Oeuvres

76 Habitatges à Illa un sous-secteur 1 Torresana de Terrassa

ANTECEDENTS

1.PROMOTOR I ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

La Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa, S.A., encarregada de gestionar les promocions d’obra nova dins d’aquesta localitat, resol declarar adjudicatari del present encàrrec al facultatiu sotasignant després de Concurs Públic.

2.OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del Projecte es la construcció de 76 nous habitatges en regim de protecció oficial,

7 locals comercials i 124 places d’aparcament.

3.SITUACIÓ DEL SOLAR I CONDICIONAMENTS EXISTENTS

El solar on s’actua esta situat al nucli urbà de Terrassa dins del Subsector 1 de Torresana, es troba en la parcel•la A, definit al Pla de Millora Urbana del mateix, situada a la intersecció dels carrer d’Àlaba i la continuació del carrer de Ciutat Real, nova traça, a la que el solar està alineat, i per la altra banda, el parc del Subsector 1. La parcel•la es troba desocupada.

Nomenaments de Carrers i Accessos

Accés Est – Nivell 0 Parc de Gernika num. 2

Accés Oest – Nivell 1 c/ Àlaba num. 50

Accés Aparcament c/ Ciutat Real num. 78

MEMÒRIA URBANÍSTICA I NORMATIVA

1. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

Característiques de l'entorn

L’àmbit d’actuació del Subsector 1 definit a l’Avanç del Pla de Millora Urbana del Sector de Torresana, situats al nord de l’àmbit del Passatge de Vigo, amb als nous habitatges protegit completarà el teixit urbà, al marge de Llevant de la corona de la ciutat consolidada.

Els límits territorials d’aquest àmbit són: al nord amb la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa, a Llevant amb el parc de Torrebonica, al sud amb Subsector 2 definit a l’Avanç de Pla de Millora Urbana del Sector de Torresana i a Ponent amb vial existent: carrer d’Àlaba.

L’àmbit es disposa als terrenys que configuren el límit a Llevant del barri preexistent de Torresana i amb pendent decreixent des de l’alineació del carrer d’Àlaba cap al torrent del Cementiri i els pròxims de la Grípia i la Batzuca, aquests ja en el que ha d’esdevenir el parc de Torrebonica, configurant-se el nou sector com a façana del nucli urbà de Terrassa cap a aquest parc.

Actualment, a la zona pròxima al carrer d’Àlaba – en l’actualitat límit del barri existent – es troba un teixit de gra petit amb uns edificis de PB+3 majoritàriament d’habitatges unifamiliars.

2. DADES URBANÍSTIQUES

PLANEJAMENT VIGENT I ORDENANCES APLICABLES

Planejament vigent i data d’aprovació:

PLA GENERAL. D’ORDENACIÓ

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TERRASSA (POUM)

PLA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TERRASSA (PAUM), provats 4 juliol i el 31 d’octubre de 2003.

PLA DE MILLORA URBANA SUBSECTOR 1 DE TORRESANA, redactat per el equip dirigit per el arquitecte Manuel de Solà - Morales i Rubió. En aquest Pla es fixa el tipus d’ordenació de l’edificació per a la parcel•la A.

Qualificació del solar:

Parcel•la A, TIPUS EDIFICATORI: ILLA TANCADA

Superfície de les parcel•la:

Parcel•la A: Superfície = 2234.58 m2

Edificabilitat permesa:

Parcel•la A: Edificabilitat = 8920 m2

Edificabilitat realitzada (superfície total construïda sobre rasant):

Parcel•la A: Sup. construïda sobre rasant = 8322.56 m2

Ocupació de parcel•la permesa:

Alineació obligatòria en tot el perímetre de l’illa. Possibilitat d’edificar PB+1 al pati interior d’illa.

Ocupació de parcel•la realitzada:

100 %

Nombre màxim de plantes permès:

Façana Oest: PB+4

Façana Est: PB+5

Interior illa: PB+1

Nombre de plantes realitzat:

Façana Oest: PB+4

Façana Est: PB+5 i PB+3

Interior illa: -

Alçada reguladora permesa:

Façana Nord, Sud, Est i Oest: cota de la cara superior de l’últim forjat sostre de planta pis, obligatòria a +314,00 m.

