Prix

6 Habitatges complète carrer Rehabilitació al Camp d'Urgell Manresa

1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present document consisteix en el projecte de rehabilitació al Casc Antic de Manresa de Manresa d’un edifici de la Plaça Gispert núm. 3 bis.

L'encàrrec l'efectua: FORUM s.a. (Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, s.a.)

L'Ajuntament de Manresa a través de FORUM s.a. promou actuacions urbanístiques al Nucli Antic de Manresa. Aquesta actuació de rehabilitació mostra els beneficis que comporta una intervenció adequada sobre el patrimoni i vol dotar FORUM s.a. d'un parc de 6 habitatges i 1 local comercial.

L'edifici per rehabilitar de la Plaça Gispert 3 bis és una construcció centenària amb interès arquitectònic, construïda al voltant de l’any 1.864.

2. HISTÒRIA

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: Plaça Gispert 3 bis, cantonada amb el carrer del Camp d’Urgell.

DADES HISTÒRIQUES:

La Construcció data del 1.864.

TIPOLOGIA:

Edifici d’habitatges del segle XIX, de planta baixa, entresòl, dos pisos i golfes habitables, amb 3 façanes fent cantonada, una d’elles, cega. Ampla parcel•la. Llenguatge neoclàssic.

DESCRIPCIÓ:

Obra major: Estructura de murs de càrrega amb 3 cossos d’edifici, no palesos a la façana principal.

Façana Principal: Ordenada simètricament. En planta baixa, 8 portals, el d’accés descentrat (2 han estat modificats) Balcons a totes les obertures, amb baranes de ferro que segueixen la vertical dels portals. Mentre que a l’entresòl els balcons gairebé resten a pla de façana, al pis principal sobresurten de manera destacada i també al pis superior.

Parament d’estucats imitant pedra. Els brancals de les obertures són de pedra de fil, igual que les llindes. El portal principal forma arc rebaixat motllurat i la resta de portals, arcs rebaixats sense motllura.

Vestíbul amb senzilla decoració de regust neoclàssic.

Impostes de pedra als dos primers forjats i cornisa amb remat de tortugada de PVC.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Estructura: Bé

Façanes: Arrebossat malmès

Coberta: Regular

Interior: Modificat, bon estat. Forjats nous refets als anys 60.

EVOLUCIÓ D’USOS:

Original: habitatge plurifamiliar

Actual: comerços (planta baixa)

oficines (entresòl)

habitatges (pisos 1r. i 2n. sotacoberta)

CONTEXT:

Sector antic. Recinte emmurallat del segle XVI. Barri Antic. Zona residencial consolidada, bastant degradada. Renovació escassa, excepte en plantes baixes.

D'acord amb FORUM, s.a. es van definir les següents premisses per la redacció del projecte:

• Restaurar l'aspecte extern de l'edifici.

• Sanejar l'estructura de fusta i els forjats

• Refer la coberta

• Enderrocar l'escala actual

• Ubicar-hi un ascensor practicable i una escala nova

• Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges

• Fer les instal•lacions noves i incorporar el gas i calefacció

L’edifici es composa de planta baixa més tres plantes pis i sotacoberta. En el moment d’iniciar-ne la rehabilitació estava totalment desocupat i fora de servei, excepte la planta baixa, on els locals comercials continuaven ocupats com a magatzems.

Es va decidir procedir a l’enderroc de tots els envans de les plantes pis, per tal de deixar les plantes buides, netes de runa i de la deixadesa que els últims ocupants de la finca havien anat acumulant.

L’edifici a enderrocar era una construcció centenària.

3. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI. ESTAT EN EL MOMENT D’INICIAR L’ACTUACIÓ

L'edifici està ubicat al Casc antic de Manresa, ocupa un solar amb façana al carrer Camp d’Urgell cantonada plaça Gispert.

