Prix

74 pour Habitatges d'HPO Joves Favència Via de Barcelone

1. DADES PRELIMINARS I ANTECEDENTS.

L’objecte del present projecte es la construcció de 74 habitatges per a joves, dins la dotació 10 hj, a Via Favència ctda. Viladrosa a Barcelona.

El promotor de l’obra és l’INCASOL.

L’emplaçament és a la Via Favència, 294-312 / carrer Viladrosa, 147-157

Els habitatges resultants son 74, places d’aparcament de cotxes: 25, places de motocicletes 37

2. CONDICIONANTS.

El tipus d’obra és habitatge de protecció oficial com a dotació d’habitatges per a joves.

El solar te una superfície de 1.318,04 m2.Te una planta triangular definida per l’alineació de Via Favència , un xamfrà arrodonit de 3m. de radi, l’alineació de Viladrosa i la tercera cara la que dóna al pati d’illa te dues mitjeres per construir de 11 mt. de profunditat i alçada de PB + 4 en Via Favència i PB + 3 en Viladrosa. El solar te una pendent continua de Via Favència cap el xamfrà i seguint cap a Viladrosa de forma que del punt més alt al més baix del solar en el límit amb les mitjeres hi ha un desnivell de 4,68 m. La façana de Via Favència és la que mira a Nord.

3 JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA

L’edificació resultant s’ha subdividit en tres escales, amb accés des de Via Favència.

Escala A amb 17 habitatges

Escala B amb 45 habitatges (és també la que te dos ascensors degut a la major alçada)

Escala C amb 12 habitatges

En total 74 habitatges de 44 m2. útils aproximats. ( inclòs terrasses i balcons segons criteris VPO)

Planta Baixa:

Està situada al nivell 100,97 m. Tot i que el solar te un desnivell major d’una planta es fixa una única cota per aquesta planta i es mantenen sempre els diferents nivells de forjats de forma constant per tota l’alçada dels edificis. El punt de coincidència de la planta baixa amb la rasant de la Via Favència és on es situa l’accés del nucli d’escala B , que és el que te major número d’habitatges. La porta d’accés al vestíbul és retira generant un petit porxo a on dona l’escala d’evacuació de l’aparcament directament a l’exterior. Aquest edifici disposa de dos ascensors, un d’ells adaptat, que també baixa a l’aparcament. En aquest edifici es situen els tres habitatges per a minusvàlids que s’han sol•licitat per aquesta promoció. En el lateral del vestíbul es situa la cambra d’instal•lacions amb un servei sanitari i abocador, la cambra d’escombraries, els comptadors de l’aigua, i els comptadors elèctrics. L’escala protegida s’inicia en el vestíbul. En aquest nivell de planta baixa hi ha 7 habitatges que tenen sortida a una terrassa (sostre de la planta aparcament).

El nucli d’accessos de l’escala A queda al nivell 101,79 m. s’accedeix per el replà intermig de l’escala i es salva la diferència de cota, 84 cm., amb un sol tram d’escala o be amb l’ascensor que puja o baixa mitja planta. La porta d’accés al vestíbul es retira generant un petit porxo. L’ascensor baixa fins la planta aparcament. En planta baixa a un costat del vestíbul i en la situació de pitjor assoleiament i relació amb la rasant s’han situat els espais necessaris per les instal•lacions (neteja, servei sanitari, RITI, comptadors d’aigua, comptadors elèctrics i escombraries) i en la resta s’han disposat els 2 habitatges. Aquests disposen d’una terrassa sobre la coberta de l’aparcament.

Al no poder tancar l’escala protegida de forma independent del vestíbul, s’ha optat per tancar el replà dels habitatges per evitar la càrrega de foc que aquests poden transmetre al mateix.

El nucli d’accessos de l’escala C es troba al nivell 100,15m. i es pugen amb escales o ascensor uns 80 cm. per arribar al nivell de la planta baixa. S’ha retirat la porta d’accés del vestíbul generant un petit porxo. El nucli d’accessos disposa d’una escala protegida i d’un ascensor que baixa fins a la planta aparcament. En planta baixa i contigu al vestíbul es situa l’àmbit d’instal.lacions, els comptadors d’aigua, els elèctrics, la cambra de neteja, la d’escombraries i un servei sanitari. En el soterrani es situa el armari RITI. En la resta de planta es situen 2 habitatges, un d’ells amb una terrassa sobre la coberta de l’aparcament.

