Works

Edifici d'habitatges Mercat del Guinardó

Aspectes to note: Organització functional i econòmica. Optimització de l'Espai helpful. Costs of Reduits manteniment. Disseny dels espais adequat als plantejats problemes. It resolució integrated instal·lacions them. Solucions Constructives industrialitzades. From the d'phase structure, work in sec. Descripció Context urbà The edificació 44 socials habitatges form part of l'actuació the "Mercat del Guinardó". Preveu remodelació aquesta the Mercat de l'antic i dels solars the transformació ocupats per industrials construccions obsoletes, formant one conjunt d'equipaments públics entorn a large Plaça, ampliant the carrer Teodor Llorente i els habitatges Construint socials which is present in documentació aquesta. L'edifici d'habitatges tea irregular prismatic volumetria that Segueix accurate definició urban preestablerta in planejament. From the row from façana of carrer de la Garrotxa, l'edifici is retranqueixa definint espais els públics both costats. The projecte nostre emfatitza aquest volum, destacant the seva presence in the conjunt amb join façanes plans accentuant-ne i amb els vèrtexs elements singulars. The irregular shape of the envolvent is Ressol in projecte aconseguint one Optim Aprofitament i equilibri, so els habitatges resultants are tots similars in them característiques seves físiques i ambientals. In the lower part of l'edifici a Socol continu one enretirat mica pla façana Acull locals els i els Accessos i regularitza the fort pendent, creant in els locals atractius espais double alçada. Pel damunt d'este Socol, volum dels habitatges is definit per l'acabat continu of façana formed FORMIGO per Prefabricats panells of color. The compact form of l'edifici és especialment econòmica: when setting-is the surface of the façana is redueix the initial cost, you PERDUES them tèrmiques i the cost of manteniment. L'edifici L'edifici consists of soterrani plant, baixa plant plantes quatre i pee. The plant is dedicated soterrani integrament to aparcament. S'hi accedeix per ramp des carrer de la Garrotxa. The baixa plant is located on VESTIBUL d'accés als i habitatges various locals. Les quatre plantes pee is intended for habitatges. L'top floor no s'ocupa totalment, per d'adapt such alçada seva to the edifici llindant i create a terrassa d'ús comunitari. L'eix main cos Segueix aproximadament the directriu nord-sud, per tant les façanes llargues est i Obren to west. Això permet optimal insolació of tots els habitatges. L'accés als habitatges tant és possible carrer des Garrotxa com inner Plaça des mitjançant a great VESTIBUL Travesser that UNEIX dues les zones i save the desnivell d'plant hi ha between elles. Al voltant of VESTIBUL are placed dependencies them serveis: A center of transformació, local per l'emmagatzematge of residus, i els i locals d'escomeses Comptadors. The baixa floor, sud costat, hi has els locals comercials. The porxo existent in trams veïns of carrer Teodor Llorente is reprodueix the tester de l'edifici, Donant one continuïtat al carrer. At costat nord is located destinat to local school equipament. Enganxat to Mitgera hi ha l'l'accés to aparcament. Els habitatges s'agrupen band to band i d'central Passadís that s'hi accedeix per un únic situat nucli of vertically comunicació the center of l'edifici. Aquesta solució minimitza the repercussió d'espais comuns i ens permet disposar of useful surface habitatges als month. A sequence of patis petits dóna passadissos Natural llum als i permet the ventilation creuada dels habitatges, the vegada instal·lacions grouping them. The coberta de l'edifici és two Nivells per Urbanistics requeriments i is Ressol terrasses amb amb plans tipus cambra d'air "invertit" (amb l'aïllament per damunt the impermeabilització). The terrassa on the 4th floor, accessible directament des Passadis plant is intended principalment als estenedors comunitaris. The 5th floor is intended exclusivament to tècnics serveis; panells solar feedb i altres instal·lacions. Les instal·lacions to coberta s'han organitzat so i tinguin recorreguts clars not interfereixin circulacions them. S'han fet serve els remats of Coronation dels patis i de les petits Xemeneies of ventilation com to suport d'an elevated structure ranging Xarxes per the gas they horitzontals i d'Solar AC, reproduint the traça dels passadissos inferiors. Els aspectes d'equilibri between habitatges, the compacitat, l'Optimització dels espais comuns ... are transcendents per d'aconseguir such maximum construcció i sostenibilitat in the futur funcionament. Aquests aspectes are at the base of nostre plantejament architectural, i creiem that lime compatibilitzar-the amb els altres Objectius of architectural projecte. In projecte aquest that varem començar to study 2007, s'ha hagut d'applied so complerta els nous plantejaments of CTE. Els requeriments establerts els hem resolt great restraint amb solucions "passives" i amb opcions of disseny. Malgrat tot, hi has an incidence of instal·lacions them every vegada forta i complexa month. Per això planificat hem them from the very first moment, conjuntament amb subtracting requeriments, particularment d'espai. Els habitatges Hi has a total of 44 habitatges, two 41 three dormitoris dormitoris i 3. Des the punt of view of l'Accessibilitat, tots are "visitable" i n'hi has one adaptat per a minusvàlides persones. Els habitatges 3 dormitoris