Premios

Edifici plurifamiliar de 52 habitatges, local i aparcament al carrer Montserrat de Manresa

Els dos edificis que composen aquest projecte s' inscriuen dintre el perímetre delimitat per la Unitat d'Actuació número 2 del “ Pla Especial Camí de la Cova i carrer Montserrat” respectant tots els criteris d’ordenació de la nova edificació amb CLAU 1.6c.

A banda dels habitatges i locals, la proposta pren el repte de, en coordinació amb les unitats d'actuació 3 i 5, i el projecte de definició urbanada de l'entorn, definir a les plantes sota rasant, un aparcament de rotació de gran cabuda, amb la voluntat d'oferir a la ciutat, en aquest enclavament al límit de les muralles naturals , una bossa dissuasòria d'aparcament, per ajudar en el procés de peatonalització del casc antic.

JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA

Dintre dels paràmetres establerts en el planejament vigent, s’ha estructurat la proposta d’edificació a partir de la consideració que l’ entorn on es desenvolupa el projecte té múltiples punts de vista i de confrontació amb la ciutat existent. Podem resumir en tres punts aquesta complexitat:

- La relació amb la ciutat “alta” que fa que les cobertes constitueixin una nova “façana horitzontal” que ha de tenir la mateixa força i intenció urbana de les altres façanes. Amb aquest objectiu es proposen cobertes verdes amb sistema aljub, que pretenen recuperar i suggerir la visió d’altres jardins amb feixes a diferents nivells, que es poden trobar molt a prop a la ciutat antiga i que formen part de la vista que, per exemple, es pot percebre des de La Seu.

- La relació amb el carrer St. Ignasi, el qual preten ser una via d’accés principal a la ciutat: el projecte planteja, respecte a aquest carrer, una organització tipològica i de façana amb un ritme i una alineació constant, per tal d'aconseguir generar un conjunt d’edifici que sigui un clar límit urbà.

- La relació amb el carrer Montserrat, on l’edifici es “divideix” en dos parts que tenen la voluntat de respondre exactament a aquestes dues relacions amb la ciutat. A més, la presència d’ un porxo a la planta baixa permet aconseguir un eixamplament de l’espai públic i visual, amb la idea de transformar el C/Montserrat en un recorregut dinàmic i de relació, on s’hi poden trobar diferents “paisatges urbans”. Els elements que els generen son, per exemple, la mateixa estructura tipològica, la organització i la connexió dels diferents nivells, els colors, les textures, el mobiliari urbà...

ACCESOS

Els accessos als habitatges, a través de tres escales, s’han ubicats tots des del carrer Montserrat. L' accés i la sortida rodats a l' aparcament es fan a través d' una rampa ubicada a la Via de St. Ignasi, al límit de la U.A. 2 i també es pot utilitzar un altre accès a la Via de St. Ignasi ubicada sota l’edifici més petit, al costat de l’escala de connexió entre Via de St. Ignasi i carrer Montserrat. L’accés al local es fa des de Via St. Ignasi.

JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA

S'adopten solucions constructives que optimitzen l’execució i els costos, utilitzant els nous materials allà on poden suposar una millora en aquest sentit. Genèricament podem dir que, a nivell constructiu, es pretén solucionar els problemes més bàsics d’ un edifici d’ aquestes característiques, amb solucions senzilles i clares, aportant també, la reflexió sobre els nous materials allà on poden realment suposar una millora.

Degut al context urbà amb edificacions antigues limítrofes i la fragmentació de les alineacions resultants, es proposa un sistema estructural de formigó armat “in situ”, del tipus reticular.

Es proposa per les façanes d’habitatges, panells de formigó industrialitzat tintat en diferents tons i textures ( les cadències dels massissos de façana ja contemplen aquest fet).

Els colors dels paraments estan inclosos a la "Carta de Colors del Nucli Antic de Manresa" i les tonalitats, tal i com s’indica als plànols de façanes, estaran dins la gama de grocs, ocres i terres:

No obstant això, a la planta baixa existiran franges de façana estucada amb colors de les mateixes tonalitats i sempre respectant els colors permesos, per tal d’identificar el sòcol dels edifici amb un canvi de material. A la franja de planta baixa que correspon al pati entre les dues escales A i B es col·locarà un tancament amb gelosia ceràmica per tal de garantir el funcionament del pati com a un espai de ventilació natural amb succió d’aire calenta de dalt a baix.

CRITERIS MEDIAMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT

L’ estratègia establerta en el disseny del projecte inclou una metodologia d'aplicació de criteris sostenibles. En aquesta estratègia es busca primer l' optimització del comportament passiu de l' edifici disminuint l'impacte mediambiental i la demanda d' energia. En un segon lloc busca els sistemes donats per fonts d'energia renovables i els sistemes eficients per a satisfer la demanda restant. El projecte compleix amb el decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ ecoeficiència en els edificis, i amb l’art. 25.1 i l’art. 26.1 del Decret 244/2005 de 8 de novembre sobre sostenibilitat i ecoeficiència i sobre mobilitat interior dels habitatges amb protecció oficial.

