Works

6 Habitatges comprehensive Rehabilitació al carrer Camp d'Urgell Manresa

1. objecte OF PROJECTE The present document consisteix in rehab projecte of the Casc Antic Manresa Manresa d'un edifici Plaça No. Gispert. 3a. L'encàrrec l'effected: FORUM sa (Promotion of Urban Rehabilitació of Manresa, sa) The City Council of Manresa through FORUM sa Promou urbanístiques actuacions the Old Centre of Manresa. Aquesta actuació of rehab mostra beneficis els that involves a intervenció suitable finishing on patrimoni provide FORUM sa i vol d'un parc 6 habitatges i 1 commercial. L'edifici per rehabilitate the Plaça Gispert 3a is a centuries construcció amb interès architectural, built to voltant de l'any 1864. 2. HISTÒRIA Localització Geographic: Plaça Gispert 3a cantonada amb el carrer del Camp d'Urgell. DADES Historiques: The Construcció dates from 1864. TYPE: Edifici d'habitatges of segle XIX, of baixa plant, entresòl, two floors i habitable golfes, amb 3 façanes cantonada fent a d'elles, cega. • the parcel Ampla. Llenguatge neoclassic. DESCRIPTION: Major work: Structure Carrega murs d'edifici amb 3 cossos not palesos to main façana. Home Façana: Sorted simètricament. In baixa floor, 8 portals, the d'accés descentrat (2 made estat modificats) totes les Balcons to Obertures, amb ferro Baranes that segueixen dels vertical portals. Mentre that l'entresòl els gairebé balcons subtract to pla façana, the main pis sobresurten prominently i també the upper pee. Parament d'estucats imitant pedra. Els Obertures brancals of them are pedra de fil, like you llindes them. The main portal is rebaixat arc motllurat i subtracting portals, arcs sense rebaixats motllura. VESTIBUL amb senzilla regust decoració of neoclassic. Als Impostes of two Forjats primers pedra amb i ledge tortugada Remat of PVC. ESTAT of conservació: Structure: Bé Façanes: Arrebossat malmès Coberta: Regular Interior: modificat, bon estat. Als nous Forjats refets 60 anys. Evolucio D'USES: Original: habitatge plurifamiliar Now: comerços (baixa plant) oficines (entresòl) habitatges (1st floors. i 2n. sotacoberta) CONTEXT: Antic sector. Recinte emmurallat of segle XVI. Barri Antic. Established residential area bastant degraded. It renovació escassa, excepte in baixes plantes. D'acord amb FORUM, sa is going to define them següents premisses per the redacció of projecte: • Restore extern de l'l'Aspecte edifici. • Sanejar l'structure whip i els Forjats • Refer the coberta • Enderrocar l'current scale • Locate a practicable lift hi i nova scale • Millorar condicions them dels d'habitabilitat habitatges • Fer instal them • lacions incorporate gas noves i i calefacció L'edifici is composa of baixa plant plantes three month i pee sotacoberta. At the moment d'start-ne the rehab estava totalment desocupat i fora de servei, excepte the baixa plant, on els locals comercials continuaven ocupats Magatzems com. It will decide procedir a l'Enderroc of tots els envans de les plantes pee, provided per deixar les plantes buides, rune netes the deixadesa i els últims ocupants farm acumulant havien anat. L'edifici to enderrocar was a centennial construcció. 3. DESCRIPTION OF L'EDIFICI. ESTAT IN THE MOMENT D'START L'actuació L'edifici ESTÀ ubicat the Casc antic of Manresa, occupies an amb façana Solar al carrer Camp Plaça d'Urgell cantonada Gispert. L'edifici baixa plant consists of three plantes i pee i sotacoberta, the baixa i the shop floor hi trobem l'escala d'accés a les plantes superiors. A les plantes pee, amb petites variacions indoor distribució, hi has two habitatges per plant. ESTAT IN THE MOMENT D'START L'actuació (tècnic Opinion on l'estat of conservació i manteniment de l'edifici. No exp. CTR-01806-98) Les característiques de l'edifici eren them següents: - Infrastructure Edifici between directament mitgeres in contact amb el Terreny, amb one baixa plant. Els Paviments that formaven the hearth tampoc tenien cap in respect to Terreny barrier. No anomalies s'observaven aparents, llevat of them comuns of façana. - Structure d'edifici part per rehabilitate Edifici format per una baixa i sotacoberta floor three plantes d'alçada. Vertical structure based parets of perimetrals masonry tot l'edifici, d'uns les 60 cm to 45 cm i plantes inferiors to their superiors. Les parets indoor façana i posterior differ from Càrrega, mentre you mitgeres they differ també Carrega. Subtracting structure is resolia amb l'la caixa d'central level totxo parets massif formed per 15 cm of gruix. A part of Forjats will be replaced totalment 60 anys i els during estaven in molt bon estat of conservació. Wever, is going to decide fer join cates als such Forjats per l'armat d'analitzar existent. L'horitzontal structure is based resolia d'unidirectional entramat of biguetes of FORMIGO amb revoltons Ceramics, morter i Pave superior hydraulic RAJOLA. Els differ Forjats gruix 30 cm, 60 cm each biguetes them. - Structure d'edifici part per enderrocar In edifici hi d'este Important havia one part per enderrocar on s'havien of tenir compte en els següents Paramètres: a restraint that is produís the deconstrucció d'aquesta part, i is retiressin manualment sostres els that travaven edificacions them Veines, replace caldria aquest sostres per provisionals elements of trava i apuntalament. Per aquest cas, will caldre amb contact one especialitzada company in the muntatge i lloguer conjunts of bigues of gelosia, per