Obres

22 Habitatges d'HPO a Torrent de la Font IV, Unitat de Projecte 6 + AA

DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

El solar actua com a remat de l'extrem nord d'una illa delimitada pels carrers Torrent de la Font, Astúries i Galícia.. Es conforma per addició de les parcel•les 6 i AA del Pla parcial Torrent de la Font, polígon IV, del municipi de Badalona. La superfície total del solar objecte de projecte és de 1098.10 m2.

Actualment l’entorn ja es troba urbanitzat i ja no es por apreciar totalment a la banda sud el traçat de l’antic Torrent de la Font, canalitzat i urbanitzat en una primera fase de la urbanització del Pla parcial Torrent de la Font.

El solar s’aboca, a la seva banda sud, cap al parc urbanitzat que recull la canalització del torrent. Té una forma gairebé rectangular, de 18.00 per 61,825 ó 60.185 metres, amb un fort salt de pendent en sentit nord a sud, fent que el punt més baix d’aquest correspongui a la cantonada sud, a tocar amb el límit que conformarà la paret mitgera amb els solar confrontant.

Així mateix cal destacar el fort desnivell que existia entre l’actual solar que ha estat reblert igualant-lo amb les rasants definitives de la vialitat que envolta el solar, i les rasants primitives, que venien condicionades per l’existència de l’antiga riera dons del solar. Així mateix cal destacar la presència d’un edifici en la mitgera del solar amb una construcció precària i en un volum disconforme, tant en alçada com en planta.

Aquests fets han condicionat la solució volumètrica de l’edifici tal i com es justifica en l’apartat corresponent d’aquesta memòria.

ANTECEDENTS URBANÍSTICS DEL SOLAR

La situació urbanística del solar ve regulada pel Pla parcial Torrent de la Font com a desenvolupament de les previsions del Pla general metropolità. El solar es troba inclòs dins el Polígon IV com a cessió del 10% de l’aprofitament mig de l’esmentat Pla parcial.

Assignat al tipus d’ordenació segons volumetria específica, es regulen els paràmetres urbanístics relatius al sostre màxim, nombre màxim d’habitatges i usos admesos. També queden fixats l’ARM (9,15 m) i nombre de plantes (PB+2PP), sense definir clarament el punt d’aplicació de l’ARM.

Tenint en compte l’important desnivell i l’acusada diferència entre les rasants definitives de la vialitat, i d’acord amb l’escrit de l’Ajuntament de data 4 de juny de 2004, s’aplica l’ARM, segons la normativa del tipus d’Ordenació segons alineació de vial del Pla General Metropolità, a la cantonada del carrer Astúries amb el carrer Galícia ( 60 cm per sota de la cota rasant +40,85).

CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Com a conseqüència del fort desnivell i diferència de rasants dels carrers que defineixen el solar, es planteja un volum que es defineix a partir d’aplicar l’ARM a la cruïlla dels carrers Astúries i Galícia d’acord amb els paràmetres d’ordenació segons alineació a vial, i que s’ajusta en tot moment a l’envolupant del gàlib normatiu. Això ens permet obtenir un contenidor amb unes alçades coherents amb l’entorn.

L’edifici està constituït per dos cossos paral•lels, en sentit longitudinal, separats per un seguit de patis de ventilació i d’il•luminació, encadellats pels nuclis verticals d’accessos, i que es relliguen a la façana del carrer Astúries mitjançant un habitatge en testera. Dins d’aquests patis es conformen les terrasses vinculades a les cuines i destinades a estenedors, però que es plantegen també com a elements de relació veïnal.

L’alçada dels dos cossos correspon a la de les plantes pis i es recolzen sobre un únic volum de planta baixa i soterrani, decalades d’acord amb l’aplicació del gàlib normatiu.

La planta baixa, en dos nivells, recull els accessos principals dels locals al llarg del carrer Torrent de la Font tant, tot i que puntualment es pot produir, quan el pendent del carrer ho permet, un a peu pla des del carrer Galícia, que es podria plantejar com a accés de càrrega i descàrrega a peu de vial del local a què serveix.

