Prémios

50 Habitatges al carrer L'Hospitalet de Llobregat Llobregat

EU. Introdução É apresentado continuació, com um candidat o premi d'sociais Habitatge de Catalunya em seva Modalitat d'actuacions integrades o projecte por o societat municipal L'H2010 SPM SA executat entre 2003-2008 anys els consistente em gestió urbana do Sol em construcció d'un edifici 50 habitatges um Aparcament no creació i Subsol dois públicos espais de L'Hospitalet de Llobregat para barri Collblanc - O Torrassa (Districte II). II. Antecedentes O nom de l'l'actuació é consequência da afetação de l'edifici deles anomenades Vidrieries Llobregat, situades al carrer Llobregat 116. L'actuació s'emmarcava dins deles previstes actuacions o Pla Integral Collblanc i Torrassa, o qua vai aquests barris reconèixer que é trobaven em um repolho • lapse com urbanístico situació consequência da escassa ele renovació per substitució deles Construccions, incremento pel de densificació de població, fruto immigració nova, i insuficients suas reservas de sol por um parcs i Jardins, Sem tant quantidade em Localització com. Per aquest dados Motiu em 19 de novembre de 2001, o Governo da Catalunha vai aprovar o Sector MBMA Vidrieries permetre dur Llobregat vai Terme aquesta actuació integrado. L'âmbito de l'actuació partes por descontinua formato estava direitos, sobre a maior parte primeiro seva ocupava nas pels illa envoltada carrers Montseny, o Llobregat, i Mas de la Joventut, Mentre os Finques Segona ocupava dívidas de cantonada entre els i carrers Mas de la Joventut. A primeira das Ilhas Baleares, é trobava em vidre fábrica, eles vão afetar dois passadissos d'Habitatge a Carrer de la Joventut 61 i un altre al carrer Mas 83, pas donarien nous Accessos em l ' illa. Pel que l'área de Segona actuació localizado entre o carrer fent cantonada Mas i Joventut, enfrontat para Passadis de carrer Durante a primeira zona, descrit anteriorment, existia uma construcció altra i Passadis dois Construccions de baixa planta que bad estat donarien lloc uma área nova verda. Aixi l'actuació comprenia 39 finques sobre eles quals existien 3 activitats enfatizar que eles cal l'existência d'Farmácia, als Baixos o carrer del Llobregat 120 amb especificitats-los indo suposar o trasllat seu. O perfil social é dels trobava SEUs moradores por caracteritzat ser persones em grande majoria seva, d'EDAT Avançada ou imigrantes que ocupaven els habitatges em regim d'Arrendament i seva situació per os els precárias havia estat Econômica não é possível leave-lo por altres de millors. A continuació é apresentado cadascuna deles Intervencions realitzades tão integrados projecte aquest. III. DESCRIÇÃO DOS APROVARAM SOLUCIO Talvez eu com S'ha Apresent em els antecedentes, l'territorial âmbito integrat de peças estava Projecte por descontinua dívidas, AMB uma superfície onde Conjunt de 4.469,00 m2. L'actuació-los integrados Vidrieries Llobregat vai suposar l'existência de Projectes diferents simultània, Aixi em projecte aquest será necessari sobrepõem Gestió urbano, amb la redacció dels Projectes d'edificació i d'Urbanització amb l'l objectiu final de concloure "É actuació dins fornecidos pel dels Pla terminis Integral. 1. Primeiro actuació. É adquisició o sol. O primeiro deles necessaria Intervencions per dur uma terme aquesta actuació serão destinados a adquirir incluído Serviço sol no âmbito seu. O primeiro deles vai adquisicions produir, l'qualquer de 2002, a Sociedade irá adquirir quan, por compra, a propriedade deles Antigues Vidrieries Llobregat, que ocupaven 48% de l'âmbito. Mesos Uns tard mês, a Câmara Municipal irá declarar o benefício da Sociedade de L'dels expropiació Bens i drets inclosos em Modificació sector d'este o Plano Metropolitano Geral. L'expropiació dels Bens i drets será duta para mitjançant l'aprovació terme d'un projecte taxació conjunta, Aprovado definitivament per Câmara Municipal no mês de Juny de 2004. Inclosos Dels quaranta-un a taxació expedientes trinta e conjunto será resolts per mutu acord i Nomes quatre será impugnats em via contenciosa, corresponent para não residentes a l'Owned âmbito qua i dels 2a Quarto Superior Tribunal de Justiça da Catalunha tem resolt, pequenos, em favor de l'Administració. Per fornecida dur uma terme aquesta actuació, será procedir necessari para reallotjament de quinze famílias de les quatre quals diferem titulars d'un dret de propietat i les onze restants arrendatàries d'Habitatge diferem em nenhum deles modalitats que possibilita a Llei. Aixi o reallotjament vai oferir na compra regim ou d'Arrendament para que eles optem por aquells l'Arrendament os els sociedade oferir els que tinha CONSTRUIT o carrer Occident i aquells que vão escolher o societat por compra de conveni REGESA amb els els vão oferir habitatges disponíveis para promoció o Passatge Amat, pequenos varas Pròxims a l'âmbito de l'actuació. 