Works

132 Habitatges promoció d'HPO the Pyrenees carrer de Santa Coloma de Gramenet

1. Antecedents - Vam començar to treballar conjuntament Serveis amb els of planejament's Hall as per d'encaixar one per nou edifici a number elevat d'Habitatges Protegits, destinats to reallotjament i per a joves amb a edificabilitat, dins d'a frame i molt dense urban d'petita scale amb dues particularitats: - The situació on a punt alt dels turons diferents that constitute the urban topography of Santa Coloma, amb riu Besos i dress to the sea. - The ubicació just davant d'un dels pocs BUITs urbans Ciutat d'una molt compact: l'antic Parc del Motocross, actualment denominat Parc dels Pins. - Els primers esboços anaven per un edifici three plantes d'join, com els of voltant, amb a series of towers petites PB or PB + 5 + 6. The conjunt had fondàries variables, assolint a plant in the form of fretwork. Això i had many variacions in tots els cases s'assolia l'i edificabilitat d'habitatges name. - Finalment of comú acord amb City Council, it will choose a quiet solució per month plan, the intenció amb carrer de fer that way s'eixamplava d'aquesta considerablement, disposant one únic linear edifici a month alt mica, PB + 4, amb final month alçada punt, punt d'Justament in inflexió topographical, amb millors you wear them on ciutat i on Parc dels Pins. - The planejament is going desenvolupar in paral.lel als Studies previs l'ia Avantprojecte, the qual thing goes permetre assajar them solucions i assegurar the tret per to guarantee the implantation millor i funcionalitat de l'edifici. L'altra singularitat in Subsol, consisteix in that part of l'aparcament (5m) per optimitzar the funcionalitat of pàrquing is troba to dins de l'antiga parcel.la but actualment per nova aliniació de l ' edifici is sota of VORERA nova. 2. L'EDIFICI - L'such a large scale de l'edifici in the seu RELATIONSHIP entorn in qual is troba rodejat d'a plot of gra month i d'un petit great buit, fa seva singularitat the NEXT one inherent to mateix atribut. The seu emplaçament at costat d'equipat a large parc, the converteix in a prime construcció, a l'like seva orientació that és Nord-Sud in respect of the seva DIMENSION principal. - Volumètricament parlant, l'edifici is resole dues principals fish a Bloc d'uns llarg approx 140 meters. PB + 4 finalitzat in extrem Sud amb seu one petita Tower PB + 9, tops conjunt on Parc. - Aquesta disposal all permet volumetric tailor-is millor to petita scale of carrer Pyrenees DIMENSION i i i habitatges concentrate per month edificabilitat complir punt visible program in the month, junt the Parc. - The considerable length façana de l'edifici ens forced to seek the mateixa of Stock, utilitzant one Senzill mecanisme of modulació i-repetition, amb el moviment per plantes dels volums vidrats (tribunes), davant of them menjadors salts, i dels panells cecs of colors, principals dormitoris davant dels, ranging lliscant, damunt les Terrasses corregudes, emfatitzant horitzontalitat de l'l'edifici. - L'edifici llarg, the Bloc, llisca per sota de la Torre produint l'efecte of suportar-la, the façana that dóna al carrer estret (Pyrenees), simulant that és baixa month. Per contra, a l'altre costat tota la Torre agafa the seva DIMENSION, davant Parc, i is visible tota fa l'alçada PB + 9. - Per l'orientació quasi NS dels habitatges, aquests is Disposed in crugies dues, com double bloc, pati corregut amb un petit d'uns 2 meters per tota d'amplada length bloc to s'ubiquen comunicacions them on verticals i per i only aired on il.luminen i exclusivament them cuines i els banys. Excepte aquestes fish, tots els i dormitoris estars-menjadors són exteriors i tenen a linear desenvolupament in façana i / o terrassa correguda, bé bé Est or west on carrer Pyrenees. - The volum Torre is resol amb quatre habitatges per Replà, amb a total of 10 plantes. Totes les principals fish directament aired outside the house, in façana, inclosa the cuina not existint in aquest cas cap pati of serveis. The tractament in façana d'este és element of corredisses of fixes lames d'alumini, the li dóna an air qual i mediterrani Domestic PROTECTIVE i ombra. - Pel that fa to sotarrasant, l'edifici preveu 2 plantes d'Aparcaments, amb a total of 331 places (178 in 153 soterrani i segon in the first), three peatonals Sortides i directes a carrer (i Pyrenees dues to join Núria). S'ha evitat communicate directament les plantes dels habitatges amb els Aparcaments, definint d'aquesta fashion two ambdós the industries totalment diferenciats between uses. 3. ELS HABITATGES - Per requeriment the functional program, els habitatges s'havien of desenvolupar amb three starting Conditioning factors: - Tenir tots three dormitoris - Be tots iguals, també in Tammany, or the month similars possible - Minimitzar to Màxim espais of comunicació i els ventilation - L'opció Projecte in desenvolupar one linial scheme és twice the bloc, amb one pati of serveis cobert per a continuous claraboia of polycarb. - The pati serveix per airing i il.luminar humides totes les zones, a month of resoldre els des estenedors the cuina i permetre the pas de tots els i muntants baixants of them INSTAL.LACIONS de l'edifici, sense a sun forat a l'structure semper i permetent the registrable manteniment dels diferents elements. - The conjunt de l'habitatge és a Module which is repeteix, 11.90 x 6,70m, amb variacions them Fondària of them i dormitoris salts, which ens dóna one mitja d'uns surface 85m².. - L'accés plant és an outer VESTIBUL petit d'uns 6m², on 4 portes dels donate them habitatges of Replà, month of l'l'i lift scale. - The rebedor de l'habitatge form part of the month strip estreta of them estances, amb la cuina, l'toilet i the bany, totes elles in contact directe amb el pati. - From rebedor accedim to the living-menjador, proporcions d'join regulars, d'uns 4,4x4,55m, which ens dóna an area of ​​20m² i amb tota the façana envidriada. The lluminositat i proporcions them salts are Magnifiques les uns per a habitatges d'aquestes característiques. In the cas de les amb sales platform, s'arriba to 5,6x4,55m., Ia month of 25,4m². - Tangencialment, pel fons of the room, accedim to Passadís dels tres dormitoris, l'últim dels quals és double or twin en suite. - The disposal all of them principals fish totes to llarg of façana i amb contact the correguda Terrassa, permet també an outer recorregut between the suite room i-menjador. - The Fondària of Stock the ground of their salts i principals dormitoris causes volumetric joc the tota llarg the façana that s'ha comentat ja com is a fear of l'edifici dels. - On arriving at the cantonada of carrer Núria, Modul of literalment façana is trenca, i el de l'interior is comprimeix, mantenint the three-dormitoris. In aquest únic cas, tenim a corridor of plant serveix to habitatges zinc mou i l'lift is the usual POSITION seva per deixar pas the corridor. - Els habitatges of the tower are també quatre per Replà, servits per two ascensors donated alçada de l'l'edifici in aquest punt. The program is Manté three dormitoris per habitatge, sales-amb les quatre cantonades menjador to them, amb terrassa correguda i protegides per corredisses join the lames. Totes les són rectangle exteriors to plant fish, excepte alguns banys. The difference amb els habitatges the Bloc és l'accés to the room, which in the cas de la Torre is troba the end of recorregut Passadis, as per d'assolir Privilegi ready position of the cantonada, amb orientacions dues.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ Pirineus nº 32-62
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Dora Castellà
  • Borja Carrera-Moys
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Contractor
  • Proinosa, S.A.
Otros técnicos
  • Carles Adell Vila