Obres

Edifici d'Habitatges Mercat del Guinardó

Aspectes a destacar: Organització funcional i econòmica. Optimització de l'espai útil. Costs de Manteniment reduits. Disseny dels espais adequat ALS problemes plantejats. Resolució integrada de les Instal·lacions. Solucions Constructives industrialitzades. A partir de la fase d'estructura, obra en sec. Descripció Context urbà La edificació de 44 Habitatges socials forma part de l'actuació del "Mercat del Guinardó". AQUESTA preveu la remodelació de l'antic mercat i la Transformació dels solars ocupats per construccions industrials obsoletes, formant 1 conjunto d'Equipaments Públics entorn a una gran plaça, ampliant el carrer Teodor Llorente i construint a els Habitatges socials que és presentin a AQUESTA documentació. L'edifici d'Habitatges te 1 volumetria prismàtica irregular que Segueix una precisa Definició urbanística preestablerta al planejament. A partir de la linia de façana del carrer de la Garrotxa, l'edifici és retranqueixa definint a els espais públics a tots dos costats. El nostre projecte emfatitza AQUEST volum, destacant su presencia en el conjunto AMB unes façanes plans i accentuant-ne a els vèrtexs AMB elements singulars. La forma irregular de la envolvent és ressòl al projecte aconseguint 1 Òptim Aprofitament i equilibri, de manera que a els Habitatges resultants, són Tots similars a les Seves caràcterístiques físiques i ambientals. A la part inferior de l'edifici, 1 Sòcol continu 1 mica enretirat del pla de façana Acull a els locals i a els accessos i regularitza el fort pendent, creant a els locals atractius espais a doble Alçada. Pel Damunt de este Sòcol, el volum dels Habitatges queda definit per l'Acabat va continuar de la façana, formada per Panells prefabricats de Formigó de color. La forma compacta de l'edifici és Especialment econòmica: en ajustar-se l'superfície de la façana, és redueix el cost inicial, els perdues tèrmiques i el cost de Manteniment. L'edifici L'edifici consta de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. La planta soterrani és dedica integrament a aparcament. S'hi Accedeix per rampa des del Carrer de la Garrotxa. A la planta baixa és situa el vestíbul d'accés ALS Habitatges i diversos locals. Les quatre plantes pis és destinin a habitatges. L'última planta no s'ocupa totalment, per tal d'adaptar su Alçada a la de l'edifici llindant i crear una terrassa d'Ús comunitari. L'eix del cos principal Segueix aproximadament la directriu nord-sud, per Tant els façanes llargues estiguin a est i oest. Aixó Përmet 1 insolació òptima de Tots els habitatges. L'accés ALS Habitatges és possible Tant des de l'carrer Garrotxa com des de la plaça interior mitjançant un gran vestíbul Travesser que Uneix Les dues zones i salva el desnivell d'una planta que hi ha entre elles. Al Voltant del vestíbul se situen els dependencies de serveis: un centre de Transformació, el local per l'Emmagatzematge de residus, i a els locals d'escomeses i Comptadors. A la planta baixa, a l'costat- sud, hi ha a els locals comercials. El porxo existent en trams Veïns del carrer Teodor Llorente és reprodueix a tester de l'edifici, DONANT 1 Continuïtat al carrer. En costat- nord és troba el local destinataris a Equipament escolar. Enganxat a la mitgera hi ha l'accés a l'aparcament. Els Habitatges s'agrupen a banda i banda d'1 passadís central al qual s'hi Accedeix per 1 ÚNIC Nucli de comunicació vertical Situat al centre de l'edifici. AQUESTA solució minimitza la repercussió d'espais comuns i ENS Përmet disposar de més superfície útil ALS habitatges. Una sequencia de petits patis Dóna llum natural ALS Passadissos i Përmet la ventilació creuada dels Habitatges, a la vegada que agrupa els Instal·lacions. La coberta de l'edifici