Obres

104 Habitatges al sector de Can Bertrand- Bon Salvador

ANTECEDENTS

El projecte està emplaçat enmig d’una antiga colònia industrial en procés de reconversió a través de diverses actuacions: el projecte d’un gran parc urbà, la rehabilitació de la nau més important del sector com a equipament i la incorporació de nous vials vinculats al futur creixement urbà.

El punt de partida del projecte era una Modificació Puntual del Pla General Metropolità del Sector Bon Salvador, on es definien dos blocs lineals paral•lels, orientats est-oest, amb marges de 17m.

Aquesta ordenació presentava algunes deficiències, com l’excessiva proximitat al front edificat dels habitatges unifamiliars, la discontinuïtat entre l’espai verd dels blocs i el verd públic exterior, mala orientació dels blocs així com una excessiva fondària (17m).

Per aquests motius es van ajustar alguns paràmetres de l’ordenació a partir d’un P.E.M.U. on es definia una nova proposta.

VOLUMETRIA

A partir de reconeixement de la singularitat de la nova edificació dins del sector, situada dins del gran parc urbà i punt d’enllaç del futur eix de vianants entre el nou Conservatori de Música Can Falguera i el Mercat Municipal amb el nou centre, es tractava d’evitar que aquesta nova edificació suposés una barrera física i visual.

La proposta consisteix en dos edificis en forma de “L” encarats entre si, però lleugerament desplaçats l’un de l’altre, ocupant els dos angles oposats d’un rectangle.

Aquestes dues “L” amb braços desiguals, configuren una plaça intermèdia comunicada físicament i visual amb l’espai de verd públic que envolta els edificis.

Volumètricament, cadascuna de les “L” es descompon alhora en dues parts que tenen alçades diferents. A les façanes perimetrals, predomina la planeïtat per tal d’expressar amb netedat el volum de les “L” base pels diferents buidats de la planta baixa i les plantes cinquena i sisena.

El costat llarg de la “L”, amb planta baixa i sis plantes pis, s’orienta sempre en el sentit nord-sud per garantir d’aquesta manera que la major part dels habitatges gaudeixi d’una bona orientació (est-oest).

Al costat curt de la “L” es redueix l’alçada a planta baixa i quatre plantes pis, a fi de minimitzar l’impacte de l’edifici enfront dels habitatges unifamiliars, i alhora millorar la relació visual entre la nova edificació i la nau industrial.

La nau industrial és l’element de referència del projecte, i un dels motius pels quals els braços de la “L” amb major alçada mantenen la orientació de la nau, és a dir, paral•lels al carrer Armenteres.

La planta baixa es recolza en un dels costats de la "L", alliberant l’altra part mitjançant un porxo. D’aquesta forma, s’aconsegueix una permeabilitat visual i física cap a la plaça central que articula el conjunt.

TIPOLOGIES

Cadascun d’aquests edificis s’organitza amb dos nuclis d’escala amb sis i quatre habitatges per replà. Aquesta concentració d’habitatges per nucli, afavoreix un millor rendiment entre superfície construïda i superfície útil.

Hi ha varietat d’habitatges, tant de superfícies com de programes. S’intenta evitar les orientacions a nord, concentrant el major nombre d’habitatges a est-oest, encarats a la plaça interior. La major part dels habitatges d’un dormitori es concentren en el braç més baix de l’edifici.

Es projecten quatre habitatges adaptats per a minusvàlids, que s’ubiquen a la planta baixa de cada edifici, on disposen de terrasses davant de la sala d’estar.

APARCAMENTS

Es projecten 170 places d’aparcament situades en dos plantes soterrani, d’acord amb la normativa; 1,5 places per habitatge, que queden distribuïts 84 a la planta soterrani –1 i 86 a la planta soterrani –2.

La rampa d’accés a l’aparcament es situa al front del carrer Armenteres. Tots els nuclis verticals d’escala i ascensors comuniquen directament els habitatges amb l’aparcament. Algunes places de pàrquing es complementen amb trasters individuals. Es projecten sis places d’aparcament per a minusvàlids.

FAÇANES

Les façanes tenen un tractament unitari pel que fa als materials, obra vista, però la composició varia en funció de l’espai on donen.

A les façanes nord-sud que donen al carrer, predomina la planeïtat i els grans forats on ventilen diferents peces d’un mateix habitatge apareixen com a buidats al pla de façana, a mode de coves.

Als testers amb orientacions nord-sud i est-oest, les obertures esdevenen franges de composició horitzontal.

Les façanes est i oest que donen als carrers perimetrals, combinen voladissos molt acotats amb les finestres individuals de dormitoris.

En canvi, a la façana est-oest del pati interior, els sis balcons queden acotats entre dos pantalles als extrems, del tal manera que la façana defineix un sol forat.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Ramon Ausió Mateu
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Víctor Forteza
  • Josep Maria Forteza
  • David Paterson
  • Cristóbal Fernández