L'edifici consta de planta baixa i tres plantes pis i sotacoberta, a la planta baixa hi trobem l'escala d'accés a les plantes superiors i el local comercial. A les plantes pis, amb petites variacions de distribució interior, hi ha dos habitatges per planta.

ESTAT EN EL MOMENT D’INICIAR L’ACTUACIÓ (Dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment de l’edifici. Nº exp. CTR-01806-98)

Les característiques de l’edifici eren les següents:

- Infraestructura

Edifici entre mitgeres directament en contacte amb el terreny, amb una planta baixa. Els paviments que formaven la solera tampoc tenien cap barrera respecte al terreny. No s’observaven anomalies aparents, llevat de les comuns de façana.

- Estructura de la part d’edifici per rehabilitar

Edifici format per una planta baixa tres plantes i sotacoberta d’alçada. Estructura vertical a base de parets de mamposteria perimetrals a tot l’edifici, d’uns 60 cm a les plantes inferiors i 45 cm a les superiors. Les parets de façana interior i posterior eren de càrrega, mentre que les mitgeres eren també de càrrega. La resta de l’estructura es resolia amb la caixa d’escala central formada per parets totxo massís de 15 cm de gruix.

Una part del forjats van ser substituir totalment durant els anys 60 i estaven en molt bon estat de conservació. No obstant, es va decidir fer unes cates als forjats per tal d’analitzar l’armat existent.

L’estructura horitzontal es resolia a base d’un entramat unidireccional de biguetes de formigó amb revoltons ceràmics, morter i paviment superior de rajola hidràulica. Els forjats eren de 30 cm de gruix, les biguetes cada 60 cm.

- Estructura de la part d’edifici per enderrocar

En d’aquest edifici hi havia una part important per enderrocar on s’havien de tenir en compte els següents paràmetres: a mesura que es produís la deconstrucció d’aquesta part, i es retiressin manualment els sostres que travaven les edificacions veïnes, caldria substituir aquest sostres per elements provisionals de trava i apuntalament. Per aquest cas, va caldre contactar amb una empresa especialitzada en el muntatge i lloguer de conjunts de bigues de gelosia, per tal d’estudiar i adaptar llur model homologat.

Tal i com preveu la legislació vigent, en tot procés d’enderroc i/o deconstrucció es va comptar amb la presencia i permanència d’un tècnic qualificat (inclòs com a partida pressupostaria dins dels amidaments) que, seguint les pautes i processos descrits en el projecte, juntament amb les ordres i indicacions de la direcció facultativa, i tenint en compte llur formació professional, va vetllar pel correcte desenvolupament del treballs, evitant en tot moment elements inestables i perillosos.

Aquest tècnic contractat per a la propietat, tenia la feina de comunicar qualsevol anomalia i/o incidència a la direcció facultativa de l’obra.

En el moment d’iniciar les obres va caldre controlar també la inexistència de xarxes d'instal•lacions (aigua electricitat, gas, telèfon, etc) que poguessin estar afectades, i l’aprovació del pla de seguretat específic del coordinador de seguretat d l’obra.

L’estructura d’aquesta part per reconstruir es va fer a base de pilars metàl•lics. L’estructura horitzontal es va formar a base de revoltons ceràmics i biguetes semirresistents.

La fonamentació es va fer a base de sabates aïllades de formigó armat.

- Cobertes

Teulada de teules tipus àrab a dues aigües, recolzada sobre el mateix tipus d’estructura de bigues de formigó de les plantes inferiors. Entre les biguetes hi havia un encadellat ceràmic.

En el seu conjunt es trobava molt degradada, amb gran quantitat de degoters que malmetien l’estructura inferior.

Es va decidir desmuntar i reconstruir tota la coberta mantenint la geometria actual, a base de biguetes semi-resistents revoltons ceràmics capa de compressió i teules tipus àrab.

Hi havia una recollida horitzontal d’aigües a nivell de la teulada amb canal de zenc.

