Oeuvres

Alexandra - 168 Habitatges de adaptats de lloguer HPO dotacional public, je EQUIPAMENTS socials à Sabadell

EDIFICI D 'EQUIPAMENTS ALEXANDRA Plaça Ovidi Montllor, 2-3-4-5. Sabadell Aquest edifici executat Sabadell inclut une sostre mateix Jack, je en Sol d'equipament locale d'Habitatge dotacional publique, diferents applications qui se exécutent sur une construcció conforme de 18976,78 m2. PROGRAMME 168 habitatges lloguer adaptats HPO dotacional Públic espais comunitàris amb i serveis comuns. 112 places Aparcament, 31 trasters i instal·lacions sels Comunitàries. Bibliothèque publique de 2168,18 m² Centre de Serveis par grande gent, 1401,48 m² Il Urbanització de Plaça i ESPAIS Extérieurs vinculats MÉMOIRE RESUM EDIFICI OBRA NOVA ALEXANDRA (Sabadell) 1. Mesures d'estalvi énergiques i en ce qui concerne mediambient. L 'EDIFICI a l'énergie Qualificació OBTINGUT A, AMB Certificació REGISTRE DES ENERGY EXPEDIT PAR L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIE DU GOUVERNEMENT DE LA CATALOGNE. Passius ELEMENTS D'estalvi énergétique: FAÇANES: a) voladius Façanes Sud. Els des correguts balcons discrimination l 'entrée de soleil' l'hivern ou estiu. b) Façanes Est-ouest. Ventilé i amb proteccions solars de enrotllables Persianes amb lamel.les réglables típus SUPERGRADHERMETIC. Cobertes: a) i Cobertes ventilades par invertides prévoit une grande protection thermique. Sols: a) Sols radiants amb calefacció l''hivern i refrescament a l'estiu, ofereixen une plus grande commodité, les systèmes de circulation moins velocitat de l'Air (PPS menys) i inertie thermique importante. FINESTRES: a) Fusteria d 'alumini amb trencament pont doubler vidre TERMIC i amb Cambra d' air. COMPARTIMENTACIÓ: a) Envans à sec. Els Minimitza residus dans construcció. Ventilation: a) Obertures réglables col.locat se han sur portes d'accés pour chaque Habitatge atteindre ventilation transversale qui leur permettent Obertures tipus réglable Gravent dels dels passadissos garantitzen Extrems. ÉLÉMENTS D'Actius estalvi énergétique: CLIMATITZACIÓ PAR géothermique Par les résoudre necessitats de climatització i aigua réchauffement SANITÀRIA de l 'edifici s' utilitza une système de jour 'Energética haute efficacité, énergies renouvelables, les emmarcat Dintre Basat dans l' Intercanvi geotèrmic Le consisteix système sur un circuit d 'Intercanvi TERMIC amb el Subsol, vivant producció centralitzada amb bombes de chaleur d' aigua aigua haute Eficiencia (Coefficient de performance COP entre 4 et 5) i DISTRIBUCIO circuits de chaleur / fred au coucher du soleil radieux els habitatges (essentiellement utilitzat dans cicle d'hivern, i com pour suport en cicle sens d'estiu refredant le soleil arrive à condenser) ia zone climatitzadores à la Bibliothèque Centre i Serveis, incloent també l'Aigua Calenta Sanitària tot l 'edifici. Le circuit de col.lectors d 'Intercanvi geotèrmic se ha executat mitjançant 6400 ml. des repartides canonades dans 91 verticales amb els pous fondàries que oscil.lan entre 60 i 100 mètres. Un vegada realitzat l 'Intercanvi amb el Subsol, col.lectors transporté els l' aigua une Les cotisations centralitzades des ventes de Producció par un realitzar l 'Intercanvi les amb màquines producteurs de chaleur i fred. Aquest système élimine l 'incidence Estetic d'entre eux d' refredadores temps d'air mateix ailettes estalviant à 50% de l 'énergie primaire consommée amb els Sistemes Tradicionals. Le dimensionat des Bombes i le camp des pous, par un mandat de l'qu'il aportació système Energética est basée sur l 'ANALISI d' Estudis dynamique de la demande d'énergie (horaris de Utilització, Cicles température extérieure, necessitats réels de renovació, proteccions solars i inèrcies). Mitjançant