Plantes tipus:

En l’escala A es situen 3 habitatges per replà. Contigu a l’àmbit de l’escala protegida hi han els muntants generals de les instal•lacions. Aquesta situació es repeteix 5 plantes per sobre la baixa.

En l’escala B es situen 8 habitatges per replà durant dues plantes per sobre la baixa, després 6 habitatges 1 planta més i desprès 4 habitatges per replà durant 4 plantes de més ( a mida que ens allunyem de Viladrosa va creixent l’edifici). Els muntants d’instal•lacions es dupliquen per evitar llargs recorreguts que serien costosos econòmicament, uns es situen al costat de l’escala i ascensors servint a quatre habitatges i els altres al final del passadís serveixen a quatre habitatges més.

En l’escala C es situen 3 habitatges per replà. Davant la porta de l’ascensor es troben els muntants de les instal•lacions. Aquesta situació es repeteix 2 plantes per sobre la baixa en la façana de Viladrosa, la planta següent amb 2 habitatges per replà (Via Favència i cantonada) i la darrera amb 1 habitatge que dona a Via Favència.

Plantes cobertes:

A les plantes de coberta que coincideixen amb el nucli d’accessos s’hi arriba per l’escala d’accés general, aquesta redueix la seva dimensió i es tanca per evitar que s’hi accedeixi sense control. S’hi situa la sala de màquines de l’ascensor, els comptadors del gas, el RITS i les plaques solars amb els seus dipòsits. Totes les cobertes, apart de les mencionades son accessibles, la majoria des de el vestíbul de la mateixa planta on es produeix el canvi de nivell.

Planta Aparcament:

Està situada en la planta nivell 97,52 m. (soterrani en relació Via Favència i PB en relació Viladrosa). S’accedeix amb el vehicle i peatonalment per una curta rampa ( 4% ) des de el C/ Viladrosa. No ocupa la totalitat del solar, part de l’espai que resta lliure en el límit amb el C/ Viladrosa es situa pràcticament al nivell del carrer, separat del mateix per un petit esglaonat i permeten la ventilació directa per la façana que es genera entre els dos nivells de forjat. Els ascensors dels tres nuclis d’accessos ( A, B i C ) i l’escala del nucli B arriben fins a la planta soterrani, aquesta darrera és via d’evacuació i te sortida directa al carrer, l’altra sortida d’evacuació és contigua a la porta d’accés de vehicles. En la façana del C/ Viladrosa i a continuació de l’espai arbrat hi ha l’àmbit disponible per la Estació Transformadora.

Els habitatges:

Els habitatges son de uns aproximadament 42 m2. útils, i d’uns aproximadament 44 m2 si afegim la quantificació per VPO de terrasses o balcons ( les terrasses son de major dimensió que els balcons ). Disposen d’una cuina oberta al menjador – sala, un dormitori doble, un bany accessible des del dormitori, i un balcó o terrassa amb parts obertes i altres semitancades que permeten per exemple estendre la roba o ocultar la finestra del bany. Els que no disposen de terrassa semitancada per estendre, tenen safareig-estenedor.

Hi ha 7 tipologies bàsiques d’habitatges tipus : A ( 5 uts ), tipus B ( 6 uts ), tipus C ( 6 uts ), tipus D (39 uts ) , tipus E ( 8 uts ), tipus F ( 3 uts) , tipus G (3 uts) aquests darrers son els adaptats i tipus H ( 4 uts ) amb variants en cada tipologia que depenen principalment de la seva orientació (s’obren finestres a diferents façanes) o de la situació en planta baixa que motiva en alguns casos la inexistència de balcons, o el canvi del balcó per terrassa. Així per exemple en el tipus C en situació de planta baixa donant a Via Favència, al no disposar de balcó es tanca la cuina per incorporar la caldera i s’habilita un espai en la terrassa per permetre estendre la roba. En el tipus D en planta baixa donant a Via Favència al no disposar de balcó s’incorpora un espai de safareig-estenedor contigu a la cuina.

4 SISTEMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓ. MATERIALS

Estructura: L’edifici es planteja amb una estructura de formigó armat, amb forjats reticulars. Tot i que son tres escales s’ha plantejat com una construcció única. Hi ha un junt estructural entre l’escala B i l’escala C.

