Oeuvres

Edifici 68 Habitatges de PO locale et Aparcaments à Sant Boi de Llobregat

PROGRAMME je Objectius L'objecte d'aquesta Promoció a eStat l'construcció d'format non conjunt par deux edificis d'habitatges PO locale: ,, Aparcaments i trasters destinats à la bande. Les dels configuració edificis dans Cantonada Cami de Llor i Carrer de Frederic Mompou, forment un comunitari Privatiu Espai d'américains qui també a estat partie de Promoció. La géométrie de la déterminée i DISTRIBUCIO être proposta par els paramêtres Urbanistics déterminer les construcció deux blocs à alineats flacon solaire, plantes de zinc de Quatre i Alcaria d'respectivament, articulats par cos de Baixa plante dans Cantonada. La meilleure partie dels habitatges sont PROTECTION officielle (57), de soustraction situats Baixes les Plantes de i atiques sont destinats à renda lliure (11). Tots Ells Tenen vinculades Places d'Aparcament i trasters situats les soterrani Plantes cotisations. Le BALANC finale de rôle Promoció im- que le seva fa construcció, Aprofitament solaire, le coût total de l'emploi, etc. amb a PERMES acomplir Objectiu principal de Promoció, qui a eStat la pose au Mercat de l'Habitatge públic habitatges d'UNS haute qualitat, Tant dans els seus ACABATS, ci-dessus avantages i EQUIPAMENTS à Qui sommes preus i Condicions assequibles força. Résolvez composition Le configuració fourni par edificis als doit considérer portable com PC au solució de disposar millor Maxim D'habitatges de les nommer façanes orientades ben; i Sud Est, d'basée organitzar-le amb amb cotisations Quatre habitatges par Repla je les concentrant domaine de servei dans une bande centrale, alliberant així Maxim de l'Espai Proxim pour les façanes cotisations. Le imatge de conjunt vous avez confiance pour tratament ventilé à double façana poissons Faveton base qui forment un minerai de pêle que mitjançant une série de fissures ou talls intégrer els Forats d'entre eux façanes que apareixen dans un segona couche. Les Forats tratament de d'Este base Fusteria i Persianes d'alumini de couleur neutre, juntament amb els balcons basés FET vidre Baranes de la couleur blanc OPAC, caracteritzen l'suggerent imatge de l'edifici. Les ubicació D'habitatges en usine de Baixa, en ce qui concerne l'aixecats carrer i Nivell la Plaça intérieure d'suggereixen l'construcció Terrasses d'rejoignez-nous sur Privatiu sostre de l'aparcament que permeten une millor Utilització i Privacitat d'aquests habitatges . L'Habitatge TIPUS Le Majoria d'Habitatges 2 i 3 dormitoris, s'organitzen à voltant de Quatre nuclis D'échelle i ascensors. Alors que les Majoria D'aunes (56) tenen une mue de foi orientació un inté- sud ia amb l'Espai vêtir enjardinat comunitari. Els Habitatges ofereixen surface maximale de seva à FAÇANA bacs de poissons disposar basés les Important prop de llum est complétée amb l'Aparicio d'intérieurs Qui sommes-patis DIMENSION considérables qui permeten une creuada de ventilation dans Tots els i Habitatges l'possibilitat d ' utilitzar-com pour espais des bacs les pas de conduccions enregistrable. Dans les bacs tipologies est repeteix l'criteri de mateix de DISTRIBUCIO d'entre eux i els serveis poissons. Donc Unitats les serveis (cuines, banys safareig) sont Identiques dimensions. dels Feature Habitatges ES LE d'entender la cuina com une peça pas séparés de la normale activitat l'Habitatge l'afin que le seva Utilització PROCHAINE partagée par Tots els Membres de la famille. Intégré dans la salle, pero ventilation distinct discretament et ILLUMINACIO amb travers le pati intérieure ou Directe De L'cas SEGONS els extérieures. Disposa D'UN Armaris de Taulell intégrer tots amb els Aparells necessaris. Accessibilitat A l'intérieur de disseny tots els habitatges se ha Compte tingut dans le criteri de «visitabilitat" par persones amb Mobilitat reduïda, SEGONS l'art. Décret 15 454/2004. SYSTÈME CONSTRUCTIU Il fonamentació Le périmètre fonamentació fet base se ha d'Un Mur de contenció de gruix 45 cm s'adapta les definides alçaries les rasants dels par flacons. Le fonamentació