Premios

Alexandra - 168 Habitatges de lloguer adaptats H.P.O. Dotacional Públic i equipaments socials a Sabadell

EDIFICI D’ EQUIPAMENTS ALEXANDRA

Plaça Ovidi Montllor, 2-3-4-5. SABADELL

Aquest edifici executat a Sabadell engloba sota un mateix sostre, i en sòl d’equipament local d’Habitatge Dotacional Públic, diferents usos que acaben conformant una construcció de 18.976,78 m2.

PROGRAMA

168 habitatges lloguer adaptats H.P.O. Dotacional Públic amb espais comunitàris i serveis comuns.

112 places aparcament, 31 trasters i sales instal·lacions comunitàries.

Biblioteca pública, 2.168,18 m²

Centre de Serveis per a gent gran, 1.401,48 m²

Urbanització de plaça i espais exteriors vinculats

MEMORIA RESUM EDIFICI OBRA NOVA

ALEXANDRA (Sabadell)

1.- Mesures d’estalvi energètic i respecte al mediambient.

L’ EDIFICI HA OBTINGUT LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A, AMB REGISTRE DE CERTIFICACIÓ ENERGÉTICA EXPEDIT PER L’ INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

ELEMENTS PASSIUS D’ESTALVI ENERGÈTIC:

FAÇANES:

a) Façanes Sud. Els voladius de balcons correguts, discriminan l’ entrada de sol a l’ hivern o a l’estiu.

b) Façanes Est-Oest. Ventiladas i amb proteccions solars de persianes enrotllables amb lamel.les orientables tipus Supergradhermetic.

COBERTES:

a) Cobertes planes invertides i ventilades per a una major protecció tèrmica.

SÒLS:

a) Sòls radiants amb calefacció a l’ hivern i refrescament a l’estiu, ofereixen un major confort, menor velocitat de circulació de l’ aire (menys pols) i major inèrcia tèrmica.

FINESTRES:

a) Fusteria d’ alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb cambra d’ aire.

COMPARTIMENTACIÓ:

a) Envans en sec. Minimitza els residus en la construcció.

VENTILACIÓ:

a) S’han col.locat obertures regulables sobre les portes d’accés a cada habitatge per a conseguir activar la ventilació transversal que les obertures regulables tipus Gravent dels extrems dels passadissos garantitzen.

ELEMENTS ACTIUS D’ESTALVI ENERGÈTIC:

CLIMATITZACIÓ PER GEOTÈRMIA:

Per a solucionar les necessitats de climatització i aigua calenta sanitària de l’ edifici s’ utilitza un sistema d’ alta eficiència energètica, emmarcat dintre les energies renovables, basat en l’ intercanvi geotèrmic

El sistema consisteix en un circuit d’ intercanvi tèrmic amb el subsòl, sala de producció centralitzada amb bombes de calor d’ alta eficiència aigua-aigua (Coefficient of Performance COP entre 4 y 5) i circuits de distribució de calor/fred a sòl radiant en els habitatges (bàsicamente utilitzat en cicle d’hivern, i com a suport en cicle d’estiu refredant el sòl sense arribar a condensar) i a climatitzadores de zona a la Biblioteca i Centre de Serveis, incloent també l’ Aigua Calenta Sanitària a tot l’ edifici.

El circuit de col.lectors d’ intercanvi geotèrmic s’ha executat mitjançant 6.400 ml. de canonades repartides en 91 pous verticals amb fondàries que oscil.lan entre els 60 i 100 metres. Una vegada realitzat l’ intercanvi amb el subsòl, els col.lectors transportan l’ aigua a les dues sales centralitzades de producció per a realitzar l’ intercanvi amb les màquines productores de calor i fred.

Aquest sistema elimina l’ impacte estètic de les refredadores d’ aire, estalviant al mateix temps fins el 50% de l’ energia primària consumida amb els sistemes tradicionals.

El dimensionat de les bombes i del camp de pous, per a garantir l’aportació energètica al sistema , es basa en l’ anàlisi d’ estudis dinàmics de demanda energètica (horaris de utilització, cicles de temperatura exterior, necessitats reals de renovació, proteccions solars i inèrcies).