és de dos Nivells per requirements Urbanístics i és ressòl AMB terrasses plans AMB cambra d'aire de tipus "invertir els" (amb l'Aïllament per Damunt la impermeabilització). La terrassa de la 4a planta, accessible directament des de l'passadís de planta, és destina sevamajoria ALS estenedors comunitaris. La planta 5a és destina exclusivament a Serveis Tècnics; Panells de Captació solar I ALTRES Instal·lacions. Els Instal·lacions a la coberta S'HAN Organitzat de manera que tinguin Recorreguts Clars i no interfereixin els circulacions. S'HAN FET servir a els remats de coronació dels petits patis i de les xemeneies de ventilació com a soporte d'una estructura elevada per la qual van els Xarxes horitzontals de gas i d'AC solar, reproduint la traça dels Passadissos inferiors. Els Aspectes d'equilibri entre Habitatges, la compacitat, l'Optimització dels espais comuns, ... són transcendents per tal d'aconseguir la màxima sostenibilitat en la construcció i el Funcionament futur. Aquests Aspectes estan a la base de nostres plantejament arquitectònic, i creiem que cal compatibilitzar-les con los Altres Objectius del projecte arquitectònic. En AQUEST projecte, que varem Començar a estudiar a l'2007, s'a hagut d'aplicar de forma complerta a els nous plantejaments del CTE. Els requirements establerts a els Hem RESOLT en gran mesura AMB solucions "passives" i AMB opcions de disseny. Malgrat tot, hi ha una incidència de les Instal·lacions cada vegada més FORTA i complexa. Per AIXÒ els Hem planificat des del primer Moment, conjuntament Amb la resta de requirements, particularment d'espai. Els Habitatges Hi ha un total de 44 Habitatges, 41 de dos dormitoris i 3 de tres dormitoris. Des del punt de vista de l'accessibilitat, Tots són "visitables" i n'hi ha 1 Adaptat per a persones minusvàlides. Els habitatges de 3 dormitoris tinença 78 m2 de superfície útil. Estan tocant a la mitgera i tinença doble orientació Els habitatges de 2 dormitoris tinença entre 60 i 70 m2 de superfície útil, i responen dos tipologies: A) Els 8 situats al tester sud de l'edifici, ocupin una cantonada i tinença per Tant doble orientació. B) Els 31 restants, situats a banda i banda de l'edifici, donen a una sola façana, est o oest Segons el cas. Malgrat tot tinença ventilació creuada Gràcies ALS petits patis situats al Nucli de l'edifici. Aquests Habitatges segueixen 01:00 mateixa tipologia, con variants obligades per la forma irregular de la envoltant urbanística. La distribució interior és la següent: El rebedor comunica d'un grup AMB l'espai principal de la casa, la sala d'estar - menjador, con la cuina al Seu costat- separada PARCIALMENT per 1 envia que no a dalt a la façana. No hi han ports ni Altres elements Mòbils de separació. A l'Altre banda es troba la zona de nit, con los dormitoris a façana i a els serveis situats a l'interior. La façana queda doncs assignada a les sals d'estar i ALS dormitoris. A Posició interior s'agrupen els Instal·lacions, que corresponen ALS banys i la part interior de les cuines. El frontal de la sala d'estar - menjador a façana és una gran obertura de dalt a baix que confereix a l'espai 1 llum i una sensació d'exterior. Tota l'obertura està emmarcada en acer "corten", con Panells corredors de lamel·les per a la protecci solar i de vistes. Aquestes Obertures s'agrupen, de manera que, en conjunto, quedin a façana zones Molt transparents, que contrastin AMB Les altres, mes opaques, dels dormitoris. Les cuines són lineals, con 3,80 m d'espai de Treball. Tinença 01:00 llargada de 4,40 m perllongats en 2 m addicionals a l'espai del menjador. Totes són iguals i estan equipades. Les cuines estan agrupades simètricament de dos en dos, i formin un Nucli d'Instal·lacions que considerem 1 dels punts