Façanes: El sistema de tancament de façana escollit es convencional, la volumetría es força retranquejada i de panys de dimensions sempre diferents poc idoni per plantejarse sistemes prefabricats. S’ha resolt amb un tancament de 30 cm. format per una paret de gero de 15 cm. i cap a l’interior , cambra d’aire i envà ceràmic de doble forat revestit amb un enguixat i pintat. L’aïllament es col•loca fixat per l’exterior del gero i després es revesteix amb un morter de ciment i resines sobre una malla sistema STO o similar. Així l’aïllament es passa per davant dels pilars i el cantell del forjat evitant els ponts tèrmics. La paret de gero es recolza sencera de planta a planta enrasada amb el cantell del forjat. En planta baixa es revesteix la façana amb una peça de gres ceràmic fabricada per Antoni Cumella o similar que pot anar-se alternant amb una peça de gres de gelosia, que serveix per privar de vistes les finestres d’habitatges de la planta baixa o be ventilacions d’instal•lacions. D’aquesta forma es garanteix un tractament de façana resistent en la zona més exposada a les agressions, alhora que es dignifica tot l’edifici.

Els balcons tenen una protecció de vistes amb uns elements de lames d’alumini per lacar per el frontal i lateral que combina diferents alçades. Quan té l’alçada d’una barana es col•loca un vidre laminar, generalment en el plà perpendicular a la façana i es gira paral•lel a la façana amb un frontal de lames; a continuació el tancament de lames pren l’alçada de les fusteries 2.10 m per protegir de vistes i retornar perpendicularment a la façana amb tota l’alçada del balcó 2.95 m. Tot el conjunt incorpora un passamà que passa també per davant les lames de major alçada.

Cobertes: Les cobertes son planes i d’ús exclusiu per manteniment. Constructivament es planteja una coberta invertida amb una pendent mínima del 3% i un acabat de grava de riu.

Fusteria exterior: Es d’alumini amb persiana enrotllable quan convé. El vidre és doble amb càmara. La part inferior de les finestres quan te funció de barana és un vidre doble laminar per evitar accidents per rotures. En els vestíbuls, portes d’accés i vidriera de l’escala, la fusteria és d’acer lacat al forn ( tipus Jansen o similar)

Fusteria interior: Es de fusta per pintar, tipus block. Les portes d’entrada son massisses amb tres punts d’ancoratge. En alguns habitatges hi ha portes correderes per guanyar espai.

Tancaments interiors: Les mitgeres entre veïns i els límits de l’habitatge amb espais comuns son amb paret de gero acùstic de 15cm. Els envans interiors son de peça ceràmica d’envà de doble forat ( 7 cm ) revestits. Les caixes d’escala son amb paret de 15 cm de gero i els tancaments dels ascensors son de paret de formigó de 20 o 30 cm. per col•laborar en l’estructura.

Revestiments: S’utilitzen pintures impermeables en l’àrea de la dutxa, tractant amb granet els 15 cm. verticals de contacte entre el plat de dutxa i la paret. La resta d’estances aniran pintades amb pintura plàstica llisa. Les fusteries de fusta i els elements metàl.lics a l’esmalt.

Els frontals dels ascensors es revesteixen amb tauler de DM xapat amb una fusta clara.

Equipament en cuines: Les cuines van equipades amb mobles baixos i alts, l’aiguera d’un sinus d’inoxidable, una cuina elèctrica i una campana extractora integrada en el moble alt.

Taulells: El taulell de la cuina es proposa en granet, amb un frontal de uns 60 cms. (aproximadament l’alçada de la campana extractora).

Paviment interior i exterior habitatges: Terratzo de 30 x 30 cm. de gra mitjà en l’interior i rajola senzilla en la terrassa de les plantes baixes. En els balcons es col•loca un gres.

Paviment en vestíbuls i zones comuns: Es col•loca pedra natural de Sant Vicenç en format de 40 x 60 cm.

Instal•lacions generals: Els habitatges disposen d’instal•lació elèctrica, de telecomunicacions, d’aigua i de gas. La producció de ACS prové de les plaques solars instal•lades a la coberta, i es reforça amb el gas per mitjà d’una caldera mixta. L’habitatge s’escalfa per mitjà de radiadors. La cuina és elèctrica.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Vía Flavencia nº 294-312
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Enric Sòria i Badia
Promotor
  • EGARVIA SA
Entrepreneur
  • Brues y Fernandez Construcciones SA
Otros técnicos
  • Ramón Vivancos
  • Francisco Rubio
  • Angel Obiol Associats SL
  • Juncosa, Sanchez, Subirats Enginyeria i Arquitectura SLP