Works

Tower 77 habitatges the Plaça Europa, PITCH EI0.5 of L'Hospitalet de Llobregat

OF 3 IN 3 The Plaça Europa és nova area centralitat amb one model urbà Genre Public Space obert to ambdós costats of the Gran Via which focuses, among d'altres edificis, 26 residential towers ús terciari i, i privats públics of 11-28 plantes. Els edificis in alçada is not generally necessàriament per the reconeguda superposició of unitats of plantes, habitatges or finestres. Hem assajat Agrupament of them Obertures l'l'i façana especejament of three plantes, com tower imaginant the resultat of 5 Nivells enlloc 15. Amb aquest procés, reescalem the tower, which is visualitza com one nou trànsit between the profile of the Gran Via, per total alçada seva, i amb seu consolidated entorn formed in the majoria seva per blocs of 5 plantes, ciutat gràcies the percepció com objecte of 5 plantes. Així, agrupant les plantes 3 on 3, the imatge tower, percebuda in a pla cinematogràfic llarg ore, could apropar-is to the d'un edifici of 5 plantes d'alçada. Seguint aquesta llei d'you agrupació, they finestres is transformed into marc 10 meters d'alçada i amplades diferents. In aquests marcs Juguem amb els gàlibs normatius de l'edifici, which ens permeten façana plantejar the two plans, tribunes invertides com to cap a l'interior, evitant one Aspecte indiferenciat i acumulatiu ha els habitatges semblen REUNITS in Comunitats petites diferents together. At mateix temps, s'aconsegueix each tingui habitatge three orientacions solars i multipliqui them seves visuals. Com mostren imatges them in "pla curt" aquests marcs també avoid the impressió of Vertigen perquè between inside dels habitatges i l'exterior, semper is located one element entremig: balcons, brancals or dentells. Els 7.600m2 of surface d'habitatge Building s'acumulen les plantes 2-14, alliberant a great espai in VESTIBUL 1 i 3 Nivells d'alçada. Aquesta peça, generous volum i sober in tall are you i ACABATS, just sent an internal carrer amb els Accessos in two extrems. Els grans marcs of them façanes, the VESTIBUL com, com treballen RELATIONSHIP an ore of configurant l 'scale of what comunitari between l'scale of individual i as privat dels habitatges or l'scale públic the Ciutat. The visual qualitat dels habitatges is automatic pel fet not be a tower of 15 plantes. Els apartaments tinguin òptimes visuals tea veure interiorment amb les dimensions d i the freqüència finestres verticals i les temps to mateix in sentit contrari, amb that exposició than domestic (totes cuines machinery, Xemeneies, Safaretjos, estenedors i altres ) is trasllada outside the house in a discreet manner per comprimís amb l'entorn. Les plantes MAY BE transformades amb facilitat pels usuaris (divisòries muntades on continus Paviments), to exceptfor the périmètre articulat of façana i els Nuclis tècnics dels habitatges. Els utilitzats materials in the façana ventilated construcció are 100% recyclable. About seu origin, natural és or Reciclat by 85%. S'han Chosen team també atenent for the cicles seus of incorporin producció mesures d'estalvi i Aprofitament d'control energy consum i d'aigua i emissió of contaminats. Criteris OF INNOVATION 1- façanes PROVISIONS of two plans, mitjançant "invertides tribunes" THREE ORIENTACIONS SOLARS habitatges amb i ventilation creuada 2- Material d'NATURAL OR Reciclat (85%) I RECYCLABLES (100%), amb producció cicles of incorporating mesures d'estalvi i Aprofitament d'energia 3- Sistemes of façana PREINDUSTRIALIZATS; construcció "in sec" 4- FAÇANA VENTILATED amb DISPOSAL of Tèrmics ponts Total 5- Materials molt Austers acoblats of UNCONVENTIONAL way S'utilitzen sistemes independents in diferents els plans de façana, sense Interferències between ells: A- PREFABRICATED MODULE WINDOW: Prenum d'acer Lacat + carpentry d'alumini amb break pont TERMIC + vidre amb càmera + blind d'alumini, col·locat of Forjat to Forjat (interior pla) B- FAÇANA VENTILATED of large format plaques d'alumini negre composite of (plans laterals) C- FRONT VENTILATED of plaques large format compactades resines amb nucli fenòlic 8 mm, with a structure hidden profiles d'alumini Reciclat 4mm espessor, which provides equal resistance amb one pes per meter quadrat below altre qualsevol materials amb You mateixes them above advantages (exterior pla) D- GELOSIA formed by lames fixes mateix material, col·locades profiles d'alumini d'special extrusió per a system, per Graduats to control it orientació i separació de les lames (exterior pla) Els criteris d'elecció dels materials of façana have estat: 1- ACOBLAMENT: els materials of façana s'han utilitzat in seva measure Maxima possible, tant per a optimitzar the temps i els of muntatge materials, com control per efecte de l'l'l'especejament in global de l ' edifici. 2- SUSTAINABILITY: s'ha bind to a comparatiu estudi of diverses solucions Constructives that avaluava the origin of materials reciclats ja, the natural i la seu Capacitat be reciclats seva at the end of life. Tanmateix, també is value the power of Manufacture d'despesa i les politiques Recuperació dels excedents generats energy during the proces of producció. 3 MATERIALS OF FAÇANA PLAQUES OF RESINES "Exterior FUNDERMAX NT" Espessor 8 mm; 4,1x1,85 m format. Quantity: 2,410 m2; 27 TM. Propietats: lleugeresa, endurance, varietat of formats, minimal shrinkage, instal·lació ràpida, minimum cross manteniment, aïllament TERMIC i acústic, PROTECTION against humitat. It Composition: 65% natural fiber (qual 40% recycled) material SINTETIC 35%. Lifecycle: 25% Reciclat origin, 65% natural origin. 100% recyclable. It emissió CO2: 6,000 kg / m3 (steel 23,000 kg / m3; aluminum 37,000 kg / m3). It Recuperació d'energia: 95% of energy recovered in the producció i intended to calefacció d'edificis de l'entorn of fàbrica. COMPOSITE PLAQUES D'ALUMINI "ALUCOBOND" Espessor 4mm; format 6x2 m. Quantity: 2,690 m2; 15 TM. Propietats: lleugeresa, endurance, rigidesa to Flexio, varietat of formats, instal·lació ràpida, minimum cross Manteniments, aïllament TERMIC i acústic, dilation Tèrmica reduïda. Life Cycle: 90% recyclable. It emissió CO2: 15,000 kg / m3. It RELATIONSHIP w / rigidesa required: 5.5 kg / m2 (per the rigidesa mateixa it would require 8.9 kg / m2 aluminum, 11.7 kg / m2 in fibrociment, 18.7 kg / m2 steel). ALUMINI IN PERFILS Quantity: 10 MT. Propietats: lleugeresa, resistance corrosio, rigidesa to Flexio, varietat of formats, dilation Tèrmica reduïda. Life Cycle: 100% Reciclat and recyclable. Estalvi in ​​consum raw material: 1 TM TM = 5 Reciclat aluminum bauxite. Energy saving in production by 95% over l'alumini first fusi.

Finalist
Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-10-25

Fecha del certificado final de obra 2010-05-19

Dirección Carrer Herrero 24
Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • José Miguel Roldán Andrade
Promotor
  • Institut Català del Sòl - INCASOL
Contractor
  • CRC obras y servicios S.L.
Otros técnicos
  • Jordi Surroca
  • Joan Rovira