Awards

Edifici 22 HPO, Aparcaments i locals comercials the C / Beltxite 1-9 Ruby

The projecte is located in the industries in transformació dels propers Ruby month to town center, facing estava pendent d'urbanitzar. L 'edifici is planteja 22 per habitatges of lloguer baixa amb a commercial plant, quatre plantes pee, ia i soterrani forms the tester d'una filera of blocs d'habitatges. Social demand existent recomanava one tipològic variat program to donate Pogues servei the maximum varietat famílies possibles. Així is plantejaven August 1 habitatges d'habitació 12 dues, i2 three habitacions. D'aquesta way s'intentava assolir the best possible diversitat typological per monoparentals famílies, Parelles amb fills, joves, grans, etc. L'edifici is separated from VEI amb one pati-VESTIBUL cobert per lluernaris, de quatre mayors works com a great accés and vertical nucli. In comptes de realitzar Nuclis i patis aïllats interiors, s'han concentrat tots els BUITs resultants de l'IMPLEME residential area per surface in aquesta aconseguir a great VESTIBUL amb spatial, functional i Formal possible qualitat Maxima. Les transparencies, ACABATS els, the lluminositat will constitute a passadissos cap Natural transició cadascuna als de les plantes that distribueixen habitatges existents els 5-6 per plant. It is plantegen dues plantes alternades tipus (first floor amb third, i plant segona amb quarta) that, per a band, donate resposta to them tipologies demanades i per altra, when considered as a façana a mode of continuous pell, rhythmic i diverse, marked pels balcons , finestres, Persianes enrotllables i correderes lames. Els floors is distribueixen band to band i d'un Passadís looking dress them i natural llum of façana i VESTIBUL that threatens them catifes, tancat per prevent heat PERDUES i insonoritzat per assolir Maxim acústic comfort. Continuous pell of façana tries, per a band texturitzar homogèniament you three façanes, i altra per-se amb contextualise them preexistències mitjançant the introducció of colors in els quatre Vidres dels balcons, a pixel mode, interpret i sintetitzen l'entorn . Aquests colors on a gray base s'apliquen clar neutre (monolayer). Així, the groc fa al·lusió als edificis circumdants dels colors, the blau cel Industrial entorn l'ai, i els grisos FORMIGONS als i Paviments existents. From barreja d'ells apareixen els EBRDs the verd de les jardins places i propers, ocher els of sauló, mulch, de les shafts, etc. Aquest colors is leaking i distribueixen des de l'input cap a l'inside envaint the VESTIBUL, l'attrib i els passadissos interiors, creant one comú llenguatge, però personalitzat on each floor. Els habitatges s'obren cap to façana amb grans finestrals, buscant the llum i dress them els dels colors balcons is barregen amb l'entorn. Tot is planteja in colors clars: grisos, blancs buscant aquesta lluminositat. Functional distribució és simple, tipologies dues of oberta to the living room i cuina d'bany is repeteixen, turn them i alternate in tipologies les plantes per assolir plantejades. S'ha tractat especialment them condicions acústiques i tèrmiques dels habitatges. Així, constructivament, s'ha BUSCAT system outside tancament between zones i habitatges comuns mixt: i amb ceramic plaques of Cartró-guix per aprofitar them avantatges dels two constructius sistemes. Les instal·lacions of tots els i habitatges is troben centralitzades is concentrated in the coberta de l'edifici: solars plaques, Community caldera per a aigua warming sanitària i calefacció i telegestió system that makes possible pertinents lectures fer them automatically, baixa plant i in i soterrani: aigua, electricitat i telephony. Els Conductes baixen i Pugen per un pati d'instal·lacions pel i is distribueixen ordenadament fals sostre dels passadissos cap to armaris centralitzadors i els habitatges.

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-07-19

Fecha del certificado final de obra 2012-02-28

Dirección C/ Beltxite, 1-9
Rubí
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Carlos Freire de la Corte
Promotor
  • Promocions Urbanes de Rubí
Contractor
  • Tau icesa
Otros técnicos
  • Jordi Calvo de Felipe