La resta de plantes altes es destina a habitatges socials, preveient un d’ells com a habitatge adaptat, en compliment de la normativa de supressió de barreres arquitectòniques vigent.

L’accés als habitatges es produeix també des del carrer Torrent de la Font i, conjuntament amb els locals de planta baixa, a través d’un porxo que recorre tota la façana principal. Així s’aprofita el fort desnivell del carrer per donar accés a la planta soterrani, pràcticament a peu pla, evitant al màxim l’excavació del solar.

La planta soterrani es destinarà a aparcament de vehicles (24 places) i trasters (20 unitats) i s’hi accedeix a través d’una rampa del 20%, amb un primer tram de 5 m de llargada del 4%.

Les diferents tipologies dels habitatges disposen una distribució que divideix amb claredat la zona de dia i la de nit i situa les dependències de nit i d’estar amb façana a carrer, mentre que les zones de cuines, estenedors i banys s’aboquen cap als patis interiors. Només en el cas de l’habitatge en testera, de quatre habitacions, no participa d’aquests patis atès que gaudeix de tres façanes exteriors a vial. En aquest cas l’estenedor s’incorpora a la composició de façana, convenientment amagat, i es situa com a continuació de l’espai de cuina.

A nivell formal i compositiu, l’edifici s’expressa a l’exterior com un volum simple, adaptat als desnivells, i ornamentat únicament per les obertures i pel sòcol de la planta baixa, que incorpora en un únic forat el porxo i l’accés a l’aparcament a la façana del carrer Torrent de la Font. Una composició de forats similar, però sense porxo i adaptant-se a la rasant de la planta baixa en relació al vial, es porta a la façana del carrer Galícia. La façana de planta baixa, amb més protagonisme en l’activitat urbana del carrer pel seu ús comercial i d’accessos, serà de materials resistent a les agressions i el futur envelliment de l’edifici.

El volum de les plantes pis, es planteja com un volum bàsicament massís, on es disposen les diverses obertures de les estances. Per a les zones d’estar s’opta per un únic conjunt compositiu de balconera i terrassa. Les baranes seran metàl•liques de barrots galvanitzades.

Els materials previstos en façanes, atenent a la seva economia, manteniment i durabilitat, són un petri, tipus “blau bateig” amb acabat apomaçat pel sòcol i un acabat continu, hidròfug i de color per a les plantes superior.

El nombre total d'habitatges a construir és d’ 22 unitats, un d’ells adaptat, agrupades entorn a tres nuclis d'accés. Tots els nuclis d’ascensor baixen fins a la planta d’aparcament, per a ús exclusiu del conjunt. Està prevista també una escala d’emergència exclusiva de l’aparcament que juntament amb la sortida incorporada al conjunt de porta d’accés rodat al soterrani dona compliment al requisits d’evacuació de la planta d’aparcament.

Tots els nuclis disposen d’ascensor elèctric amb maquinària tipus motxilla. Amb aquesta solució ens estalviem la construcció del badalots de coberta i continuem garantint l’accés per al seu manteniment ja sigui a través de la trapa situada a l’escala A com a través de les sortides a la terrassa comunitària de les escales B i C. Dins del volum d’aquestes dues escales s’insereixen els dos trasters que faltaven a la planta soterrani per obtenir el nombre de 22, un per habitatge protegit.

La il•luminació i ventilació de les escales es realitza mitjançant ull cenital de les dimensions i superfície normatives.

El cobriment de l'edifici es farà amb coberta plana, invertida, amb acabat de grava per a la part no transitable i amb acabat de rajola fina.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Torrent de la Font 19, 20, 21
Badalona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero
  • Manel Parés Toll
  • Manciñeiras/Parés arquitectes associats, S.L.P.
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Sala Consultors, SL
  • Tecniset, SCP
  • JT Ardèvols Associats, SL