interne est à base d'un résol merveilles de la armat Formigo 80cm Cantell, non sobrepassa tensions entre eux Treball determinades dans l'étudiés geotècnic. Structure piliers i jàsseres plans Armat Formigo, amb un søstre unidirectionnelle de nervis du ARMATS Formigo "in situ" de 15 cm de céramique i amb Revolto cantells de Forjat de 25 + 5. Les Plantes tipus Tenen une amb cadre crugies Maxim llum 5,17 m. Tipus structure d'este a PERMES AMB résoudre le système structural de mateix, scraps orthogonales bouts corba i generatriu. Le cadre structurel proposada s'adequa per a l'Organització Optima d'entre eux place d'aparcament, véhicules les pixels d'une foi DISTRIBUCIO dels, ia diferent DISTRIBUCIO dels Habitatges Les Plantes supérieurs. Envolvents Coberta Habitatges Pels est fa servir un plat inversé coberta amb Acabat basse pour ne pas passable. Els solars Collectionneurs disposé de d'Bancals de dipositats Formigo sur la protection lourde. Le paret de coronament que Barana és fa 30cm gruix, Acabat amb une escopidor de xapa d'acer plié. Les ailettes de FAÇANA ventilé arrivent à coronament de la couverture. Façanes Les parets de tancament dans façana sont formades parets gero par 15 cm., Sur les Quals se ha Construit un majoritàriament ventilé façana terminé plaques amb de Faveton de penjades de couleur granat GUIES amb. A tot l'llarg de façana l'aïllament extruït passa par davant dels piliers i dels Sostres. Pièces Altres de façana est résolu une amb profil Acabat d'alumini extruït acanalat ou amb Euronit plaques de couleur d'clar. Els brancals i llindes de tots els Forats est résolu une amb xapa d'alumini plié. Tota l'usine est terminée Baixa amb plaques de marbre Sant Vicenç col·locades també com façana ventilé intégrer Obertures de Baixa de l'usine amb Persianes PROTECTION Métalliques. Dels les habitatges de Els don à carrer tenen une Barana de vidre de la couleur seguretat Polar Blanc qui forment la imatge caractéristique de façana Divisions Habitatges particions-les entre eux, est résolu paret Gero amb à 15 cm, i dans les ambdues de paret soins, un Cartró envoie guix d'intégrer 40mm. aïllament plat d'minerai, garantint exigeait une atténuation acoustique supérieur. Tots els intérieurs envans est construeixen amb Cartró guix guix plaque 15 mm sur muntants structure du 46 mm col·locats tous les 40 cm, incorporant també d'aïllament 40 mm minérale semi-rigide plaque plane. Revestiments Tots els de flotant habitatges tenen Pave parquet naturel envernissat de Roure dans leurs zones humides i cuines se ha Posat un des rectificat Pave carreaux de 40x40 extruït. Els les ACABATS de Guix base separat plaque Cartró de sostre Permet i DISTRIBUCIO facile à atteindre par le Pas de Instal·lacions les dépendances entre elles diferents de l'Habitatge. Instal·lacions Il climatització i producció d'ACS Caractéristiques Ateses les dels edificis, se ha Choisi système de climatització équipe per a l'hivern constitué instal·lació chaleur d'una par radiations, RADIADORS base de la fosse d'alumini dans le circuit monotubulaire, une chaudière mixte amb gaz amb alimenté l'Aigua Homesites pré-poché pels captadors. L'Objectiu d'aquesta instal·lació és climatitzar l'Totalität d'espais de l'edifici, les habitants de els exceptuant, serveis els i aquells normativament considerats pas calefactats com. Le disseny de les fusteries, Tant com intérieurs extérieurs, permeten els incorporer Sistemes de ventilation permanents du requerits par le CCE. Dels finales de Qualificació énergétique edificis, Emesa par la Generalitat de Catalunya 28.10.2011, correspond à la catégorie C.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-07-20

Fecha del certificado final de obra 2011-04-15

Dirección Camí del Llor,9
Sant Boi de Llobregat
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Jordi Sampera
 • Raquel Blanco
 • Laura Ceña Núñez
 • Josep Sánchez Ferré
Promotor
 • Javier Martos
 • Mai Morillas
 • Carmen Ruiz
 • Jesús Sanz
 • CLAUS S.A.
Entrepreneur
 • VOPI4 CONSTRUCTORA
Otros técnicos
 • JCL ingenieros
 • Encarna García Ramiro