Prémios

Multifamiliares edifici 52 habitatges, local Aparcament al carrer i Manresa Montserrat

Els dos edificis que composen aquest projecte s 'inscriuen dintre o delimitat périmètre per Unitat d'Actuació número 2 do "Especial Cami Pla de la Cova i carrer Montserrat" tots respectant els criteris d'ordenació nova edificació amb CLAU 1.6c. A banda que eu dels habitatges moradores, a proposal Presser do repte em coordinació amb-los unitats d'actuació 3 i 5, i o projecte de urbanada definició de l'Entorn, definir Rasant sota les plantes uma grande Aparcament de rotação cabuda, amb la voluntat o Ciutat d'oferir em aquest enclavament para limitar deles naturais Muralles um dissuasòria bossa d'Aparcament, por Ajudar nos proces de peatonalització o antic casc. JUSTIFICACIÓ arquitetônico Dintre dels establerts parametros em vigent planejament, S'ha structurat a proposal d'edificació do que sejam considerados que l 'Entorn no chá projecte é desenvolupa visualizar vários pontapés confrontació i amb la Ciutat existente. PODEM resumida em três punts complexitat aquesta: - O amb relacionamento "alta" Ciutat que fa que eles Cobertes constitueixin uma nova "Façana horitzontal" ser tenir o mateixa Força urbana intenció i de les altres façanes. Amb aquest objectiu é proposen Cobertes sistema amb aljub verde que eu suggerir pretenen recuperar os Visio jardins d'altres amb Feixes de diferents Nivells, que é podada trobar muda para sustentar a Antiga Ciutat i que fazem parte da audiência que, por exemple é pot percebre des de La Seu. - A relação amb el carrer St. Ignasi, o qua Preten ser a principal via do Ciutat d'accés: o planteja projecte, no que diz respeito a aquest carrer, um Façana organització tipológica i AMB um ritme ia alineació constante, como por d 'aconseguir gerar um Conjunt d'edifici que se seguiu uma clar Límit Urba. - A relação amb el carrer Montserrat, em l'edifici é "divideix" em duas partes que tenen o voluntat de exactament respondre para aquestes relacions dívidas amb la Ciutat. Um mês, a Presença d 'un Porxo a planta baixa permet aconseguir um eixamplament de l'Espai i pública visual, amb a ideia de transformar o C / Montserrat em recorregut Dinamic i relacionamento, em s'hi podadas diferents trobar " Paisatges urbans ". Els elementos que geram els são por exemple, a estrutura tipológica mateixa, o Connexió organització i dels DIFERENTES Nivells, els cores, texturas eles, a Urba Mobiliari ... ACCESS Als Els Accessos habitatges através de três escalas, ubicats s'han carrer pequenos des Montserrat. L 'accés i os rodats sortida o' Aparcament é fã através d 'uma rampa localizada na Via de St. Ignasi no limite AU 2 i Tambe é pot utilitzar sota um accès altre Via St. Ignasi localizado l'edifici petit mês, o costat de l'Connexió escala entre Via St. Ignasi carrer i Montserrat. L'accés a casa é fa des Via St. Ignasi. JUSTIFICACIÓ constructiva Solucions S'adopten Constructives que optimitzen l'execució i Els custos, utilitzant els materiais nous alla em suposar poden um millora em aquest sentit. Dir PODEM Genèricament que, constructiu nivell é Preten resolver problemes els mês noções básicas d 'un edifici d' aquestes caractéristiques, AMB Solucions senzilles i Clarissas, contribuindo també, o reflexio sobre els materiais nous Alla no poden realment suposar um millora. Degut contexto Urba antigues i AMB edificacions que fazem fronteira com o fragmentació deles alineacions resultantes é proposa um "in situ", o tipus reticular Armat sistema estrutural Formigo. É proposa per les façanes d'habitatges, panells de industrialitzat tintat Formigo em diferents toneladas i texturas (les cadências dels massissos ja Façana contemplam aquest FET). Cores Els dels