Premios

50 Habitatges al carrer Llobregat a L´Hospitalet de Llobregat

I. INTRODUCCIÓ

Es presenta a continuació, com a candidat al premi d’habitatge social de Catalunya en la seva modalitat d’actuacions integrades, el projecte executat per la societat municipal L’H2010 SPM SA entre els anys 2003-2008 consistent en la gestió urbanística del sòl, en la construcció d’un edifici de 50 habitatges, un aparcament en el subsòl i la creació de dos espais públics a L’Hospitalet de Llobregat al barri de Collblanc - La Torrassa ( districte II ).

II. ANTECEDENTS

El nom de l’actuació es conseqüència de l’afectació de l’edifici de les anomenades Vidrieries Llobregat, situades al carrer Llobregat 116.

L’actuació s’emmarcava dins de les actuacions previstes al Pla Integral de Collblanc i la Torrassa, el qual va reconèixer que aquests barris es trobaven en una situació de col•lapse urbanístic com a conseqüència de la escassa renovació per substitució de les construccions, pel increment de la densificació de població, fruit de la nova immigració, i les insuficients reserves de sòl per a parcs i jardins, tant en quantitat com en localització.

Per aquest motiu en data 19 de novembre de 2001 la Generalitat de Catalunya va aprovar la MPGM al Sector de Vidrieries Llobregat que va permetre dur a terme aquesta actuació integrada.

L’àmbit de l’actuació estava format per dues parts discontínues, on la primera ocupava en la seva major part la illa envoltada pels carrers del Montseny, del Llobregat, de Mas i de la Joventut, mentre que la segona ocupava dues finques de la cantonada entre els carrers de Mas i de la Joventut.

A la primera de les illes, on es trobava la fàbrica del vidre, es van afectar dos passadissos d’habitatge, un al carrer de la Joventut 61 i un altre al carrer Mas 83, que donarien pas a nous accessos al interior de l’illa.

Pel que a la segona zona de l’actuació situada fent cantonada entre el carrer Mas i Joventut, enfrontat al passadís del carrer Mas de la primera zona, descrit anteriorment, existia una altra construcció de passadís i dos construccions de planta baixa en mal estat que donarien lloc a una nova zona verda.

Així l’actuació comprenia a 39 finques, sobre les quals existien 3 activitats de les que cal destacar l’existència d’una farmàcia, als baixos del carrer del Llobregat 120 amb les especificitats que va suposar el seu trasllat.

El perfil social dels seus residents es trobava caracteritzat per ser persones, en la seva gran majoria, d’edat avançada o immigrants que ocupaven els habitatges en règim d’arrendament i que per la seva precària situació econòmica no els havia estat possible abandonar-lo per altres de millors.

A continuació es presentaran cadascuna de les intervencions realitzades de forma integrada en aquest projecte.

III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Tal i com s’ha presentat en els antecedents, l’àmbit territorial del projecte estava integrat per dues parts discontínues, amb una superfície en conjunt de 4.469,00 m2.

L’actuació integrada de les Vidrieries Llobregat va suposar l’existència simultània de diferents projectes, així en aquest projecte va ser necessari solapar la Gestió urbanística, amb la redacció dels projectes d’edificació i d’urbanització amb l’objectiu final de concloure l’actuació dins dels terminis previstos pel Pla Integral.

1. Primera actuació. Adquisició del sòl.

La primera de les intervencions necessària per dur a terme aquesta actuació va ser la destinada a adquirir el sòl inclòs en el seu àmbit. La primera de les adquisicions es va produir, l’any 2002 , quan la Societat va adquirir, per compra, la finca de les antigues Vidrieries Llobregat, que ocupaven el 48% de l’àmbit. Uns mesos més tard, l’Ajuntament va declarar a la Societat beneficiària de l’expropiació dels béns i drets inclosos en la Modificació del Pla General Metropolità d’aquest sector.

L’expropiació dels béns i drets va ser duta a terme mitjançant l’aprovació d’un projecte de taxació conjunta, aprovat definitivament per l’Ajuntament en el mes de Juny de 2004.

Dels quaranta-un expedients inclosos a la taxació trenta-set van ser resolts per mutu acord i només quatre van ser impugnats en via contenciosa, corresponent a propietaris no residents a l’àmbit i dels qual la Sala 2a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt, tots, a favor de l’Administració.

Per tal de dur a terme aquesta actuació , va ser necessari procedir al reallotjament de quinze famílies de les quals quatre eren titulars d’un dret de propietat i les restants onze eren arrendatàries d’habitatge, en alguna de les modalitats que la llei permet.

Així el reallotjament es va oferir en regim de compra o d’arrendament de forma que aquells que van optar per l’arrendament la Societat els va oferir els que havia construït al carrer Occident i aquells que van optar per la compra la societat, en conveni amb REGESA, els va oferir els habitatges disponibles a la promoció del Passatge Amat, tots ells pròxims a l’àmbit de l’actuació.