2. Segona actuació. Construcció d'un edifici 50 habitatges, Aparcament ia de 248 lugares no Subsol. Per o construcció de l'edifici 50 habitatges i Aparcament em Subsol Sociedade Municipal vão decidir não contratar-nos els diretamente serveis d'un Arquitecte, Aixi doará l'oportunitat decidir participar aquells despatxos que interessats estiguessin mitjançant o Procediment de concurs d'idees. Aixi em dados de 13 de junho de 2003 serão Publicat a resultante Guanyador público concurs de l'l'equipar Arquitecte Carles Francesc de Herralde. Després de corresponent de redacció um período para o projecte, aquest licitat i será no mês de juny de l'qualquer per 2005 vai começar a construção. Les Obres de l'edifici vai finalitzar o gener de 2008. L'edifici dissenyat i construit sota Website Address Carles de l'Arquitecte Francesc de Herralde é composa, bàsicament, de plantes quatre, amb dois Paral • Leles barres um carrer independentes, situades uma les plantes primeiro a quarta i Unides por núcleo espai exterior i els amb patis Comunicação e verticais. L'edifici é divideix três escalas independentes, gerando ALHORA quatre planta patis baixa IA os dels banda Accessos als habitatges é assinalado l'instalações das Nações Unidas existência d'ocupados por l'Office de l'Hospitalet de l'Habitatge amb Façana a Plaça d'ia carrer d'illa nova dentro creació. Els habitatges apresentar três tipologias diferents, 1 i 2 Oberts dormitoris a Plaça als quals corresponen 20 unitats, 3 dormitoris, Oberts para Carrer, als corresponen 24 unitats i 3 i 4 dormitoris, Oberts a Plaça, als corresponen 6 unitats , varas qualificats tots amb vai oficial PROTEÇÃO, diferenciant entre aquests 20 destinats habitatges para afectats urbanística I 30 destinats para sorteig pels Ciutadans de l'Hospitalet. Pel que Fa l'Aparcament tem três subterrànies plantes amb total de 6.510,00 m2 de área construída, amb um Capacitat de 248 lugares d'Automobil i 7 lugares para doar motocicleta servei para que os moradores, com a usuaris de rotação i solució doar um l'escassetat de lugares d'Aparcament o Barri. 3. Ele actuació. Criando e dois públicos espais. O terceiro deles correspondem actuacions amb é o creació dois públicos espais deles DIFERENTES maneres de treballar a superfície da Terra, talussos, camins, notas els i PAVIMENTS durs em uma continu Pave de Formigo doa uniformitat um tota l vai actuació . Os primeiros dels espais públicos, situat a l'Illa d'nova dentro creació i em parte de l'Aparcament, apresentará o repte d'aconseguir unificar um formato existente espai por patis dels edificis colindants i subtrair-los mitgeres de Fabrica o vidre i comfortab d'evitar ser envoltat per murs de quatre ao zinco mitgeres metros. O solució d'vai ser uma banda, tractar-lhes unificadores mitgeres objectiu amb tot o Conjunt, materiais amb utilitzats que recordessin o interior Façana l'edifici situant uma série de murs de Formigo de 4,5 m para 5 m d'alçada que envoltessin tot área de périmètre para urbanitzar i servissin com Passadis de serveis, i de l'altra, criar uma série de talussos, enjardinats ou Formigo d'Variable alçada amb em mitgeres contatá-los. Pel que als fa Jocs infantils vai criar um elemento Únic d'oval situat forma dins aleatoriamente l'ordre geralmente a Plaça dels i por um de descanso em Ciutadans vai col • Locar a área sud pérgola um metal • lica. Pel que fa a segon dels espais, situat ao Cruïlla entre els i carrers Mas de la Joventut é um oberta Plaça com Tracta, tanques dos sentidos. O utilitzat Pave é o mateix do que a Plaça, incluído Serviço mantenint você Seves directrius eles. S'utilitza em aquest cas també um vegetal Talus com Límit amb-los mitgeres, Donant continuïtat, juntament amb el pavimentam, o imatge de l'Espai público tot. Nos talus uma arbustos d'plantació suavitza o cantonada evitant o Formació de Racons i col • loquen juntar peixe de metal por Ajudar relliga • lica vegetal Creixement verticais i é um plantado em pels Figuera respeito que havien Owned estat Solar i é molt apreciado pels veias d'este Barri. 4. Mistos aspectes considerar Com uma conseqüência d'aquesta actuació tem execució l'estat possível dois actuacions urbanístiques mês, com filho adquisició de l'l'Aparcament existente na Passatge Colom está acontecendo aconseguir l'acord 111 amb els mitjançant Owned o trasllat Seu, em regim de Concessió, a primeira i Segona plantes de l'Aparcament construit al carrer i Llobregat o reallotjament na compra regim, dels afectats residentes no Polígon delimitació por um l'alineació o carrer de Vallparda.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección C/ Llobregat nº 116-120
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Carles Francesc de Herralde
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Entidade empregadora
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Otros técnicos
  • Valeri consultors S.A.
  • Esther Flavià