Prix

15 Habitatges al carrer Deia Barcelone

El present projecte va ser la proposta guanyadora del concurs obert convocat per BAGUR S.A. el mes de maig de 2005. L’objecte del mateix és aportar la documentació necessària per a la tramitació del permís d’obres i d’aquesta manera, poder obtenir la llicència per part dels serveis municipals.

Tanmateix, el projecte pretén donar resposta a les necessitats del promotor amb el compliment del programa establert, l’adequació d’aquest a les previsions de costos i terminis de la construcció i la voluntat de fer un edifici amb consciència social, que proporcioni les condicions òptimes pels seus usuaris i per la ciutat.

El projecte és un bloc d’habitatges aïllat que té: quinze Habitatges de Protecció Oficial (HPO), dos locals i un garatge comunitari. El solar que ens ocupa en aquest projecte està ubicat al districte de Sant Martí de Barcelona i subjecte al Pla Especial de Reforma Interior de Porta.

CONDICIONS GENERALS

L’aparcament es desenvolupa en una sola planta al soterrani i s’accedirà des del carrer Deià amb una rampa exterior. Tindrà quinze places d’aparcament de cotxes, totes elles de mides 4’50 per 2’20 metres com a mínim, dues de les quals seran adaptades per persones amb mobilitat reduïda de mides 3’60 per 4’50 i 4’00 per 4’50 metres; també hi hauran 2 places d’aparcament de motos. L’accés peatonal a la planta superior es farà mitjançant vestíbul protegit on es trobaran l’escala i l’ascensor.

La planta baixa tindrà l’accés peatonal a l’edifici des del carrer. El vestíbul principal serà comú pels dos blocs de comunicació vertical i permetrà l’accés a aquests i als dos locals que tindran la seva façana principal donant al carrer Escultor Ordóñez i a l’espai públic posterior. També en aquesta planta hi hauran els espais necessaris per les instal•lacions generals de l’edifici i necessitats de la comunitat: els comptadors de gas, aigua, telecomunicacions i electricitat, una reserva per si fos necessària una Estació Transformadora, habitació de la neteja, habitació magatzem comunitari, bústies de correus i una estança per les escombraries.

Hi ha 15 habitatges en total al bloc diferenciats en tres tipus. Els habitatges tipus A tenen dos dormitoris i hi ha 6 unitats a les plantes primera, segona i tercera; dos per planta. Els habitatges tipus B tenen tres dormitoris, hi ha 8 unitats i estan col•locats als extrems del bloc en totes les plantes pis. L’habitatge tipus C és únic, té quatre dormitoris i una terrassa exterior. Les obertures en façana de les plantes primera i segona son les mateixes, i les de la planta tercera i quarta també excepte a la part de façana de l’habitatge tipus C. Tots el habitatges es complementen amb una balcó corregut a la façana principal sud-est que dona al carrer Escultor Ordóñez.

Hi ha dos blocs de comunicacions verticals composats per escala i ascensor que es perllonguen fins al nivell de coberta; cadascun d’ells dona accés a dos habitatges, un tipus A i un tipus B, excepte a la planta quarta que un d’ells serveix a un tipus B i al tipus C i l’altre a un sol tipus B.

La planta coberta té les caixes d’escales, un espai per estendre comunitari i una reserva d’espai per a la futura instal•lació d’aires condicionats dels usuaris. Les plaques solars tèrmiques que estan col•locades amb uns suports entre les dos caixes d’escala i generen una mena de porxo semicobert; també tindran un espai reservat a la coberta per les seves instal•lacions.

L’espai exterior del solar lliure d’edificació és una franja de 27’40 metres en sentit longitudinal per 3’00 metres en el sentit transversal paral•lel al carrer Deià. Aquest espai té la rampa d’accés a la planta soterrani i la resta s’urbanitzarà igual que els espais lliures públics que la rodegen.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

A la façana principal del projecte hi ha uns balcons correguts que volen 135 cm respecte al perímetre regulador del bloc i que donen al carrer Escultor Ordóñez. Aquests balcons tenen per davant unes peces metàl•liques perforades que en cap cas superen el 50% del perímetre ni de la superfície lliure de façana dels mateixos; és per aquest raó que els balcons no es comptabilitzaran a efectes de superfície edificada.

La rampa d’accés a l’aparcament del soterrani es troba fora de l’àmbit de l’edifici per minimitzar el seu impacte a la planta baixa del mateix i poder aconseguir que els locals tinguin façana tant al carrer Deià com a Escultor Ordoñez. Aquest fet fa que els carrers tinguin una façana amb “vida” i moviment en comptes del tancament massís i l’entrada d’una rampa de cotxes. La rampa es troba a la franja de la parcel•la de 27’40 x 3’00 metres que és edificable en planta soterrani i queda fora del gàlib edificatori per sobre de rasant; és per això que serà exterior, no estarà coberta i tindrà unes baranes que la sectoritzin. La resta de l’espai exterior de la planta baixa s’urbanitzarà amb els mateixos criteris que s’hagin utilitzat per adequar els espais lliures limítrofs.

Criteris funcionals i de composició

Els factors condicionants fonamentals per a l’elaboració d’aquest projecte, han estat bàsicament els següents:

•Complir amb els requeriments de les obres de promoció pública (això és, funcionals, normatius i de cost), alhora que s’intenta innovar en un camp en forta transformació en la nostra societat com és l’habitatge.