2. Segona actuació. Construcció d’un edifici de 50 habitatges, i un aparcament de 248 places en el subsòl.

Per a la construcció de l’edifici de 50 habitatges i aparcament en el subsòl la Societat Municipal va decidir no contractar de forma directa els serveis d’un arquitecte, així va decidir donar l’oportunitat de participar a aquells despatxos que estiguessin interessats mitjançant el procediment de concurs d’idees.

Així en data 13 de juny de 2003 va ser publicat el concurs públic resultant guanyador l’equip de l’arquitecte Carles Francesc de Herralde. Després del corresponent període de redacció del projecte, aquest va ser licitat i en el mes de juny de l’any 2005 es van iniciar per la constructora. Les obres de l’edifici es van finalitzar el gener del 2008.

L’edifici dissenyat i construït sota la direcció de l’arquitecte Carles Francesc de Herralde es composa, bàsicament, de quatre plantes, amb dos barres paral•leles a carrer independents, situades a les plantes primera a quarta i unides per un espai central exterior amb els patis i comunicacions verticals. L’edifici es divideix en tres escales independents, que generen alhora quatre patis i a la planta baixa a banda, dels accessos als habitatges, es destaca l’existència d’un local que ocupa l’Oficina de l’Habitatge de l’Hospitalet amb façana a carrer i a la plaça d’interior d’illa de nova creació.

Els habitatges presenten tres tipologies diferents, de 1 i 2 dormitoris oberts a plaça als quals corresponen 20 unitats, de 3 dormitoris, oberts a carrer, als que corresponen 24 unitats i de 3 i 4 dormitoris, oberts a plaça, als que corresponen 6 unitats, tots ells qualificats amb protecció oficial, diferenciant entre aquests 20 habitatges destinats a afectats urbanístics i 30 destinats a sorteig pels ciutadans de l’Hospitalet.

Pel que fa a l’aparcament consta de tres plantes subterrànies amb una superfície construïda total de 6.510,00 m2, amb una capacitat de 248 places d’automòbil i 7 places de motocicleta que donen servei tan a residents, com a usuaris de rotació i que dona solució a l’escassetat de places d’aparcament al Barri.

3. Actuació. Creació de dos espais públics.

La tercera de les actuacions es correspon amb la creació de dos espais públics a partir de les diferents maneres de treballar la superfície del terra, talussos, camins, grades i paviments durs en els que un paviment continu de formigó dona uniformitat a tota l’actuació.

El primer dels espais públics, situat a l’interior d’illa de nova creació i sobre part de l’aparcament, va presentar el repte d’aconseguir unificar un espai existent format per patis dels edificis colindants i restes de les mitgeres de la fàbrica del vidre i evitar la sensació d’estar envoltat per murs de quatre a cinc metres en mitgeres. La solució va ser d’una banda, tractar les mitgeres amb un objectiu unificador de tot el conjunt, amb materials utilitzats que recordessin la façana interior de l’edifici situant una sèrie de murs de formigó de 4,5 m a 5 m d’alçada que envoltessin tot el perímetre de la zona a urbanitzar i servissin com a passadís de serveis, i de l’altra, crear una sèrie de talussos, enjardinats o de formigó d’alçada variable en contacte amb les mitgeres. Pel que fa als jocs infantils es va crear un únic element en forma d’oval situat de manera aleatòria dins l’ordre general de la plaça i per a descans dels ciutadans es va col•locar a la zona sud una pèrgola metàl•lica.

Pel que fa al segon dels espais, situat a la a la cruïlla entre els carrers de Mas i de la Joventut, es tracta com una plaça oberta, sense tanques. El paviment utilitzat es el mateix que el de la plaça, mantenint inclòs les seves directrius. S’utilitza en aquest cas també un talús vegetal com a límit amb les mitgeres, donant continuïtat, juntament amb el paviment, a la imatge de tot l’espai públic. En el talús una plantació d’arbustos suavitza la cantonada evitant la formació de racons i col•loquen unes peces de relliga metàl•lica per ajudar al creixement vegetal en vertical i es respecte una figuera plantada pels que havien estat propietaris del solar i que es molt apreciada pels veïns d’aquest Barri.

4. Altres aspectes a considerar

Com a conseqüència d’aquesta actuació, ha estat possible l’execució de dos actuacions urbanístiques més, com són l’adquisició de l’aparcament existent al Passatge Colom, on es va aconseguir l’acord amb els 111 propietaris mitjançant el seu trasllat, en règim de concessió, a la primera i segona plantes de l’aparcament construït al carrer Llobregat i el reallotjament en règim de compra, dels residents afectats en la delimitació del polígon per a l’alineació del carrer de Vallparda.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Llobregat nº 116-120
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Carles Francesc de Herralde
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contratista
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Otros técnicos
  • Valeri consultors S.A.
  • Esther Flavià