Prémios

20 Habitatges em Torrent de la Font I

El projecte es situa a la zona nord de la ciutat de Badalona, en el marc del Pla Parcial Torrent de la Font, en un entorn urbà consolidat.

El planejament determina una volumetria específica, amb alineacions i alçades obligatòries.

L'edifici es planteja com un volum unitari que reconeix en el tractament i permeabilitat de les seves façanes les diferents orientacions, obrint-se a l'orientació sud amb una doble pell que actua a manera de filtre solar.

En aquest punt apareixen unes terrasses que aprofiten l'assolellament i les visuals cap al torrent, la ciutat, i finalment el mar.

Es configura en un bloc de planta rectangular, amb desenvolupament nord-sud, i organitzat al voltant d'un nucli de comunicacions verticals amb una agregació de 4 habitatges per planta desenvolupat en p.sótano,

P.baixa i 4PP.

A la planta soterrani es resol l'aparcament i és alhora el nivell d'accés al vestíbul de l'edifci, de manera que s'aprofita la topografia del solar i permet un accés a nivell des del carrer, oferint un itinerari per a persones amb mobilitat reduïda des de la via pública. Això permet que la superfície construïda computable estigui destinada en la seva totalitat a l'ús d'habitatge.

Es pretén fer uns habitatges compactes i flexibles; compactes tant en disposició de l'agregació dels habitatges al voltant del nucli de comunicacions, per tal de minimitzar les superfícies d'espais comuns, com la de les seves peces tècniques. La concentració dels mòduls d'aigües permet al mateix temps que reduir el cost de la instal lació d'aigües de l'immoble, facilitar la flexibilització futura de la disposició de ceramientos interiors i alliberar la façana dels usos de servei. També permet minimitzar recorreguts en l'estesa de tubs a la vegada que disminuir el nombre i entitat dels seus registres.

SOSTENIBILITAT

El bloc presenta una forma paral•lelepipèdica convencional de 33 mts de longitud, 12 mts d'amplada i PB +4 pp d'alçada té molts avantatges eco-biològics, racionals i constructius: és un edifici sostenible i compacte, (amb el màxim volum tancat dins de la mínima superfície de embolcall, optimitzant les pèrdues energètiques a l'hivern i els guanys a l'estiu).

L'economia constructiva s'obté a través de l'estandardització. Com a mitjans racionals de construcció i organització barregem elements convenionales i nous:

• Estructura reticular de pilars i forjats bidireccionals de formigó armat amb llums similars inferiors a sis metres.

• Espai propi per a les instal.lacions mecàniques registrables des de l'espai comú.

• Concentració d'aigües, repetició idèntica en vertical i distribució interior per fals sostre en banys, cuines i passos.

• Tancament convencional de doble fulla en façanes

• Repetició d'elements constructius (finestres, portes, persianes, sanitaris ...)

Com a mesures implementàries eco-biològica s'han près les següents mesures:

• Tots els habitatges disposen d'una preinstal•lació domòtica consistent en un tub de 20mm de diàmetre que connecta els punts de calefacció elèctrica i punt de producció de l'ACS des del Registre d'accés d'usuari (RAU) de telecomunicacions, situat a l'entrada de cada habitatge.

• Muntatge en sec, facilitat de muntatge i desmuntatge, unions mecàniques, etc:

o Falsos sostres amb plaques de cartró guix.

o Les portes de fusta són del tipus block.

o La fusteria exterior és tipus monoblock.

• Acabats per via seca utilitzats:

o Elements exteriors de serralleria fixada mitjançant cargols (ventilació de l'aparcament i comptadors, baranes, etc

o Persianes de ferro en façana sud corredisses, practicables i desmuntables

o Evacuació d'aigües i gasos mitjançant tubs prefabricats.

• Aïllament tèrmic de l'edifici superior al demanat en la normativa (petit increment de despesa, gran estalvi per al medi ambient)

• Regulació del consum dels aparells d'aigua i elèctrics

• Recollida d'aigües pluvials mitjançant sistema separatiu.

• Generació d'ACS mitjançant panells solars de captació d'energia solar, com a suport al sistema convencional en un 60% de la demanda com a mínim.

• Control de l'assolellament d'estiu a la façana ponent mitjançant persianes mòbils, responsables alhora de constituir la imatge de l'edifici.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección C/ Guipúscoa nº 1 C/ de Cantabria nº3
Badalona
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Antoni Barceló
  • Bàrbara Balanzó
  • Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó Arquitectes
Promotor
  • IMPSOL
Entidade empregadora
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Chedey Sánchez Castellanos
  • Lluís Miquel Bonastre i Rius
  • Mireia Galofré