Obres

Àrea de Transformació i Millora ATM-2 a Santa Adela, Granada

S'intervé sobre desenvolupaments d'habitatge social de promoció pública empresos en els anys 50 i l'estat de deteriorament o inadequació requereixen actuacions tendents a la seva millor integració, pel fet que han estat objecte d'abandonament de propostes urbanístiques en els últims temps. Ha delimitat així el Pla General, amb aquest objectiu, una zona al sud de la ciutat en el districte del Zaidín, en l'àmbit denominat Patronat de Santa Adela ATM-2. En l'actualitat és generalment acceptada la consideració de l'urbanisme com un instrument de transformació social. La remodelació de l'estructura física del barri (o d'una àrea dins d'aquest, no és un sol fet urbanístic, sinó que és un fet que incideix substancialment en les formes de vida, de pensament i d'acció dels seus pobladors. La vida social en totes les seves dimensions conforma i és conformada amb les característiques de l'hàbitat i l'establiment de sòlides xarxes d'integració social i viceversa. Per això el planejament no pot dirigir l'evolució de l'àrea mitjançant un projecte aliè a la realitat dels grups que l'habiten. Mitjançant un Pla Especial de Reforma Interior i Millora del Medi Urbà es defineix la intervenció segons els casos: ordenació amb substitució de l'edificació, actuacions de creació de nous espais lliures i equipaments, rehabilitació de l'edificació existent i reurbanització dels espais urbans deteriorats. Sempre entenent com a prioritària la programació del reallotjament progressiu de la població afectada, en les seves mateixes zones. Des d'aquesta concepció, el PERÒ és un pla integral que opera tant sobre el continent -la estructura físicament com sobre el contingut -el substrat humà que l'habitat, des de la perspectiva del desenvolupament sostenible. Tant és així que el PERI aborda situacions globals en infraestructures, habitatges, equipaments i espais lliures, mantenint la població resident a la zona i aplicant programes socioeducatius que, coordinats amb la intervenció urbanística i des de la participació, i que tenen com a objecte la revitalització i la transformació i millora de l'àrea, amb actuacions que impliquen la modificació de l'estructura física de l'habitatge i els espais urbans i també de la dinàmica social, econòmica i comunitària. Els habitatges afectades pel projecte de reforma de "Santa Adela" són 1.473 en què s'intervé per fases o unitats d'execució i on s'estima una població total de 4.736 persones (mitjana de 3,2 per habitatge). La gestió de les actuacions les porta a terme, mitjançant encàrrec de de gestió, l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de l'Ajuntament de Granada EMUVYSSA, que per tal d'aconseguir la participació dels veïns en el projecte va obrir el mateix barri del Zaidín, a març de l'any 2004, una Oficina Tècnica d'Informació i Assessorament que ha permès assolir els objectius previstos (participació i destinació dels nous habitatges als veïns i població de l'àrea). L'equip socioeducatiu destinat a aquestes oficines està compost per: un coordinador de l'oficina que és treballador social, una treballadora social, una mediadora intercultural i un educador social. Aquest equip de treball socioeducatiu ha estat qui des dels inicis del PERI ha creat l'estratègia social i comunitària que comporta el pla, dissenyat, aplicat i adaptat a cada fase de l'àrea dels programes socioeducatius amb els seus respectius projectes, així com ha participat activament en el disseny de les noves edificacions amb l'equip tècnic (arquitectes) a la UE 1 (142 famílies afectades), UE 2 (184 famílies afectades) i UE 3 (250 famílies afectades). Sent tota una gran oportunitat per a l'equip el poder plasmar les veritables necessitats d'hàbitat i bona convivència i el fer sostenible el canvi. A més l'equip socioeducatiu del PERI, ha tingut l'oportunitat de col·laborar mediant en la negociació de signatures d'acords amb els veïns (Actes de Avinença) de la UE 1 (1r Fase) i UE 2 (2n Fase) i l'Ajuntament de Granada, així com, de participar i fer partícips als veïns del lliurament dels habitatges i signatures d'escriptures públiques de la UE 1 i UE 2. Aquesta confiança dipositada en l'equip socioeducatiu es deu a l'alt compromís de l'Ajuntament de Granada amb l'assoliment del benestar social d'una àrea del barri del Zaidín, caracteritzada per una població que vivia en condicions de marginalitat i que requeria una intervenció integral urbanística i social, millorant les seves condicions de vida.

Menció
Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Dirección Santa Adela
Granada
Granada (Espanya)

Autores
Promotor
  • EMUVYSSA