Obras

C.A.P. a Canet de Mar

El centre acull una sèrie d’àrees mèdiques que es reparteixen en un edifici de planta baixa +1.

El C.A.P. s’ubica sobre una part del pàrking subterrani existent, que permet definir una zona d’equipaments i valors patrimonials del municipi, articulant una gran plaça pública. També es potencia un passatge posterior que relaciona el museu de Domènech i Montaner amb l’escola de “Teixit i Punt”.

La proposta pretén integrar-se a l’entorn de forma simple i racional, disposant una peça longitudinal que forma la façana principal davant la plaça, una pell de safates d’acer inoxidable perforades delimitada per un gran marc de xapa de zenc negre. Es mostra lateralment, a una escala més petita, sobre el carrer d’accés. Per altra banda, a la banda del passatge, s’integra amb les petites edificacions d’habitatges mostrant un volum més fragmentat, utilitzant zenc i arrebossat i pintat.

La relació entre programa i lloc ha permés disposar la part més pública en planta baixa, mentre que a la planta pis s’han disposat les àrees d’ús més restringit. Al dividir el programa en dos crujies separades per un pati longitudinal, s’aconsegueix potenciar les zones amb façana a la plaça col·locant les sales d’espera, mentre que consultes i despatxos que s’ubiquen en façana al pati interior.

Es tracta de la construcció del nou CAP de Canet de Mar, segons el programa funcional facilitat pel Servei Català de la Salut. El nou centre acollirà una serie d’àreas (medicina general, pediatria, atenció continuada, area polivalent i educació sanitària) que es reparteixen en dues plantes.

El solar es sitúa al carrer de la Riera de Gavarra, molt pròxima a la Riera de St. Domènec. El nou CAP s’ubica sobre una part del nou aparcament soterrat.El tractament superficial de l’aparcament, conjuntament amb el nou CAP, permet acabar de definir una zona d’equipaments i valors patrimonials del municipi.El nou centre s’ubica a la banda est del nou espai públic, formant mitjera amb una construcció existent. La façana principal del centre s’aboca sobre aquest espai públic, mentre la posterior dóna sobre un passatge que relaciona l’actual Museu de Domènech i Montaner amb l’Escola Universitària del Teixit i Punt EUTIP.

La proposta preten integrar-se al indret de forma senzilla i racional. La relació entre el programa i el lloc permet disposar la part més pública a la planta baixa; arees d’atenció continuada, pediatría, educació sanitària i una part de la medicina general, mentre que a la planta pis es disposa la resta de medicina general i les àrees d’ús més restringit, part de l’àrea administrativa, polivalent i l’àrea de personal sanitari.

S’ha dividit el programa en dues crugíes, separades per un pati interior al llarg del solar. Aquesta disposició permet potenciar les zones amb façana a la plaça mitjançant les sales d’espera, mentre que la ubicació de consultes i despatxos s’han emplaçat amb façana al pati posterior.

Des de la plaça, l’edifici apareix com un únic volum de planta baixa i una planta, mentre que a la banda del passatge intenta integrar-se amb les edificacions veines i ofereix menys alçada amb un volum edificatori fragmentat, amb zones de planta baixa, i d’altres de planta més un.

La sol·lució constructiva emprada és una estructura metàl·lica ambforjat mixt de xapa col·laborant i formigó. L’edifici combina la xapa de zinc –com a tractament de façanes i cobertes- amb paraments d’arrebossat i pintat per al tractament de la pell exterior.

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección C/RIERA DE GAVARRA
Canet de Mar
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Conxita Balcells i Blesa
Promotor
  • CATSALUT / GISA
Contratista
  • CONSTRUCCIONES SOLIUS S.A.
Otros técnicos
  • VICENTE DEL POZO
  • MANUEL ARGUIJO
  • XAVIER AUMEDES
  • ANA LETE, MARÍA MANRIQUE