paramentos são inclosos a "Carta Cores do Centro Antigo de Manresa" i les tonalitats tais als i COM plànols s'indica de façanes, eles serão dins variam GROCS, ocre i terres: Això Wever, a planta vai existir franges baixa stuccoed Façana amb cores deles mateixes tonalitats respectant sempre i els permesos cores, conforme d'identificar os dels Socol edifici amb um material de canvi. Uma faixa de baixa planta correspondem a pati entre eles ESCALES gere e lida A i B é col·locarà um tancament amb Ceràmica gelosia per mandado desde o funcionament com pati de um amb ventilação natural Espai d'aquecimento succió ar Dalt para baix. Criteris MEDIAMBIENTALS I DO SOSTENIBILITAT L 'Estratégia establerta no disseny projecte inclou uma metodologia d'EXECUÇÃO criteris sustentável. Em Estratégia aquesta está olhando primeiro l 'it Optimització de Comportament passiu de l' l'impacto edifici disminuint mediambiental i exigir d 'energia. Em um lloc segon els buscas por Sistemes donats renováveis ​​fontes de energia d'Sistemes eficients i els por um satisfer a demanda restant. O projecte compleix amb el decretou 21/2006, de 14 de febrer, pel Qual é regulada l'ADOÇÃO de ambientals criteris ID 'els eco-eficiência edificis, i AMB l'art. 25,1 i l'art. 26,1 Decret 244/2005, de 8 de Novembro de eco-eficiência i i sostenibilitat dentro dels Mobilität habitatges PROTEÇÃO amb-lo oficial. Els pontapés Decret construcció sustentável da Generalitat de Catalunya i els propis criteris o promotor é reflecteixen no caminho següent projecte: a) paramètres d 'relatius Ecoeficiência l'Aigua - O edificis eliminados Sanejament d'una Xarxa Aigües pluvials separando-os dos seus resíduos. Ele Disposa d'sistema reaprofitament deles aigües cinza: l 'aigua deles dutxes i dels pias é purgado i emmagatzemarà per os "Us neles Cisternes dels Vaters. - Les aixetes pias, bidês i aigüeres, Aixi equips com els da Banheira Disposta d'un MECANISME d'estalvi d'aigua i Segell Ecològic. - Les Cisternes dels Vaters eliminados mécanismes dupla Descàrrega ou interrupció voluntária. b) paramètres d 'relatius ECOEFICIÊNCIA al'energia Les peças massisses dels diferents TANCAMENTS Verticais exteriores de edifici tenen Solucions Constructives i d'aïllament TERMIC que assegurin um coeficiente de transmissão térmica mitjà Km = 0,70 W / m2K. - O Façana estrangeira solució é proposa é: Panell de Formigo 12 centímetros + espátula vidre i <= 0,035 W / mK resistência térmica> 1,45 m2K / W + câmera + cartróguix placa 15 mm no perfileria d'acer galvanitzat. - Les exteriores façanes a pati tenen aquesta composició: paret de Calat maó de 29x14x10 + placas de Suro 30 milímetros gruix, fixades mecànicament para parament + fibra malha mallatex + revestiment vidre ou amb cal hidráulica acabat raspat. - Les Obertures de façanes i Cobertes dels espais habitável eliminados Vidres duplas que assegurin um coeficiente mitjà de transmissão térmica do Totalität de l'ouverture ≤ 3,30 W / m2K i Tambe quebrar TERMIC pont. - Totes les Obertures de seus sais d 'ser eliminados corredisses amb lames corrige solares com PROTEÇÃO elementos. Les Finestres deles Quartos eliminados enrotllables Persianes. Amb això é garanteix o factor solar S de parte envidrada de l'ouverture PRÓXIMO ≤ 35%. - É Disposa d'sistema producció anexo 2 (total não persones = 151x28 litros / pessoa / dia = demanda total de aquecimento SANITÀRIA d'aigua amb amb solares térmicos menos 50% segons contribució 'l para ACS / dia a 60 de l'edifici = 4,228 litros). - S'ha col·locat presa Freda ia d'aigua aigua d'altra aquecendo per l'aparell rentavaixelles i també por locação. c) paramètres ambientals em edificis d'habitatges - Les Parets separadores entre diferents usuaris Propietats ou