Prix

Tutelats 81 pour Habitatges par un grand manoir de barri i gent un Can Travi

Antecedents i preexistències

El solar està situat al vèrtex est del parc de “La Clota”, al límit nord de la ciutat de Barcelona. És un zona de transició -amb un pendent considerable- entre el teixit consolidat de la ciutat i la muntanya del Tibidabo, ocupada originàriament per uns pocs blocs d’habitatges construïts durant els moviments migratoris dels anys 50 i consolidat com a zona d’equipaments durant els inicis dels 90 amb motiu dels jocs Olímpics.

El solar es una peça trapezoïdal d’uns 3.500m2 amb un desnivell en el sentit curt de 3,5 metres i pràcticament horitzontal en el sentit llarg. Disposa d’una bona orientació sud-est i té unes vistes magnífiques sobre Barcelona amb el parc de “La Clota” en primer terme.

El projecte ha de resoldre un programa d’uns 6.600m2 d’habitatge social amb 85 apartaments tutelats per a gent gran, 4 llars amb servei de suport (amb accés independent) i aparcament per a 28 cotxes. Hi ha, a més, un total de 1.500m2 d’equipaments de barri.

Tots aquests usos han de ser compatibles amb les activitats de la comissaria de policia adjacent al solar

Estratègies principals d’implantació

(1) L’edifici busca inserir-se de forma natural en el lloc. Busquem i trobem les pautes de composició i ordenació en l’entorn immediat. S’organitza el programa d’habitatges en dues barres separades formant una L unides en planta baixa. L’edifici agafa una alçada de PB+3 per tal que el seu perfil sigui el més baix possible. Es busca la millor orientació pels habitatges. Més del 90% de les unitats disposen d’orientació sud-est. Això suposa un alt confort d’habitabilitat a més d’un elevat estalvi tant en la il·luminació com la climatització dels apartaments.

(2) La massa de l’edificació es concentra al perímetre nord del solar, de manera que la major part de la superfície queda disponible pel volum d’equipaments mantenint les millors condicions d’orientació i vistes.

(3) La posició estratègica dels habitatges amb servei de suport i el seu accés independent resolen la relació amb els darreres de l’edifici de la policia.

(4) El salt topogràfic es resol amb la zona d’aparcament i el volum d’equipaments. La coberta s’entén com una cinquena façana ja que és molt visible des de tots els habitatges. Se li fa un tractament de tennis-quick pintat similar al paviment esportiu usat en la urbanització de les pistes veïnes. El centre de barri queda completament obert en planta baixa mostrant el seu caràcter públic cap el carrer.

Tipologia

El projecte es resol majoritàriament amb la repetició de la unitat de 45m2. Els finals de les barres contenen o bé les comunicacions verticals o bé una segona tipologia amb les seves condicions particulars.

L’estructura dibuixa una malla regular de 7 x 5.5 metres que encaixa amb la mida de l’habitatge. Els pilars es reculen 2,5 metres respecte la façana per tal d’evitar els ponts tèrmics de l’estructura.

El programa es disposa en base al reconeixement climàtic del lloc: Les zones de serveis (corredors, armaris de manteniment, banys, cuina i vestidors) es situen a la franja nord de les barres mentre que totes les zones de relació queden a la franja sud.

La disposició de la planta intenta aconseguir les majors diagonals interior possibles de manera que l’espai es percebi amb la seva màxima longitud. No hi ha cap partició interior que toqui les separacions entre habitatges. La posició de la nevera amaga la cuina parcialment i permet la instal.lació d’una tauleta per menjar. La posició estratègica de la terrassa perment lliscar el dormitori respecte la sala d’estar i es transforma en una extensió exterior de la unitat

La geometria retranquejada en planta genera unes terrasses profundes que protegeix l’interior dels excessos de radiació solar a l’estiu sense renunciar a les excel.lents vistes que disposa el solar.

Composició de Façana

Totes les obertures exteriors en planta s’agrupen al voltant de la terrassa de manera que es projecta sobre la façana en forma d’un únic i gran forat que supera la petita escala de la unitat i es relaciona amb l’escala de l’edifici i la ciutat. Les unitats s’alternen planta a planta de manera que el forat canvia de posició amb una pauta regular. Aquesta repetició del buit sobre el fons blanc es converteix en la textura material que vesteix i caracteritza l’edifici.