le système de centralitzat i GestiO d'entre eux simultaneïtats la demande pour eux diferents zones de l 'edifici, disposar d' 's d'inertie (SOL dels radiants de habitatges)' une grande d de col.lector a pogut dimensionat je ajuster la corresponent des coûts dels Sistemes en comparaison habituelle instal.lació Mètode Basat dans la somme d'entre eux Maximes requerides puissances. FOTOVOLTÀIQUES CÈL.LULES: L 'délibérément basé sur le système geotèrmic a PERMES alliberar les Cobertes de l' edifici des photothermique instal.lació à forcer la reglamentació de vigent. Disposar d 'Espai, l' a instal.lat un camp de plaques par l'fotovoltàiques d 'électricité, justificat Sota Logica d' obtenció financeur non producte, amb une puissance de 27,8 kWc. i Previsió une énergie de 33,3 MWh / échéant, REUTILITZACIÓ D 'Aigues pluvials: Il est Disposa d 'une amb citerne Capacitat par 30 000 litres par les recollida d'Aigues de pluja i post Aprofitament par arrosage. IL.LUMINACIO: Il IL.LUMINACIO d'entre eux zones communes détecteurs de présence amb. Les zones intérieures d'habitatges i comuns, lampades amb de Baix consom. Lampades la il.luminan de places Extérieurs s amb LED. 2. Adequació de disseny per a l'entorn un mediambiental Comportament Millor. L 'edifici se ha ORIENTAT rigoureusement sur l'eix Nord-Sud, par une garantie que tots els Habitatges organitzats de Passadis de DISTRIBUCIO disposin d'assolejament. Réglées Solars réglables tambe de les proteccions en eux, qui permetra de commande l 'l'entrée du soleil hivern ou estiu. 3. Modulacions par Sistemes pas des complexes de Pero constructius qui fournissent un passiu par commande inèrcies climatique. Il col.locació de l 'aïllament TERMIC par l'extérieur du capital par fulla à Tenir grands inertie de chaleur »dels intérieur habitatges. Système Climatització par Sòl rayonnante. Coberta inversé ventilé i passable. 4. Industrialització. Il Utilització de prefabricades plaques grands formats GRC (ciment REFORCAT amb fibres de vidre) qui se comportent rapidesa d 'execució i els residus minimitzen. 5. Solucions innovantes. Le Utilització de l'énergie géothermique par un climatitzar els Habitatges, la Bibliothèque Centre de Serveis i amb un système centralitzat anteriorment i altament eficient, com ja l 'a descrit. Le système façana ventilé intégrante un mateix plà els i Resines panells des motoritzades des Solars, utilitzades à leurs sels d 'manger, habitacions i Terrasses. 6.-Tractament des residus i AIGUA. Els Habitatges malheureusement actuellement equipats bénéficiaires amb par un recollida realitzar sélective des residus. Réseau des séparatives Sanejament Pluviaux / fecals. Aixetes amb economitzador système d 'aigua. Cisternes d 'inodors amb Mécanismes à double Descarrega. Aprofitament d'entre eux aigües pluvials citernes mitjançant 30,000 L par un reg. 7. Typologie. Habitatges adaptats d'1 ou 2 habitacions bany adaptat i amb terrassa. 8. EQUIPAMENTS socials à l 'edifici. A l'edifici existeixen 2 EQUIPAMENTS que compleixen funció sociale par ALS les habitatges i dels par als habitants de la région: - Un barri Bibliothèque de 2168,18 m 2. - Un centre d'Serveis de 1401,48 m 2.

Mention
Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-05-12

Fecha del certificado final de obra 2010-06-21

Dirección PLAÇA OVIDI MONTLLOR, 2-3-4-5
SABADELL
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • EDUARD FREIXAS CORONAS
  • RAFEL GALVEZ MILLANES
  • RICARD PERICH DURAN
Promotor
  • HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S.A. (VIMUSA)
Entrepreneur
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Otros técnicos
  • PBX
  • COENGER
  • MARTA ALONSO GUERRERO
  • DAVID ONIEVA FERNANDEZ
  • JOAQUIM CORNET VERGÉS