El coronament de les façanes, inclosa la protecció perimetral de la coberta quedarà establert a cota: +314,00m + 0.90m= +314,90m.

Alçada edificada:

Façana Nord, Sud i Oest: h: +314,00 m + 0.90 m

Cantonades de la Façana Est: h: +314,00 m + 0.90 m

Façana Est: h: +307.83 m + 0.90 m

Usos admesos per planta

Planta baixa: Habitatge, comercial, oficines i habitatge - taller.

Plantes Pis: Habitatge, activitat en planta alta.

Planta Soterrani: Aparcament.

Distribució de Usos realitzat per planta

Planta Baixa: Habitatges, comercial i oficines.

Plantes Pis: Habitatges

Plantes Soterrani: Aparcament

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA.

Distribució del programa funcional adoptat

L’edifici projectat a la parcel•la A del Subsector 1 de Torresana:

Nivell 2, 3, 4 i 5: Habitatges

Nivell 1: Accessos als habitatges de les Escales 1, 2, 3, 7 i 8

Habitatges en baixos Escales 3 i 7.

Habitatges Escala 4, 5 i 6.

Locals comercials

Nivell 0: Accessos als habitatges de les Escales 4, 5 i 6.

Locals Comercials

Local d’us comunitari

Trasters

Nivell –1 i –2: Aparcament

2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Aquest solar “ A” disposa d’una ubicació urbana especial en relació al conjunt del Subsector de Torre Sana, situació urbana que li dona una característica d’edifici aïllat del conjunt amb front a l’ampli parc que voreja aquest conjunt i el separa del carrer d’Àlaba. Es el primer edifici que es troba, venint del centre de Terrassa

Aquesta situació, recomana que l’edifici proposat, estigui visualment lligat al conjunt nou del que forma part, i ofereixi una imatge arquitectònica clara, neta, de perfil clarament urbà i en associació indiscutible al barri que s’està promovent.

Aquesta voluntat, es porta als fronts de l’edifici en les alineacions nord, ponent i sud de la parcel•la. Per contra, en l’alineació de llevant més pròxima a la resta de parcel•les del Subsector, a les que està relacionada a través de l’eix de vianants que travessa de llevant a ponent, la illa tancada s’obre aquí baixant la seva alçada i esquinçant el bloc de dalt a baix, en l’arribada del pas de vianants en aquest punt. Amb aquesta variació volumètrica, creiem que l’edifici “ A “, no constituirà una barrera visual des del carrer entre els edificis C i D.

Per donar vida a aquest passatge, hem disposat la planta baixa de manera que tots els accessos als habitatges es produeixin per l’interior de la illa, creant una plaça pública interior del lloc, en diferents nivells, corresponents a les condicions de la topografia i amb accessos adaptats a tots els diferents nivells i a totes les entrades als nuclis de comunicacions dels habitatges.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Conceptes bàsics funcionals i tipològics que estan a la base del projecte. Distribució d'espais i accessos.

L’edifici té los accessos amb dos nivells diferents corresponents a les condicions de la topografia. Son los nivell 0 i nivell 1. Aquests nivells configuren i organitzen tots els funcionaments de l’edifici. El nivell 0, correspon a l’accés del front de Llevant, i el nivell 1 a l’accés del front de Ponent.

L’edifici té una planta baixa comercial, que per la topografia dels carrers del voltant, té a vegades dos nivells (nivell 0 i nivell 1).

Aquesta planta comercial ocupa la totalitat de la superfície de la planta, excloent els vestíbuls d’escala d’habitatges, habitatges, dependències de serveis, recollida d’escombraries i d’accés a la E.T. i a l’aparcament.

A aquests locals comercials si accedirà des dels carrers perimetrals, d’aquesta manera s’independitza l’activitat comercial dels habitatges.

Al nivell 0 té una part semi - soterrada amb trasters, un local destinat a us comunitari que fa de façana a la plaça i un ascensor que relacionarà los nivells 0 i 1; i per tant als trasters, local comunitari i aparcament.

