Oeuvres

Local Pla d'Martorelles Logement (2010-2015)

Aquest PLH, par le Conseil de Barcelone encarregat aprovat i 15 d'Avril 2011, compleix els requeriments de escollida Modalität dans Sentit qu'un dels seus directeurs Objectius est creació PROTECTION VIVENDES. Généraux Els Objectius Pla sont: Fer efectiu l'accés als Ciutadans D'UN Habitatge i Adequat daigne les Seves necessitats dans Condicions rejoindre Economiques proporcionals Ingressos als collier. Promoure la cohésion sociale en Matèria d'Habitatge, i éviter els fenòmens de discrimination, d'exclusion, ou segregació assetjament sur ​​col·lectius els mois vulnérables. Promouvoir la réadaptation de conservació i dels, així com l'Utilització finition convenable, je garantis que je-ne l'qualitat adequació les normatives criteris de seguretat i i i Sostenibilitat environnement social. Il promoure d'Habitatge une politique active que Permeti PROTECTION équilibre amb els généraux PREUS Mercat lliure - Promoció d'habitatges amb lloguer PROTECTIO. Je COM Objectius específics Pla Recull: Preveure une suficient D'habitatges par alimentation Població généralement d'acord amb les necessitats derivades de Pallars i noves formació de la politique de planification municipale. Aquest Objectiu ont représenter, par dels ProPers à une période de six anys, l'auberge offre 97 D'un minimum croisées Pallars. Preveure une suficient D'habitatges offrir une protection officielle (55 habitatges), par un satisfer les necessitats du població pot pas accedir a l'offre Mercat lliure, tenint en Compte les soleil disponibilitats politique urbaine i i d'Habitatge du conseil municipal. Aquest Objectiu ont représenter, par als ProPers 6 anys, l'auberge offre Habitatges les protegits de dels: 38 habitatges de lloguer générale ou spéciale regim. 12 habitatges HPO regim générale ou spéciale. 5 Habitatges amb PROTECTION des Concertat preu. Preveure une offre suficient d'Habitatges dotacionals par als col·lectius amb necessitats especials dans Matèria d'Habitatge ou situació ou RISC d'exclusion sociale. Amb aquesta finalitat s'hauran de preveure à els 6 anys de validité de PLH A D'totale de 18 dotacionals habitatges. Développer le nom Politiques d'habitatges destinats à socials, ailettes els necessaris 91 pour faire un don resposta a l'Objectiu de Solidaritat Urbana. Donat le nom d'Habitatges amb destinats de protection aux Politiques socials ou quasi elevats fils impor- com prévisions eux Creixement, Caldra preveure l'Utilització le parc d'Habitatges logements inoccupés, Actuacions mitjançant de cessio d'habitatges par aconseguir lloguer protegit (segons l ' ANALISI realitzat, caldria agir sur habitatges possibles BUITs els 108). Par D'aconseguir aquests tels Objectius, le PLH est recolza dans les REFOS texte de Llei d'urbanisme i dans seva voluntat améliorer la Promoció d'Habitatge PROTECTION, bàsicament amb les següents Actuacions: Il execució dels ambits de planejament que estiguin dans marxa dans l'actualitat ou donades seves tailler Caractéristiques soient executades à els 6 anys de validité du PLH (... / ...). Modificacions de planejament (... / ..). Il Utilització le Parc d'Habitatges étants à Municipi (... / ...) BUITs. Il transformació d'une partie de leurs réserves d'EQUIPAMENTS par D'situer une telle Habitatge dotacional je construis (18), habitatges tot preveient l'Manteniment de l'ús Les Plantes d'equipament à Baixes nova edificació. (... / ...) És par aquesta Rao la marque PLH com pour recomanada actuació, le planejament actuelle correctif, i adaptació à vigent legislació urbaine, permetent així l'millora dels DISTRIBUCIO Habitatges PROTECTION amb dans Totalität de la municipalité, dans le concret i l ' àrea l'Ancien Centre.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Planification et urbanisme.

Uso

Dirección Martorelles
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • FERRAN NAVARRO ACEBES
Promotor
  • Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (Diputació Barcelona)