claus de este projecte: A l'eix de este Nucli hi ha 1 petit pati que facilita la ventilació creuada ALS Habitatges i dona llum natural ALS corredors comuns d'accés. Donant a les cuines, hi han uns armaris preparats per col·locar la rentadora, la caldera de calefacció i l'intercanviador de l'AC solar. Obrint l'passadís S'HAN reservat espais per a Conductes d'Instal·lacions, que és podin registrar des del corredor. Aixi s'a aconseguit a una resolució ordenada de la complexa concentració d'Instal·lacions requerida. Els habitatges de 3 dormitoris són a els que hi ha junt a la mitgera. Tinença doble orientació, i en disposen d'1 espai interior per traster, PREPARAT per a Instal·lar 1 Segon bany petit. Hem intentat que a els Habitatges que resultin siguin l més adequats possible a les previsibles Necessitats dels Futurs Usuaris, directament útils sense adaptacions ni reformes. Construcció Fonaments de sabates aïllades i murs de contenció de Formigó armat. Estructura vertical de retícula de pilars de Formigó armat. Estructura horitzontal de lloses de Formigó armat de 25 cm de gruix. La retícula de pilars s'adapta Tant a les plantes d'Habitatges com a l'aparcament, optimitzant l'Aprofitament de l'espai per a ambdòs casos. La coberta és plana, invertida, con cambra d'aire. Les llosetes d'Acabat, col·locades Damunt uns pilanets de anivellació, Duen incorporat l'Aïllament. La cambra resultant és totalment registrable. El tancament de façanes s'a RESOLT AMB Panells prefabricats de Formigó armat de 12 cm de gruix. Els Panells tinença l'Alçada d'una planta i és subjecten ALS fronts dels Forjats. Estan acolorats en massa i tinença la textura superficial d'1 a tauler de fibres de OSB. Damunt la cara interior s'hi ha projectat escuma de poliuretà. Per l'interior estan trasdossats AMB Panells rígids de llana de roca i plaques de guix Laminat. Els Obertures Principals que ocupin el frontal de la sala i la cuina venen agrupades i encerclades per 1 marc d'acer "corten" que a els delimita de la resta de façana. Són balconeres d'alumini protegides per Panells corredissos de lamel·les. Les baranes són de platines d'acer galvanitzat. Les Obertures S'ACOMPANYA ALS dormitoris és conformin directament dins de a els propis Panells de façana. La solució de Finestres integra el Conjunt de persiana. Tota la fusteria d'alumini Disposa de trencament de pont tèrmic. Els vidres són dobles, con Càmera; a els de la cara exterior són de baixa emissivitat. El sistema d'obertura incorpora una Posició de microventilació que garanteix a els mínimis de ventilació permanent. Les divisòries entre zones comuns i Habitatges és Resolen AMB paret de 14 cm, extradós interior de panell de guix Laminat i Aïllament. A una banda del passadís la paret és de maó de silici vist, ia l''altra és de gero revestit AMB Tauler de fibres de OSB. La resta de divisòries són de Panells de guix Laminat AMB Diferents gruixos i configuracions depenent de su situaciò i Funció. Resumint; l'edifici ha una estructura portant tradicional de Formigó armat i un sistema industrialitzat de tancaments de façana, coberta, divisions i Acabats interiors, Seguint els Tècniques de construcció en sec.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-03-01

Fecha del certificado final de obra 2012-09-03

Dirección Garrotxa 38
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Francesc Gruartmoner Ferran
 • Francisco Calbet Rebollo
 • Roser Elias Mitjans
 • AM arquitectes - AM2 sap
Promotor
 • REGESA
Contractista
 • CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
Otros técnicos
 • Ignasi Saula Salvans
 • Pere Alier
 • EPTISA
 • Carles de Lasa
 • Cercós - de Lasa
 • Diego Gordillo
 • Pau Pascual i Iglesis
 • Laia Nicolau Paraled
 • Sergi Boltaina i Mañé