Mitjançant el sistema centralitzat i la gestió de les simultaneïtats en la demanda de les diferents zones de l’ edifici, al disposar d’ un gran col.lector d’ inèrcia (sòl radiant dels habitatges) s’ ha pogut ajustar el dimensionat i corresponent cost dels sistemes, en comparació al mètode habitual basat en la instal.lació de la suma de les potències màximes requerides.

CÈL.LULES FOTOVOLTÀIQUES:

L’ aposta basada en el sistema geotèrmic, ha permès alliberar les cobertes de l’ edifici de la instal.lació fototèrmica a la que obliga la reglamentació vigent.

Al disposar d’ espai , s’ ha instal.lat un camp de plaques fotovoltàiques per a la obtenció d’ energia elèctrica, justificat sota la lògica d’ un producte financer, amb una potència de 27,8 Kwp. i una previsió energètica de 33,3 Mwh/any,

REUTILITZACIÓ D’ AIGÜES PLUVIALS:

Es disposa d’ una cisterna amb capacitat per a 30.000 litres per a la recollida d’ aigües de pluja i posterior aprofitament per a regar.

IL.LUMINACIÓ:

Il.luminació de les zones comunes amb detectors de presència. Interior d’habitatges i zones comuns, amb làmpades de baix consum. Espais exteriors s’ il.luminan amb lámpades LED.

2.- Adequació del disseny a l’entorn per a un millor comportament mediambiental.

L’ edifici s’ha orientat rigorosamente sobre l’eix Nord-Sud, per a garantir que tots els habitatges organitzats a partir del passadís de distribució disposin d’assolejament.

També disposen de proteccions solars regulables en les obertures, que permetrà controlar l’ entrada de sol a l’hivern o estiu.

3.- Modulacions a través de sistemes constructius no complexes però que aportan inèrcies per a un control passiu del clima.

Col.locació de l’ aïllament tèrmic per la cara exterior de la fulla principal per a tenir major inèrcia tèrmica a l’ interior dels habitatges.

Sistema de climatització per sòl radiant.

Coberta invertida, ventilada i transitable.

4.- Industrialització.

Utilització de plaques prefabricades de gran format de GRC (ciment reforçat amb fibres de vidre) que comportan rapidesa d’ execució i minimitzen els residus.

5.- Solucions innovadores.

La utilització de la geotèrmia per a climatitzar els Habitatges, la Biblioteca i el Centre de Serveis amb un sistema centralitzat i altament eficient, com ja s’ ha descrit anteriorment.

El sistema de façana ventilada, integrant en un mateix plà els panells de resines i las proteccions solars motoritzades, utilitzades a les sales d’ estar, habitacions i terrasses.

6.-Tractament de residus i aigua.

Els habitatges estàn equipats amb recipients per a realitzar la recollida selectiva de residus.

Xarxa de sanejament separativa pluvials/fecals.

Aixetes amb sistema economitzador d’ aigua.

Cisternes d’ inodors amb mecanismes de doble descàrrega.

Aprofitament de les aigües pluvials mitjançant cisterna de 30.000 l per a reg.

7.- Tipologia.

Habitatges adaptats d’ 1 ó 2 habitacions amb bany adaptat i terrassa.

8.- Equipaments socials a l’ edifici.

A l’edifici existeixen 2 equipaments que compleixen una funció social per als usuaris dels habitatges i per als habitants de la zona:

- Una Biblioteca de barri de 2.168,18 m2.

- Un Centre de Serveis de 1.401,48 m2.

Mención
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-05-12

Fecha del certificado final de obra 2010-06-21

Dirección PLAÇA OVIDI MONTLLOR, 2-3-4-5
SABADELL
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • EDUARD FREIXAS CORONAS
  • RAFEL GALVEZ MILLANES
  • RICARD PERICH DURAN
Promotor
  • HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S.A. (VIMUSA)
Contratista
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Otros técnicos
  • PBX
  • COENGER
  • MARTA ALONSO GUERRERO
  • DAVID ONIEVA FERNANDEZ
  • JOAQUIM CORNET VERGÉS