Tancaments exteriors verticals: façana principal i lateral.

FAÇANES

Part d’edifici per rehabilitar

La façana principal era a base de paret de mamposteria arrebossada i pintada amb llindes i brancals de pedra a planta baixa i planta primera i de totxo massís a les altres superiors. Es disposava a cada planta de balcons formats per lloses de pedra reforçades amb perfils metàl•lics, i amb algunes intervencions també de reforç que estaven molt degradades i amb perill de despreniments. Les baranes dels balcons eren de brèndoles d’acer amb problemes de fixació a la façana. La fusteria exterior era a base de vidrieres de fusta amb porticó interior molt deteriorada per manca de manteniment, amb persiana exterior enrotllable de cordó. Les portes dels locals en planta baixa eren d’encadellat de fusta.

En general no hi havia anomalies greus produïdes per l’aigua de la coberta ni deformacions en alguns dintells. Es disposava d’un petit ràfec pel suport de la canal.

La façana lateral estava formada per murs de mamposteria arrebossada i pintada.

Part d’edifici per reconstruir

La façana principal es va fer a base de paret de maó calat 14cm per arrebossar i pintada, aïllant tèrmic a base de plaques de poliestirè expandit de densitat 20mm i 40mm i un envà de 4cm a l’interior, i una part important es va fer a base de fusteria d’alumini i vidre climalit.

- Espais comuns: vestíbuls i escales

Les parets de l’escala són a base de totxo ceràmic amb arrebossat de morter de calç pintat. Els paviments dels replans són de rajola ceràmica. Els esglaons són del mateix material. A la planta baixa el paviment és a base de pedra de Sant Vicenç. Les baranes són en el seu conjunt metàl•liques i les portes d’accés a l’edifici i als diferents habitatges són de fusta.

Aquesta escala es va enderrocar i la nova es va construir al costat de la mitgera juntament amb un ascensor.

4. DESCRIPCIÓ DE LA REHABILITACIÓ

Pels motius exposats al punt 1 objecte del projecte, la rehabilitació que es dugué a terme va abastar des del saneig dels elements en mal estat que es van voler conservar fins a l’enderroc i reconstrucció d’una part important d’elements que no es van poder mantenir, passant per la redistribució dels elements interiors de l'edifici.

Tot seguit es fa una descripció del projecte per plantes:

- Planta Baixa

El vestíbul s’ubica a la planta baixa del carrer Camp d’Urgell i se n’amplia la superfície per tal de donar cabuda a l’ascensor, que se situa annex a la nova caixa d’escala.

Els dos portals que disposa la finca en façana es destinen a un sol local comercial.

La resta de la planta baixa es reserva per al vestíbul d’accés i per ubicar-hi els armaris d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, i els altres com a accés i il•luminació del local comercial.

- Plantes Pis

Aquestes tres plantes són idèntiques, en la part de l’edifici que es reconstrueix i en la part d’edifici per rehabilitar tant sols pateixen mínimes variacions degudes a la distribució dels gruixos de les parets existents.

Es situen dos habitatges per planta que consten de: estar-menjador, cuina, una habitació doble i un bany i en la tercera planta serà un dúplex amb el dormitori i bany a sota-coberta.

S’ha racionalitzat la ubicació de les zones humides, agrupant-les per tal d’optimitzar al màxim les instal•lacions.

- Planta Coberta

Es refà la coberta mantenint la geometria actual. Es situa un dormitori annexe al apartament de la planta tercera i el local per la maquinària de l’ascensor. Exteriorment la caixa d’escala i el local s’unifiquen en un únic volum per sobre la coberta.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Plaça Gispert nº 3 Bis
Manresa
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Mercé Piñot Sant
  • Francesc Guardia Riera
Promotor
  • FORUM SA
Entrepreneur
  • Construccions Novoa Parisi SL
Otros técnicos
  • Frederic Muñoz Beltrán