Obres

Conjunt d'Equipaments a l'antiga Fàbrica Alchemika

El nou conjunto d'Equipaments, Situat a l'antiga fàbrica Alchemika, al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona, ​​constarà d'una Biblioteca, un escola bressol un Centre de Barri i 1 Residència per a gent gran AMB Centre de dia. El projecte ha preservat la façana d'obra vista de l'edifici industrial preexistent, obra de l'arquitecte Francesc Mitjans, que embolcalla el nou Conjunt d'Equipaments. L'obertura de patis i buidats dins de l'volum definit per l'envolvent protegida, propicia l'Aparició de Noves façanes en qu en Que s'ha utilitzat 1 solució d'Aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) constituïda paper sistema StoTherm de STO. Per Damunt de este Sòcol s'eleva el cos volat de la residència on s'a Optat per 1 façana ventilada AMB pell d'U-glass. En ambdòs casos l'Aïllament tèrmic utilitzat ha Estat l'NEOPOR de BASF. Una de les premisses del projete ha Estat la sostenibilitat del Conjunt mitjançant la Incorporació de solucions eficients i materials Amb la menor petjada ecològica: coberta enjardinada ecològica de baix Manteniment, façanes AMB aillament tèrmic per l'exterior, Equips de Climatització AMB recuperació de calor, clitatització de la residència mitjançant sostre radiant de baixa temperatura, Paviments exteriors de cautxú reciclat a l'escola bressol, Utilització de plana mineral natural i reciclada en Tots els tancaments interiors i sistema de Regulació lumínica. 1.-Mur de tancament. Paret de gero 29x14x9cm 2.-Morter adhesiu d'enllaç Inorganic STO ADH-B 3.-Aïllament Neopor de BASF de 6cm 4.-Fixació addicional mitjançant espiques 8/60 long 115mm 5.-Morter d'armadura AMB aglomeratsorgànics Stoarmat i malla de Reforç de fibra de vidre STO 6.-Revestiment AMB arrebossat Orgànic, lliure de ciment Stolotusan K 1.5, color blanc SOLUCIÓ FAÇANA AMB Aïllament PER L'EXTERIOR 1.-Escopidor d'alumini anoditzat de 2 mm sobre a tauler hidròfug AMB fixació oculta 2.-Platina d'acer galvanitzat 120.3 per rematar l'Aïllament 3.-Fals sostre de lames d'acer galvanitzat lacat blanc de 150x30mm 4.-Ampit de Formigó armat 20cm 5.-Paret de gero 29x14x9 6.-Sistema d'Aïllament per l'exterior AMB Neopor de BASF 6cm 7.-Trasdossat autoportant interior AMB doble placa de catroguix 2x12,5mm i plana mineral 8.-Perfileria de mur cortina Schüco FW 60 + SG d'alumini anoditzat AMB trencament de pont tèrmic 9.-Llosa Massissa de Formigó armat 25 cm 10.-Vidre 6 / 20SG / 6 + 4 baix emissiu + control solar cara 2 11.-Perfil U d'alumini extruit lacat en color negre per REMAT lateral silicona estructural 12.Làmina impermeable de butil 1mm col.locada en fred 13.- Retacat de plana de roca de densitat 100Kg / m3 La Utilització d'un sistema d'Aïllament tèrmic per l'exterior Përmet la desaparicions de ponts tèrmics i elimina el RISC de condensacions a la cara interior. En AQUEST ques, la Utilització de l'Aïllament NEOPOR de BASF, en planxes de 6cm de gruix, suposa 1 Millora a l'Aïllament d'un 20% respecte a la Utilització d'EPS convencional del MATEIX gruix, gràcies a la Incorporació de grafit en su composición, material que actua absorbint i dissipant la radiació tèrmica. La solució de façana Dissenyada te una U de 0,38W / m2K Superant ampliament a els mínimis que determina el CTE (0,73 W / m2K), FET que suposa unareducció Important de la Despesa energètica en calefacció i refigeració. A banda d'AIXÒ el NEOPOR presenta múltiples Avantatges des del punt de vista funcional i también mediambiental i d'ecoeficiència: -Altament Hidròfob i permeable al vapor d'aigua -Reducció De la matèria prima necessària en un 50% respecte a l'EPS convencional, reduint l'impacte mediambiental. -Utilització De l'aire com a gas aillant cel·lular. Conté CFC, HCFC, HFC, ni Altres Gasos d'Aïllament halogenat, garantint la conductivitat tèrmica constant durante tota la vida útil de l'edifici. En el cas de l'volum destinataris a la Residència, la solució d'Aïllament per l'exterior Compta AMB 1 pell addicional d'U glass que la fa funcionar com 1 façana ventilada. El disseny de les ventilacions inferior i superior de la cambra potenciïn l'Efecte Venturi, Millorant encara més els Prestacions de la solució de façana, Tant a l'hivern com a l'estiu. SOLUCIÓ FAÇANA VENTILADA 1.-Escopidor d'alumini anoditzat sobre a tauler hidrofug AMB malla de ventilació 2.-LPN 200x100 d'acer galvanitzat AMB Perforacions de 6cm / 25cm de diamètre 3.-Tancament exterior O-glass armat 26/607 col.locat en pinta sobre perfileria d'alumini anoditzat 4.-Ampit de Formigó armat 20cm 5.-Paret de gero 29x14x9 6.-Sistema d'aillament per l'exterior AMB Neopor de BASF 6cm 7.-Trasdossat interior de catroguix 15mm AMB omegues 8.-UPN 260 d'acer galvanitzat AMB sistema de Regulació ancorada a Forjat 9.-Llosa Massissa de Formigó armat 10.-platines d'acer galvanitzat AMB fixació oculta per a ventilació de la cambra 11.-Lluminària contínua encastada F-line de SEAE 12.-Embbocadura finestra de xapa d'acer galvanitzat 5mm 13.-Fusteria d'alumini Unicity de Technal AMB trencament de pont tèrmic i vidres 6/12/4 + 4 baix emissius 14.-Persiana exterior replegable d'alumini lacat RAL9006 AMB sistema de motorització 15.-Làmina impermeable de butil 1mm col.locada en fred

Guanyador
Premi BASF d'Arquitectura
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Industria 295
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Cati Mestre
 • Elian Peña
 • Núria Oliveras Boix
 • Jordi Oliveras Boix
 • Oliveras Boix Arquitectes
Promotor
 • BIMSA - Ajuntament de Barcelona
Otros técnicos
 • Tecnics-G3
 • Elena Mostazo
 • Ferrés Arquitectes
 • Artec3
 • JG Ingenieros
 • JG Ingenieros
 • Anabel Lázaro
 • BOMA