Per sota d’aquests nivells, hi ha dos soterranis, destinats a aparcament, àrea de trasters, serveis de recollida pneumàtica de residus i el recinte de la E.T.

L’accés a l’aparcament, amb doble rampa, es produeix des del carrer nord, en el punt més baix a Llevant.

L’aparcament té dos sortides d’emergència, que donen al passatge interior o a la pròpia plaça. La planta dels trasters (nivell 0 ) té sortida directe al nivell més baix de la plaça.

Per sobre d’aquests nivells hi ha quatre o cinc plantes d’habitatges i en el front de Llevant, tres.

El conjunt de l’edifici té 8 nuclis d’escala i ascensors per accessos d’habitatges. Aquests baixen fins l’aparcament, les escales només fins als nivells d’accés.

En tots els vestíbuls d’escales, hi ha espais per als comptadors dels serveis, armaris de telecomunicacions i un espai destinat per la neteja.

La recollida pneumàtica de les escombraries es fa per un recinte tancat o cambra de comportes (a nivell 1), situats en el cos oest de l’edifici amb accés des de l’exterior, a la entrada per c/ Àlaba. En la vertical d’aquest recinte i situat en la planta immediata inferior, hi ha els conductes amb les vàlvules de residus i d’aire en un altre recinte tancat amb accés pel manteniment.

En la planta baixa de locals predominaran les obertures amplies amb tancaments vidrats i en les plantes superiors les obertures, corresponent a les habitatges, es situaran amb un ordre rigorós i amb mides molt regulars i generoses , constituint l’únic element expressiu dominant en el conjunt de les façanes exterior.

La coberta, es plana, a la cota 314, per sobre de la que s’aixeca solament la barana perimetral, les vuit registres de accés al terrat, les xemeneies i conductes de ventilació, el coronament dels recintes dels ascensors i la instal•lació de plaques solars.

Els habitatges

S’ha procurat unificar el màxim possible la tipologia dels habitatges. Així hi ha un tipus bàsic (tipus A) que es va repetint fins a un nombre de 10 en cada planta, i la resta fins a 8 situats en angles i testers i en el cos més baix de llevant.

En general tots els habitatges donen davant i darrera, excepte els de les cantonades que tenen dues Façanes contigües i algunes amb el recurs de un pati de ventilació.

En general hi ha dos habitatges per replà en cada escala excepte en l’angle nord-est Escala 4, que hi ha tres, i en el cos més baix de llevant Escala 5, que també hi ha tres, amb el que totalitza 18 habitatges per planta en les plantes mes complertes, 2on i 3er nivell; 15 en el 4rt i 5è nivell; i 10 en el nivell més baix, el 1er.

En conjunt doncs hi ha 76 habitatges.

L'habitatge tipus A té 67m2 útils i disposa d’un rebedor, menjador - estar i cuina amb safareig independent i a través d’un distribuïdor amb armari s’organitzen dos dormitoris dobles i un bany complert.

Aquests habitatges, tenen un balcó corregut a la façana interior al pati d’illa de 1 m de vol, al que donen els dos dormitoris.

Els altres habitatges especials, tenen el mateix programa, organitzat d’acord amb la seva situació específica (tipus B, C, H, I)

Hi ha un habitatge que dona a l’angle interior nord-est que compensa la seva situació amb una terrassa que dona als dormitoris (tipus D).

Al cos més baix de llevant, te tres tipologies de habitatges més petits (tipus E, F i G).Les tipus E i F disposen d’un rebedor, menjador - estar - cuina amb safareig independent, i un dormitori doble i un bany complert. L’habitatge tipus G es adaptat, disposa d’un menjador - estar - cuina, un dormitori doble amb bany complert, i té un balcó, aquest habitatges no te safareig, ja que disposa d’assecadora. Hi ha tres habitatges adaptat en total a tot el edifici.

Les habitatges disposen, en general, de ventilació creuada natural.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Alava nº 50
Terrassa
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Enric Sòria i Badia
Promotor
  • EGARVIA SA
Entrepreneur
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • Juncosa, Sanchez, Subirats Ingenieria i Arquitectura SLP
  • Oficina Projectes Integrals SA
  • Alfonso Pastor Cañadas