Obres

35 Habitatges d'HPO a la promoció Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet

1. Antecedents i SOLUCIÓ volumètrica ADOPTADA. És tractava d'projectar un edifici d'habitatge social AMB un Màxim Aprofitament al nom d'Habitatges, en un solar de planta rectangular Molt allargada i AMB una Alçada màxima de NOMÉS planta baixa i tres plantes pis. El solar està ubicat en cantonada de dos carrers AMB ordenació d'alineacions de vial. La façana més llarga de més de 50 metres, corresponent a l'avinguda Santa Rosa, con 1 desnivell aproximat ALS 3 metres entre a els 2 Extrems. L'altre carrer de façana més curta aproximada al 20 metres d'allargada, és sensiblement pla al nivell més baix de l'Altre carrer. En un Principi és va pensar en fraccionar l'edifici en varis Cossos AMB Nuclis d'accés independents, adaptant-les a la rasant de l'avinguda Santa Rosa; PERÒ AQUESTA solució, limitava substancialment el nom d'Habitatges il 'edificabilitat total. Per Tant, aprofitant els ordenances propies de l'alineacions de vial, Donat que no és superava l'Alçada de tres metres entre a els Extrems, s'a Optat per ordenar l'edificació en un sol volum, situant l'entrada general a l 'edifici paper lloc de cota del nivell més elevat, con la qual cosa, tota la planta que te la Classificació de planta baixa s'a pogut destinar a l'US d'habitatge, reservant a l'US comercial il' accés a l'aparcament, per la planta "soterrani" que sobresurt a nivell de la vorera paper carrer de nivell inferior. Malgrat que és tracta d'01:00 edifici ubicat en zona d'ordenació d'alineacions de vial, s'a projectat com si fos 1 edifici en edificació Aïllada, aprofitant que els parcel • els Veïnes estan ocupades per 1 jardí urbà i paper pati d 'un centre escolar. Per solucionar la mitgera del centre escolar, s'a retirat l'edificació per sobre de la planta baixa, Fins al límit de la Profunditat edificable de l'avinguda Santa Rosa, aconseguint que la façana posterior Tingüi la Continuïtat desitjada, con els mateixes caràcterístiques de la façana principal. Cal Fer Esment que per evitar que la planta "soterrani" inferior que sobresurt de la rasant no semblés desproporcionadament petita al conjunto del volum general, s'a Donat l'MATEIX Tractament exterior a la planta baixa, per tal d'augmentar l ' Alçada visual des de l'carrer. 2. DISPOSICIÓ INTERIOR DELS HABITATGES Amb la intenció d'aconseguir 1 Màxim Aprofitament, i Donat que la Profunditat edificable de 16 metres ho Përmet, a els Habitatges S'HAN disposat de manera simètrica, ocupant tota l'allargada de les Dues façanes, con 1 passadís distribuïdor central. AQUEST Tipus de distribució general vol recordar i de FET s'a inspirat humilment, a la distribució de l '"Unité d'Habitation". En un Principi i tal com és va atorgar la Llicència municipal, AQUEST passadís distribuïdor central connectava Tots els Habitatges AMB Les dues escales Comunitàries, el Nucli d'ascensors, i uns patis interiors de comunicació visual i ventilació i il • luminació natural, exclusiva la zona comú, similars a les escales de l'Eixampla de Barcelona. Dissortadament, la burocràcia administrativa del Procés de qualificació d'habitatge Protegit, ha omplert AQUEST passadís central de ports Tallafocs, que desvirtuïn sensiblement l'Efecte que és pretenia aconseguir. Amb AQUESTA disposició, Totes els dependencies dels Habitatges, incloses els cuines, ventilin directament a les façanes Principals, sense patis interiors. Els ascensors de la finca arribin Fins a la planta coberta, per tal de facilitar l'accés a l'estenedors. El nombre total d'Habitatges és de 35 Unitats. Vuit a la planta baixa i nou a cada planta pis. La superfície útil interior habitual dels Habitatges promoguts per Gramepark, està al Voltant dels 75 metres, que correspon a un Habitatges Tipus de tres dormitoris, dos banys, cuina i el menjador-estar. Tots els Habitatges construïts tinença AQUEST programa AMB una superfície d'entre 67 i 76 metres útils, a excepcional, dels quatre Habitatges situats al extrem del passadís, con façana a l'avinguda Generalitat, que estan al Voltant de més de 80 metres. 3. parametres CONSTRUCTIUS L'estructura del edifici és convencional de pilars i murs de Formigó AMB Forjats reticulars. Cal Fer Esment que en les plantes destinades a aparcament, el Forjat està realitzat AMB banyeres recuperables que dóna un nivell d'Acabat Molt Millor que el Forjat convencional. També els murs perimetrals soterrats van ser executats ENCOFRATS a una cara per "dames", Malgrat que en uns quants Sectors tinença 1 Alçada de més de 6 metres, en lloc d'emprar murs pantalla que podin provocar un munt de problemes de filtracions posteriors. El disseny interior i a els materials dels Habitatges, són del MATEIX nivell que a els que podin Tenir a els habitatges de renda lliure de la ciutat: Una sala de més de 20 metres, un cuina independent del Voltant del 10 metres, 1 dormitori principal tipus "suite", con bany incorporat i 2 dormitoris més AMB 1 Segon bany comú. Paviments de gres a tot l'habitatge, aplacats a tota Alçada de gres en cuines i banys, fusteria interior de fusta envernissada, fusteria exterior i persianes d'alumini lacat de bona Qualitat, calefacció individual per radiadors i caldera mixta de gas i 1 bon Equipament de cuines i banys. Malgrat que en el Moment d'Categoría del projecte encara no era d'obligatori, a els Habitatges gaudeixen d'una de les primeres instal • lacions a la ciutat d'energia solar AMB plaques solars a la coberta per a l'escalfament de l'aigua sanitària . Les zones comuns estan tractades Amb la mateixa dignitat que l'interior dels habitatges. Des de l'ajuntament s'a prets sempre que no hi haguessin diferències entre a els Habitatges Protegits con los de renda lliure de la ciutat. Els materials de façana Volen Gaudir de bona durabilitat i fàcil Manteniment. Per AQUEST MOTIU en Totes les promocions d'habitatge Protegit municipals, sempre S'HAN descartat els façanes AMB monocapes o AMB prefabricats pintats, i s'a Optat per l'obra vista, que en AQUEST ques singular és de color blanc. També con el MATEIX criteris esta, el Sòcol des de l'terra Fins el sostre de la planta baixa aquesta revestit AMB pedra natural polida AMB Tractament anti-grafit, de fàcil Neteja i bona durabilitat. 4. parametres CONSTRUCTIUS L'edifici te una superfície total construïda de 5.623,10 metres Quadrats: 2.120,10 corresponen a les dues plantes semi-soterrades, destinades a l'Ús d'aparcament i 1 petit local comercial, i 3.503 sobre rasant, corresponen a l'Ús Exclusiu d'habitatge. El cost total de la construcció (exclòs l'IVA) va Tenir un import final de 3.112.822,28 €, (inclòs el 19% de GG i BI), el qual representa un preu mig unitari de tot l'edifici de 553 , 57 euros per metre quadrat, que és Pot considerar un import Molt correcte.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Avda. Santa Rosa nº 1-13
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Nadal Estrada
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Contractista
  • MMM, construction SL
Otros técnicos
  • Àngel Rodríguez González
  • Vanessa Campos Bonilla