Obras

54 Habitatges per a Joves a la Avinguda de la Clota de Sant Cugat del Vallès

L’edifici de 54 vivendes per a Gent Jove es situa com a porta d’entrada del nou barri de Vullpalleres a Sant Cugat del Vallès essent la seva fita visual pels seus balcons propis i característics

Consta de 3600 m2 construïts (PB+4), 600 d’ells sota rasant i destinats a aparcament (22 places). A cada planta hi ha 11 vivendes, 10 d’elles d’una sola habitació (programa funcional fins a 2 persones) i una amb dues habitacions (programa funcional fins a 4 persones).

Aquest edifici té forma de T degut a les característiques del solar, límit inferior del Pla que desenvolupa aquest sector.

L’edifici s’organitza amb un passadís central per on es produeix l’accés a les diferents vivendes. L’existència de una finestra a cada extrem del passadís qualifica l’espai del propi passadís.

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

Constructivament, és d’execució tradicional, ja que partint d’una estructura de formigó reticular amb llums relativament curtes (4/4.5) un embolcall de gero i un arrebossat monocapa blanc, fusteries d’alumini anoditzat tipus block i uns balcons amb estructura de tub galvanitzat i panells de resines sintètiques comprimides de la casa werzalit s’aconsegueix un resultat formal força interessant.

GENERACIÓ D’ACS I CALEFACCIÓ

El sistema de Telegestió Energètica Multiclient (TGEM), és l’eina que s’ha utilitzat per efectuar la Gestió Energètica del edifici. Integra la producció, distribució, gestió i facturació de l’energia, climatització (calor), ACS, solar i micro-cogeneració, d’un edifici, amb l’objecte de millorar el rendiment energètic i augmentar el confort de l‘usuari. La centralització de generació d’aigua calenta i calefacció permet l’estalvi en cinc vessants:

1.Econòmica. La compra d’energia per a habitatges dotacionals (un sol generador d’ella) és més econòmica que la compra per varis generadors. Cada usuari paga pel que consumeix

2.Ecològica. La millor capacitat del generador únic (qualitat, pèrdues del sistema) produeix millors rendiments que varis generadors. (calderes, acumuladors) amb la conseqüent reducció d’elements contaminants.

3.Gestió. Un rebut únic del gestor als usuaris ( aigua freda, aigua, calenta, llum i calefacció) que permet l’optimització cara a canvis d’usuaris, subvencions, etc

4.Manteniment. El gestor és l’únic encarregat de gestió de tot el sistema d’instal•lacions

5.Espaials. L’eliminació a cada vivenda de complicades instal.lacions permet eliminar espais destinats a aquestes i reducció de m2 construïts o bé el guany d’aquests per a ús de la vivenda.

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

18 plaques solars preescalfen l’aigua per al seu ús com a ACS per a 54 vivendes i s’acumula a uns dipòsits. En cas de més demanda o baixada de la temperatura la caldera es posa en funcionament. Per la calefacció segons la demanda la caldera escalfa l’aigua. Una sèrie de vàlvules i emissors via ràdio control regula tant el funcionament pels diferents usuaris com la medició de consum efectuat. Uns armaris situats a cada replà agrupen el conjunt d’aparells de mesura i control.

RECUPERACIÓ D’AIGÜES GRISES PER A INODOR

Les aigües grises de l’edifici (piques ,cuina i bany, i rentadores) son conduïdes a un dipòsit de 5000 litres situat al soterrani a on son tractades i filtrades per al seu ús posterior per a descàrregues del inodor. A aquest dipòsit hi van a parar també part de les aigües pluvials per a facilitar-ne el tractament.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Avda. de la Clota
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Pere Casajoana Salvi
  • Pere Casajoana Singla
Promotor
  • PROMUSA
Contratista
  • Constructora d´Aro S.A.
Otros técnicos
  • David Bou
  • Xavier Pla de los Ríos