•Aconseguir una imatge adequada a la ubicació de l’edifici que obre les seves quatre façanes a espais públics (al c/ Deià a est, a un passatge peatonal a oest i a nord i a la vorera ample i ajardinada del c/ Escultor Ordóñez a sud)

•Mantenir els criteris de sostenibilitat, accessibilitat i flexibilitat enunciats en la proposta guanyadora del concurs en la proposta definitiva.

•Complir amb l’ordenació urbanística vigent, que fixe en la parcel•la del projecte, un gàlib màxim definit per un prisma que mesura 27,40 x 11’00 metres en planta sobre rasant i 27,40 x 15’00 metres sota rasant i que permet una altura de planta baixa i quatre plantes.

Amb aquestes intencions, es va redactar un avantprojecte que desenvolupava la solució de concurs en els següents aspectes:

•Fer habitatges passants que facilitessin la ventilació creuada adoptant una tipologia de dos habitatges per replà. Per això es proposen dos nuclis d’escala que donen accés a 7 i 8 habitatges cadascun.

•Treballar amb un únic tipus d’habitatge per tal de minimitzar les variacions estructurals, distributives (cuines i banys) i de façana (obertures) amb la intenció de reduir costos. Alhora, una senzilla inversió de la posició de les habitacions en els diferents hàbitats permet la variabilitat en façana sense introduir tipologies diferenciades.

•Situar la rampa de l’aparcament soterrani dins del gàlib sota rasant però fora de la projecció de l’edifici (com constava en la proposta de concurs) per tal d’alliberar la planta baixa d’aquesta servitud i obtenir locals comercials que donin una dimensió més pública a la façana del C/ Ordóñez.

•Desenvolupar una solució de façana que fes compatible la normativa vigent amb la proposta de concurs en què la façana a sud s’entenia com un cos volat i lleuger que actuava com a “coixí climàtic” (evitant captació solar estival i afavorint la ventilació per convecció) alhora que definia la imatge pública de l’edifici.

Pel que fa a la distribució del programa dels habitatges, es resol mitjançant tres franges paral•leles a la façana principal: La que conté les sales d’estar seguint la façana sud per facilitar la captació solar hivernal; La central, que conté cuines i banys; I la que dona a la façana nord, amb les habitacions.

Aquesta disposició té l’avantatge d’agrupar els nuclis humits (minimitzant el recorregut de les instal•lacions i concentrant els focus de soroll lluny de les zones d’estar i dormir, alhora que permet canvis de distribució en la zona de les habitacions.

Pel que fa a la resolució de les façanes, a sud se situa un balcó corregut que faci la funció de ràfec protector del sol d’estiu sense impedir la captació solar d’hivern (gràcies a la diferent inclinació solar entre estacions). Aquesta funció es complementa amb plaques perforades situades en el pla de façana que, a més d’actuar com a protectors solars, matisen les vistes cap a l’interior.

Les altres tres façanes se solucionen amb un acabat arrebossat i pintat per tal d’aconseguir la sensació d’una caixa pesant i perforada elevada del sòl que es fa lleugera i transparent quan s’obre cap al sol i la plaça pública.

En les dues façanes llargues també s’opta per una manipulació escalar que disminueix la percepció d’alçada en agrupar verticalment les obertures cada dos plantes.

Criteris estructurals, constructius i d’instal•lacions

Les decisions referents als sistemes constructius i d’instal•lacions parteixen de la voluntat de simplificar al màxim l’execució de l’edificació, la qual cosa redunda en la disminució de costos i terminis sense disminuir la qualitat arquitectònica.

Pel que fa a l’estructura s’opta per un sistema de pilars i sostres bidireccionals de formigó armat in situ. Les llums estructurals venen determinades per l’optimització de l’aparcament i de la distribució dels habitatges.

Pel que fa als materials constructius, i seguint les recomanacions de la normativa vigent sobre sostenibilitat ambiental, s’utilitzaran materials saludables per als usuaris dels habitatges prioritzant aquells que provinguin de reciclatge.

En el mateix sentit, els materials i tècniques constructives s’escolliran entre aquells que tinguin el menor impacte sobre el medi ambient en termes de contaminació i consum de recursos no renovables considerant el seu procés de fabricació, posada en obra, manteniment i reciclatge.

Pel que fa als sistemes d’instal•lacions, seran aquells necessaris per al correcte funcionament i confort de l’habitatge.

Respecte la climatització, l’edifici ha estat concebut de manera que, en l’època més desfavorable de l’any, necessiti la mínima aportació energètica possible. Com en el clima mediterrani, aquesta època és l’estival, es confia en els sistemes naturals de ventilació i protecció solar per no dependre de la climatització artificial.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Deià
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • EXE Arquitectura Barcelona
Promotor
 • Fundación Familia i Benestar Social
Entrepreneur
 • Fundación Familia i Benestar Social
Otros técnicos
 • Nelson Arango
 • Olga Domínguez
 • Xabier Elduayen
 • Anna Braqué
 • Marc Abril
 • Laura Llimós
 • Marc Obradó
 • Eli Sadurní
 • Jaume Valor
 • Francisco Domínguez