tenen 78 m2 of surface. Tocant are the Mitgera i tenen double orientació Els habitatges 2 dormitoris tenen 60 i 70 m2 of surface, i responen two tipologies: A) Els 8 situats the tester sud de l'edifici, occupy a cantonada i tenen tant per double orientació. B) 31 restants Els, situats band to band i l'edifici, donate to one façana, est or west segons the cas. Malgrat tenen ventilation tot als creuada gràcies petits patis situats in nucli de l'edifici. Aquests habitatges segueixen a typology mateixa, amb obligades variants per the irregular shape of urban envoltant. The inner distribució és the següent: The rebedor d'communicates a major band amb l'Espai of the house, the lounge on - menjador, amb la seu cuina to costat, separate parcialment per un ENVA not top façana. No postage or altres hi have mòbils elements of separació. A l'altre nit band area is located, amb els dormitoris to façana i els serveis situats a l'interior. The façana is ASSIGNed salts d'doncs to them being i als dormitoris. In POSITION s'agrupen inside them instal·lacions that corresponen als i banys cuines inner part of them. The front of the lounge on - menjador to façana is really overture dalt a baix that confereix a l'Espai one llum ia comfortab d'outside. Tota l'opening token is emmarcada in acer "cut" amb panells lamelles per each runner of solar PROTECTION i dress. Aquestes Obertures s'agrupen, so that in conjunt, are at façana zones molt transparents, contrasting amb les altres, opaques month dels dormitoris. Les cuines lineals are amb 3.80 m d'espai of treball. Tenen one llargada perllongats 4.40 m 2 m addicionals a l'espai the menjador. Totes are són iguals i equipades. Les cuines are Agrupades simètricament in pairs, i form a nucli d'instal·lacions that considerem one dels claus punts d'este projecte: A l'eix d'este nucli hi ha un petit pati facilitating ventilation creuada habitatges als i donates Natural llum als comuns d'accés each runner. Donant to them cuines, hi preparats armaris have uns per col·locar the rental, boiler calefacció i l'intercanviador de l'Solar AC. Obrint to Passadís s'han reservat espais per a Conductes d'instal·lacions, which is pruned register des corridor. Així s'ha aconseguit an orderly resolució of complexa concentra- d'required instal·lacions. Els habitatges 3 dormitoris són els that hi has junt to Mitgera. Tenen double orientació, i Disposed d'interior espai per traster, preparat per to install add one segon petit bany. Hem intentat els habitatges resulting siguin the month adequats possible for them predictable necessitats dels futurs usuaris, directament útils sense adaptacions or reformes. Construcció Fonaments of aïllades sabates i murs of contenció of armat FORMIGO. Vertical structure lattice pilars of armat FORMIGO. Horitzontal lloses structure of armat FORMIGO gruix 25 cm. The grid s'adapta pilars tant to them plantes d'habitatges com a l'aparcament, optimitzant l'Aprofitament de l'Espai per a ambdós cases. The coberta és flat, inverted, amb cambra d'air. Les llosetes d'acabat, col·locades damunt uns pilanets of anivellació, duen Incorporat l'aïllament. The resultant cambra és totalment registrable. The tancament of façanes s'ha resolt amb panells Prefabricats of armat FORMIGO 12cm gruix. Els panells tenen d'l'alçada plant is subjecten als i dels Forjats fronts. Acolorats are in massa i tenen surface texture d'un tauler of fibers of OSB. Damunt the inside s'hi has projectat escuma of poliuretà. Per interior are trasdossats amb l'panells Rigids plain rock i plaques of laminat guix. Les Obertures principals who occupy the front of the room i the cuina venen Agrupades i encerclades per un marc d'acer "cut" that defines els subtraction of façana. Són balconeres d'alumini protegides per corredissos panells of lamelles. Les Baranes are platines d'acer galvanitzat. Les Obertures corresponents als dormitoris is dins els conform directament propis panells of façana. The solució of finestres integrates conjunt blind. Tota the fusteria d'alumini Disposa of trencament of TERMIC pont. Els Vidres doubles are, amb càmera; els of the outer face are emissivitat baixa. The system incorporates an overture d'POSITION of microventilació that garanteix els Mínims of permanent ventilation. Les comuns divisòries between zones i habitatges is resolen paret amb 14cm, inside panell of guix laminat i aïllament exterior surface. A band of Passadís the paret és maó of silici vist, ia l'altra és gero revestit amb tauler of fibers of OSB. The remainder of divisòries are panells of guix laminat diferents gruixos amb i configuracions depenent of seva situació i funció. Resumint; l'edifici like a traditional structure FORMIGO portant armat ia industrialitzat TANCAMENTS system of façana, coberta, i ACABATS divisions interiors, seguint them tècniques for construction in sec.

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-03-01

Fecha del certificado final de obra 2012-09-03

Dirección Garrotxa 38
Barcelona
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Francesc Gruartmoner Ferran
 • Francisco Calbet Rebollo
 • Roser Elias Mitjans
 • AM arquitectes - AM2 sap
Promotor
 • REGESA
Contractor
 • CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
Otros técnicos
 • Ignasi Saula Salvans
 • Pere Alier
 • EPTISA
 • Carles de Lasa
 • Cercós - de Lasa
 • Diego Gordillo
 • Pau Pascual i Iglesis
 • Laia Nicolau Paraled
 • Sergi Boltaina i Mañé