compleixen amb uma cruz mínimo aïllament a tão aeri R 48 dBA. Això s'aconsegueix amb juntar parets de Cartro-guix Aixi composades: Cartro-guix 13 milímetros + 13 milímetros + 46 milímetros + aïllament d'estrutura da rocha plana densitat 26-35 kg / m3 gruix 40 milímetros + placa de 13 milímetros + Cartro-guix d'acer 0,8 milímetros + 46 mm + d'estrutura aïllament rock simples densitat 26-35 kg / m3 40 milímetros Cartro gruix + 13 milímetros + 13 milímetros-guix. d) paramètres d 'relatius materiais als eco-eficiência i Sistemes constructius - A Coberta é enjardinada amb aljub Coberta sistema que millora 'l aïllament TERMIC no que diz respeito a um Coberta invertido tradicional. Um mês compta amb l'avantatge a inércia térmica de papelão d 'aigua permanentes (cinco pontapés). - Por a Façana é preveu um solució industrialitzada de panells baseados tancament de tintats Formigo industrialitzat. Això com uma transversal mínima representa 80% da superfície exterior dels TANCAMENTS (cinco Punts). - É Disposa d'sistema reaprofitament deles aigües cinza: l 'aigua deles dutxes i dels pias é purgado i emmagatzemarà per os "Us neles Cisternes dels Vaters (AquaCycle do sistema Hansgrohe) (8 punts). - S'utilitza com energia solar térmica para recolzament per obtenir parte de Aquecimento de l'edifici (7 punts). - S'utilitzen per l'dels enllumenat Espais comunitaris ou d'accés lluminàries de baix consum i detectores de presença (três Pontapés). - Almenys uma família de producte dels emprats em construcció de l'edifici d'Disposa um tipus Ecolabel I, d'acord amb UNE-EN ISO 14,024 / 2001 ou tipus III, d'acord amb UNE 150025 / 2.005 IN. Em particular pintura é utilitzar preveu per do amb FUSTERIA Segell FSC. e) paramètres d 'relatius ECOEFICIÊNCIA als Residus - S'ha previst als habitatges um espai para CUINA 150 dm por o separació deles seletivamente Fraccions recollida fixades por municípios Ordenances eles. - S'incorporarà para Projecte Executiu um Residus Pla de gestió dos construcció d'acord amb os regulamentos vigent. Tots aquest criteris s'han reflectit als amidaments a eles DIFERENTES descripcions de Partides. Projecte preveu de um mês: · Os dels majoria habitatges s'aprofiten els interiores patis dels por edificis aprofitar gerar creuada ventilação de dels parte habitatges. · S'ha previst um sistema de ventilação natural dels espais d'Estenedor cada Habitatge. · Envans interiores Tots els barbatanas i i tot eles separacions entre habitatges é preveuen de Cartro - guix por uma garantia muntatge previsto no sec juntar as fases do trabalho. Això s'aconseguirà amb juntar parets de Aixi cartróguix composades: Cartro-guix 13 milímetros + 13 milímetros + 46 milímetros + aïllament d'estrutura da rocha plana densitat 26-35 kg / m3 gruix 40 milímetros + placa de 13 milímetros + Cartro-guix d ' acer 0,8 milímetros + 46 mm + d'estrutura aïllament rock simples densitat 26-35 kg / m3 40 milímetros Cartro gruix + 13 milímetros + 13 milímetros-guix. Com é proposa utilitzar material de l 'AILLANT TERMIC em-los simples exteriores façanes de vidre i <= 0,035 W / mK resistência térmica> 1,45 m2K / W amb um baix impacto mediambiental i evitar l' dos EUA de poliestirè extrudit ou projectat poliuretà . Neles façanes a pati, eu Suro 30 milímetros FIXAT mecànicament.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-25

Fecha del certificado final de obra 2011-03-02

Dirección Montserrat 1-7,9-15 ,17-23
Manresa
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Felipe Pich-Aguilera Baurier
Promotor
  • Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
Entidade empregadora
  • Dragados s.a
Otros técnicos
  • Lluis Basiana i Obradors
  • Margherita Aricó
  • Xavier Ignasi Morros Peña