Premios

44 Habitatges VPO a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Mollerussa

MEMORIA DESCRIPTIVA de l’OBRA:

El projecte es troba situat al vèrtex sud d’una gran illa d’equipament esportiu de baixa edificabilitat. Aquesta situació de l’entorn urbà més immediat, juntament amb l’exigència d’edificar en dos blocs diferenciats que s’estableix a les bases del concurs, determinen el criteri d’actuar amb edificis aïllats.

L’edifici consta d’una planta en soterrani on es situen dos aparcaments independents que comparteixen la rampa d’accés, una planta baixa d’accés que es situa 1m. per sobre la rasant del carrer i tres plantes pis.

Els 28 habitatges dotacionals es distribueixen sobre un corredor comú que permet rendibilitzar el nucli vertical i configurar una franja de servei que acull la totalitat de les instal·lacions dels habitatges, xemeneies de ventilació i accessos, alliberant completament les sales i dormitoris. Els habitatges de la testa a sud es giren per tal d’ampliar al màxim les hores d’assolellament conformant, alhora, la façana a l’espai d’ús públic que resta alliberat.

Els 16 habitatges de protecció es defineixen amb un esquema de quatre habitatges per replà per tal de resoldre’s amb un únic nucli vertical. La solució dóna lloc a una tipologia d’habitatge amb façana a dues orientacions que permet el millor aprofitament de la llum i ventilació natural sense necessitat de recórrer a patis de llums interiors.

La posició dels dos edificis permet pensar la relació de l’habitatge amb l’exterior depenent de la seva orientació i tipologia. La façana d’accés amb front al C/ Camí Vell de Miralcamp es presenta com a continuació de la tanca de l’equipament esportiu, incorporant l’accés a l’aparcament i l’accés a la E.T. En un altre pla, retirat 4.10m del carrer, apareix la façana oest dels habitatges dotacionals.

La façana adopta una tipologia d’obertura de proporció vertical entre forjats deixant panys massissos. Les façanes a sud apareixen a manera de terrasses corregudes en voladiu en les plantes pis i a manera de patis en planta baixa.

La façana nord està composta per obertures de proporció vertical, mentre que els habitatges dotacionals adopten la terrassa com a negatiu.

La planta soterrani, destinada a aparcament, està unificada desenvolupant-se aquesta connexió sota l’espai comunitari projectat entre els dos blocs. L’aparcament disposa de 35 places. L’accés peatonal al soterrani, és a través d’una escala independent connectada directament a l’espai exterior.

ESTRETÈGIES SOSTENIBLES:

Sistemes passius:

Per tal de garantir l’aïllament de l’edifici, s’opta pel concepte de façana abrigada, utilitzant un aïllant rígid per exterior de poliestilé expandit extruït. D’aquesta manera s’aconsegueix la continuïtat de l’envolvent tèrmica façana-coberta.

L’excés d’assolellament a la façana sud es resol amb una terrassa correguda en voladiu i a la façana oest s’adopta la terrassa com a negatiu.

Sistemes actius:

Les zones d'ús esporàdic disposen d'un control d'encesa i apagat per sistema de detecció de presència o sistema de temporització.

Les aixetes dels lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, disposen d'un mecanisme economitzador.

Les cisternes dels wàters disposen de mecanismes de doble descàrrega.

Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobreix amb sistemes de captació, emmagatzemant i utilització d’energia solar.

Donada la situació geogràfica de la promoció, la instal.lació de calefacció disposa de circuit bitubular per tal de rentabilitzar el seu funcionament.

L’edifici disposa d’una xarxa de sanejament que separa les aigües pluvials de les residuals.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-01-20

Fecha del certificado final de obra 2011-05-30

Dirección Camí Vell de Miralcamp 3
Mollerusa
Lérida (España)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Campos i Garcia
  • Ibon Bilbao España
  • Carlos Gelpí Almirall
  • Caterina Figuerola Tomás
  • aq4 arquitectura
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • Benito Arnó & Hijos
Otros técnicos
  • TYPSA