Els punts de construcció sostenible del decret de la Generalitat de Catalunya i els propis criteris de la promotora es reflecteixen en el projecte de la següent manera:

a) Paràmetres d’ ecoeficiència relatius a l’aigua

- El edificis disposen d’una xarxa de sanejament que separa les aigües pluvials de les residuals. Es disposa d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises: l' aigua de les dutxes i dels lavabos es depurarà i emmagatzemarà per a l' ús en les cisternes dels vàters.

- Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa disposen d’un mecanisme d’estalvi d’aigua i segell ecològic.

- Les cisternes dels vàters disposen de mecanismes de doble descàrrega o de interrupció voluntària.

b) Paràmetres d’ ecoeficiència relatius a l‘energia

Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors del edifici tenen solucions constructives i d’aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km=0,70 W/m2K.

- La solució de façana exterior que es proposa es: panell de formigó de 12 cm+llana de vidre i <= 0,035 W/mK resistencia tèrmica > 1,45 m2K/W+càmera+ placa de cartróguix de 15 mm sobre perfileria d’acer galvanitzat.

- Les façanes exteriors a pati tenen aquesta composició: paret de maó calat de 29x14x10+plaques de suro de 30mm de gruix, fixades mecànicament al parament +malla de fibra de vidre o mallatex+revestiment de cal hidràulica amb acabat raspat.

- Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposen de vidres dobles que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura ≤ a 3,30 W/m2K i també ruptura de pont tèrmic.

- Totes les obertures de les sales d' estar disposen de corredisses amb lames fixes com elements de protecció solar. Les finestres de les habitacions disposen de persianes enrotllables. Amb això es garanteix que el factor solar S de la part envidrada de l’obertura sigui ≤ al 35%.

- Es disposa d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica amb una contribució mínima del 50% segons l ‘annex 2 (nº persones total=151x28 litres/persona/dia = demanda total de ACS/dia a 60º de l’edifici= 4.228 litres).

- S’ha col·locat una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta per l’aparell rentavaixelles i també per la rentadora.

c)Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges

- Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents compleixen amb un aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA. Això s’aconsegueix amb unes parets de cartró-guix així composades: cartró-guix 13mm+13mm+46mm d’estructura+aïllament de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix+ cartró-guix 13mm+placa d’acer de 0,8 mm+46 mm d’estructura+aïllament de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix + cartró-guix 13mm+13mm.

d) Paràmetres d’ ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius

- La coberta es enjardinada amb un sistema de coberta aljub que millora l' aïllament tèrmic respecte a una coberta invertida tradicional. A més compta amb l' avantatge de la inèrcia tèrmica de la làmina d' aigua permanent (5 punts).

- Per a la façana es preveu una solució industrialitzada de tancament a base de panells de formigó industrialitzat tintats. Això representa con a mínim el 80% de la superfície dels tancaments exteriors (5 punts).

- Es disposa d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises: l' aigua de les dutxes i dels lavabos es depurarà i emmagatzemarà per a l' ús en les cisternes dels vàters (sistema AquaCycle de Hansgrohe) (8 punts).

- S’utilitza energia solar tèrmica com a recolzament per obtenir part de la calefacció de l’edifici (7 punts).

- S’utilitzen per l’enllumenat dels espais comunitaris o d’accés lluminàries de baix consum i detectors de presencia (3 punts).

- Almenys una família de producte dels emprats en la construcció d e l’edifici disposa d’una etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. En particular es preveu utilitzar pintura per la fusteria amb segell FSC.

e) Paràmetres d’ ecoeficiència relatius als residus

- S’ha previst als habitatges un espai a la cuina de 150 dm per la separació de les fraccions de recollida selectiva fixades per les ordenances municipals.

- S’incorporarà al Projecte Executiu un Pla de gestió de residus de la construcció d’acord amb la normativa vigent.

Tots aquest criteris s’han reflectit als amidaments a les diferents descripcions de partides.

A més el projecte preveu:

·A la majoria dels habitatges s’aprofiten els patis interiors dels edificis aprofitar per generar la ventilació creuada de part dels habitatges.

·S’ha previst un sistema de ventilació natural dels espais d’estenedor de cada habitatge.

·Tots els envans interiors i fins i tot les separacions entre habitatges es preveuen de cartró - guix per tal de garantir un muntatge en sec de unes fases de la obra. Això s’aconseguirà amb unes parets de cartróguix així composades: cartró-guix 13mm+13mm+46mm d’estructura+aïllament de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix+ cartró-guix 13mm+placa d’acer de 0,8 mm+46 mm d’estructura+aïllament de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix + cartró-guix 13mm+13mm.

Es proposa utilitzar com a material de l' aïllant tèrmic en les façanes exteriors llana de vidre i <= 0,035 W/mK resistencia tèrmica > 1,45 m2K/W amb un impacte mediambiental baix i evitar l' ús de poliestirè extrudit o poliuretà projectat. En les façanes a pati, suro de 30mm fixat mecànicament.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-25

Fecha del certificado final de obra 2011-03-02

Dirección Montserrat 1-7,9-15 ,17-23
Manresa
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Felipe Pich-Aguilera Baurier
Promotor
  • Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
Contratista
  • Dragados s.a
Otros técnicos
  • Lluis Basiana i Obradors
  • Margherita Aricó
  • Xavier Ignasi Morros Peña