Breu descripció del sistema constructiu

Fonamentació i contenció de terres

El projecte resol el desnivell de 3metres existent amb un mur de contenció de formigó armat adossat al carrer de Can Travi. La fonamentació dels habitatges es resol amb una llosa de formigó armat de 70cm de cantell. Pel que fa a l’equipament es fa servir una fonamentació per sabates aïllades.

Estructura

Es fa servir una estructura regular porticada de formigó armat i forjats reticulars de 7 x 5,5 m aproximadament. Els pilars es retiren 2,5 metres respecte el perímetre del forjat per tal d’evitar ponts tèrmics i equilibrar el vano central de l’estructura

Envolvents

Coberta

Pels habitatges es fa servir una coberta plana invertida no transitable amb acabat de graves. Els col·lectors solars disposen d’uns bancals de formigó dipositats sobre la protecció pesada

Pel que fa a l’equipament igualment es fa servir una coberta invertida però es substitueix l’acabat de grava per un aglomerat porós tipus tennis-quick per tal que l’acabat sigui óptim i es pugui entendre com una cinquena façana de l’edifici.

Façanes

Les façanes són de fàbrica ceràmica amb un acabat arrebossat i pintat. Per dins es disposa d’una impermeabilització interior, un aïllament tèrmic rígid de 5cmd e gruix, càmara d’aire i trasdossat interior de doble placa de cartró-guix. Per resoldre el pont tèrmic del cantell del forjat es fan servir unes plaques ceràmiques amb aïllament tèrmic interior incorporat per revestir, fixades mecànicament al cantell del forjat.

La totalitat dels forats de les terrasses del habitatges va revestit amb aïllament tèrmic per minimitzar les pèrdues tèrmiques

Divisions

Zones comunes

La divisió entre zones comunes i habitatges es fa amb un tancament en sec de DM de 19mm de gruix que conté de manera completament enrasada els accessos a les instal·lacions i als habitatges, així com totes les instal·lacions elèctriques i d’il.luminació.

Habitatges

Les divisions entre habitatges es fan amb un doble envà de cartró-guix de doble placa amb una làmina metàl·lica de 4mm de separació entre els habitatges per solucionar la seguretat a l’intrusió.

Pels interiors dels habitatges es fan servir divisions en sec de cartró-guix amb doble placa

Revestiments

Paviments

Tot el projecte es resol amb un paviment de terratzo polit i abrillantat 30x30 col.locat a trencajunts. A les terrasses es col·loca el mateix paviment en format antilliscant

Sostres

El sostre va enguixat i pintat

Tancaments verticals

Tots els tancaments verticals van pintats

Instal.lacions

Climatització i producció d’ACS

L’edifici disposa d’un sistema de centralització d'aigua calenta sanitària i calefacció.

La centralització d'aigua calenta sanitària i calefacció és una bona alternativa en els habitatges de gent gran, en els quals no és recomanable, per raons de seguretat, fer instal·lacions individuals de gas. Aquest sistema fa servir l'energia solar tèrmica com a energia primària amb el recolzament d'una font convencional com és el gas natural. Per a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) es tracta d'un dels sistemes més eficients, ja que pot suposar un estalvi d'entre un 25% i 35% en el consum energètic global de l'edifici i la reducció d'entre un 35% i 45% de les emissions de CO2.

La instal·lació incorpora un sistema de telegestió que permet fer un seguiment del seu funcionament a temps real a través d'internet i obtenir una lectura instantània dels comptadors i elaborar un històric detallat dels consums de cada habitatge. A més, permet conèixer en temps real el rendiment de la instal·lació i qualsevol anomalia que s'hi pugui produir. Els comptadors de calefacció i aigua calenta de cada habitatge es troben centralitzats a cada planta. El sistema de regulació de cada habitatge - termostat ambient - permet a l'usuari establir una temperatura màxima i mínima que, segons les recomanacions, ha de ser d'entre 20 i 21 ºC si l'habitatge està ocupat i de 16ºC quan la casa no estigui ocupada. Els usuaris pagaran una tarifa fixa mensual pel consum de la calefacció i de l'aigua calenta sanitària.

Mention
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Can Travi 30 b
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Cristina García
  • Ginés Egea
  • Sergi Serrat
Promotor
  • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Entrepreneur
  • Construcciones San José
Otros técnicos
  • Carles Bima Bima&Partners S.L
  • Consulting Lluis Duart S.L
  • BaseDos S.L