d'studying i adapt this model homologat llur. Maybe i com preveu the vigent legislació in tot procés d'Enderroc i / o deconstrucció is going comptar the presence amb i permanence d'un tècnic qualificat (inclòs com pressupostaria dels starting dins amidaments) that seguint them pautes i processos descrits in the projecte, juntament amb them ordres i indicacions of voluntary Website Address, i tenint en compte llur formació professional, will vetllar pel correcte desenvolupament of treballs, evitant in tot moment i perillosos unstable elements. Aquest per tècnic contractat the propietat, had the feina to communicate qualsevol anomaly i / o incidence Website Address de l'voluntary work. At the moment d'obres will start them caldre control també the absence of Xarxes d'instal • lacions (aigua electricitat, gas, telèfon, etc) poguessin be afectades, i pla de l'aprovació of seguretat SPECS coordinator seguretat d l'work. L'structure d'aquesta part per rebuilding is going fer a metal base • lics pilars. L'horitzontal structure will be based revoltons Ceramics i semirresistents biguetes. The fonamentació is going fer based sabates aïllades of armat FORMIGO. - Cobertes Teulada of teules tipus àrab to aigües dues, recolzada on tipus mateix d'structure bigues of FORMIGO de les plantes inferiors. Among them biguetes hi havia one ceramic encadellat. In seu conjunt is degraded trobava molt, great amb No quantity of degoters that malmetien l'substructure. It will decide desmuntar tota i rebuild the coberta mantenint the current geometry, based on semi-resistents biguetes revoltons Ceramics compressio layer i teules tipus àrab. Hi havia one horitzontal recollida d'aigües a nivell of Teulada amb zenc channel. Tancaments exteriors verticals: Home façana i side. FAÇANES Part d'edifici per rehabilitate The main façana was based paret painted masonry arrebossada i amb llindes i brancals de pedra to baixa plant i i first floor of totxo Massís to them altres superiors. It is disposava each plant per lloses formats balcons de pedra amb reforçades Perfils metal • lics, i amb algunes Intervencions també of reforç that estaven degradades i amb molt perill of despreniments. Les balcons Baranes dels differ from brèndoles amb problemes d'acer fixació to façana. The outer fusteria was based Vidrieres Whip amb molt per gantry inside impaired manca of manteniment, amb roller shutter enrotllable of Lace. Les portes dels locals in baixa plant differ d'encadellat of whip. Generally no hi havia Greus anomalies produïdes per l'aigua of the coverage or deformacions in alguns dintells. It is disposava d'un petit ràfec pel suport channel. The lateral façana estava formed per murs arrebossada i painted masonry. Part d'edifici per rebuild The main façana is going fer based calat maó paret of 14cm per arrebossar i painted AILLANT TERMIC based plaques of poliestirè ExpandIT of densitat 20mm 40mm ia i 4cm sends a l'interior, ia Important part is going fer based fusteria d'alumini i vidre glazing. - Spaces comuns: vestíbuls i escales Les parets de l'scale are based ceramic totxo amb arrebossat of morter of calç pintat. Els Paviments Replans dels are ceramic RAJOLA. Els esglaons són mateix material. In the Pave és baixa plant based pedra de Sant Vicenç. Les Baranes are the seu conjunt metal • liques i les portes d'accés a l'edifici i als are diferents habitatges whip. Aquesta scale is going enderrocar i nova is going to build the costat of Mitgera juntament amb a lift. 4. DESCRIPTION OF THE Rehabilitacio Pels motius exposats to punt one objecte of projecte, the rehab which is Dugué to terme will abastar des dels elements of saneig bad estat it will retain voler fins a l'Enderroc i reconstructio d'una part d'Important elements is not go to mantenir, passant per the redistribució dels interiors de l'edifici elements. Tot seguit is one view of the projecte fa per plantes: - Plant Baixa The s'ubica VESTIBUL to baixa plant Camp d'Urgell carrer i the surface is n'amplia per cabuda donate such a l'elevator, which is located to the nova annex caixa d'scale. Els dos portals that Disposa farm in façana is intended for a commercial space sun. The remainder of the book baixa per plant is to VESTIBUL d'accés per place-hi i els armaris d'aigua, gas, electricitat telecomunicacions i, i els altres com accés i il • luminació the shop. - Plantes Pis Aquestes three plantes són identiques, in part de l'edifici is reconstrueix i in the part per rehabilitate tant d'edifici sols pateixen Minimes variacions degudes to distribució dels gruixos of them parets existents. It is situen two habitatges per plant that consist of: living-menjador, cuina, double habitació ia i bany on the third floor will be a duplex amb el dormitori i bany a jack-coberta. S'ha racionalitzat the ubicació of them humides zones, such agrupant-les per d'optimitzar to instal them Màxim • lacions. - Plant Coberta It RefA the coberta mantenint the current geometry. It places a dormitori annexe to the third i apartament local machinery per l'lift. Exteriorment i la caixa d'scale local s'unifiquen on a per únic volum on coberta.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Plaça Gispert nº 3 Bis
Manresa
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Mercé Piñot Sant
  • Francesc Guardia Riera
Promotor
  • FORUM SA
Contractor
  • Construccions Novoa Parisi SL
Otros técnicos
  • Frederic Muñoz Beltrán