Works

92 Habitatges of Protecció Officer Can Llong de Sabadell

MD 0 DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

El present projecte es sitúa en el solar 09.01 del Pla Parcial de Can Llong de Sabadell.

Llinda pel Sud amb l´Avinguda Estrasburg (57 ml.), per l´Est amb la finca 09.02, per l´Oest amb el carrer Sarajevo (132 ml.), i pel Nord amb una zona verda i el ferrocarril RENFE.

La superfície total del solar és de 7.037 m2.

El solar presenta una pendent de Nord a Sud, amb un desnivell màxim de la façana de 8,87 metres.

MD 1 DADES URBANÍSTIQUES

Planejament aplicable

Text Refós del Pla General Municipal d´Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 31 de juliol de 2000.

Pla Parcial de Can Llong aprovat definitivament el 8 de febrer de 1995.

Modificació puntual del Pla Parcial de Can Llong CLL MPP 6.

Classificació del sòl

Sòl urbanitzable programat

Qualificació del sòl

Zona residencial en conjunts amb espais oberts ( clau 2.b.2 )

Tipus d´ordenació

Volumetria específica alineada a carrer.

Paràmetres de l´edificació

Unitat d´edificació U.E. 09/01/1

Edificabilitat : 9.952 m2.

Nombre de plantes i altura reguladora màxima

MD 2 DADES DEL PROMOTOR I AUTORS DEL PROJECTE

El promotor és l´empresa VIMUSA Habitatges Municipals de Sabadell, S.A., amb domicili a Blasco de Garay, 17, de Sabadell.

El projecte està redactat per l’equip tècnic de VIMUSA :

Ricard Perich i Duran DNI 39.029.010-B Arquitecte Col.legiat 11.331-1

Rafel Gàlvez i Millanes DNI 39.136.100-J Arquitecte Col.legiat 19.021-7

Eduard Freixas i Coronas DNI 33.899.219-W Arquitecte Col.legiat 26.938-7

MD 3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L´EDIFICI:

El projecte consisteix en un edifici de 92 habitatges amb protecció, 4 locals comercials, i 99 places d´aparcament.

Dels 92 habitatges, 83 són HPO de venda en Règim General, i 9 són HPO de lloguer, i es distribueixen de la següent manera:

- Habitatges de 2 dormitoris, 4 unitats

- Habitatges de 3 dormitoris, 80 unitats

- Habitatges de 4 dormitoris, 4 unitats

- Habitatges de 5 dormitoris, 4 unitats

L´edifici és cantoner amb la planta en forma de L, donant un front de 44 m. a l´Avinguda Estrasburg 64-66-68-70-72, que és ón es sitúan els 4 locals comercials en planta baixa, i també dona un front de 132 m. al carrer Sarajevo 102-110-112-114-120, que és per ón es produeix l’accés principal a la zona enjardinada comunitària de l’interior de la parcel.la.

Els accessos dels 2 aparcaments independents es produeixen pel carrer Sarajevo. Els aparcaments es projectan amb ventilació natural, i degut a la pendent del carrer no es necessiten rampes d’accés, optimitzant el rendiment.

Tots els habitatges disposen de ventilació transversal.

A la barra d’edificació amb orientació Nord-Sud, els habitatges són passants amb corredor d’accés, mentre que a la barra amb orientació Est-Oest, els habitatges es distribueixen 4 per replà, amb ventilació transversal mitjançant patis de ventilació.

L’edifici consta de 5 nuclis verticals de comunicació:

ESCALA 72

Conté un total de 28 habitatges, distribuïts 6 per planta a les plantes tipus i 4 a la planta àtic.

ESCALA 114 – 110 – 112 - 120

16 habitatges per escala, (4 per replà).

ELEMENTS ACTIUS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

-Recollida pneumàtica de escombraries.

-Equipament habitatges amb persianes i tendals.

ELEMENTS PASSIUS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

-Tots els habitatges disposen de ventilació transversal.

-Façana Sud amb voladissos de protecció solar.

-Coberta invertida ventilada.

-Façana Sud ventilada formada per plaques Euronit.

-Com a element passiu per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici cal mencionar la

utilització d’un sistema de façana STO amb aïllament de 8 cm. de gruix de poliestirè expandit

col.locat per la cara exterior del tancament millorant el seu aïllament i la inèrcia tèrmica.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Multi-occupancy residential buildings

Uso

Dirección Avda. Estrasgurg 64-72, Sarajevo 102-120
Sabadell
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Eduard Freixas
 • Rafael Gàlvez
 • Ricard Perich
Promotor
 • SEOP-VIMUSA
Contractor
 • SEOP-VIMUSA
Otros técnicos
 • Marta Alonso
 • David Onieva
 • Joaquim Cornet
 • PBX
 • Xavier Baez
 • Ferran Carbó
 • Jan Puig