implementació mecànica de serveis: gas, fontaneria, extraccions i desguassos, amb els traçats d’instal·lacions accessibles des del corredor central.

Millora de les condicions de confort ambiental de l’interior dels habitatges en potenciar les relacions visuals entre peces i activitats compatibles, així com amb l’exterior i els balcons.

Bon aspecte de l’edificació confiat a la construcció durable de la façana amb panys de paret de fàbrica vista de ceràmica alternant amb plans verticals i horitzontals de formigó vist, tot plegat percibible darrera una trama volada de perfils laminats, guies, plafons corredissos, defenses de vidre opalí i tancaments lleugers de xapa grecada. Una imatge domèstica, moguda i canviant de les façanes segons els desitjos dels veïns i l’exposició solar.

Aspectes constructius

Fonaments amb sabates i murs de sosteniment de formigó armat.

Sostres bidireccionals, jàsseres , pilars i murs de formigó armat. Lloses massisses als sostres dels soterranis

Compartimentacions mixtes de fàbrica ceràmica i trasdosat aillant amb plaques de guix cartró entre habitatges i entre habitatges i espais comuns. Envans de guix cartró amb cambra de llana de roca.

Façana de panys de paret de fàbrica vista de ceràmica massissa amb arrebossat hidròfug a la cara interior, cambra amb aillament tèrmic de llana de roca i trasdosat de plaques de cartró guix. Als balcons tancaments lleugers de matriu industrial.

Obertures de fulls fixos i batents de perfileria d’alumini amb vidre aillant, que a les tribunes es complementen amb porticons corredissos i als dormitoris amb persianes enrotllables. Defenses de vidre opal laminat.

Paviment de parquet laminat flotant als habitatges, ceràmic als banys i cuines, sobre recrescut autonivellant sobre làmina d’absorció d’impactes acústics. De terratzo fosc de gra mitjà als espais comuns, excepte al vestíbul amb paviment de pedra natural

Red separativa d’evacuació amb reciclatge de les aigües pluvials pel reg del jardí i preescalfament de l’aigua calenta sanitària amb plafons solars i acumuladors a la coberta, instal·lacions que juntament amb altres característiques constructives d’ecoeficiència permeten la qualificació certificada CE2 energètica d’edificis.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-10-15

Fecha del certificado final de obra 2011-05-31

Dirección C/Bernat Torroja, 12
Reus
Tarragona (España)

Autores
Arquitectura
  • Enric Steegmann, Arquitecte, SLP
Promotor
  • Foment Immobiliari Assequible
Contratista
  • Garcia-Riera Constructora DIVISIÓ CONSTRUCCIÓ
Otros técnicos
  • AJ ENGINYERIA SLP
  • Daniel Milà
  • Joan Ovejero Esperalba