Obres

8 habitatges unifamiliars bioclimàtics de protecció oficial a Tudelilla

ANTECEDENTS L'actuació promoguda per aquest Institut mitjançant la construcció de 8 habitatges unifamiliars bioclimàtics, garatges, trasters i locals en el municipi de Tudelilla ha aconseguit l'objectiu d'establir nova població en un petit nucli rural de la Rioja, així com el de facilitar l'accés a l'habitatge protegit amb una arquitectura bioclimàtica que atorgui a l'edificació d'un identitat pròpia que repercuteixi en benefici dels seus propietaris, amb una major qualitat tant a nivell tècnic com en el disseny dels detalls del projecte. Els habitatges són de tres dormitoris, amb local artesanal, garatge, traster, terrassa, porxo d'accés i jardí privat, i es desenvolupen en dues plantes, amb saló, cuina i lavabo en planta baixa i els dormitoris amb bany en planta primera . En la fase de disseny de les mateixes s'han tingut en compte factors bioclimàtics com la forma i l'orientació de les estades, totes al sud, per a l'ús més eficient de l'energia solar. La captació solar passiva es realitza a través d'estades orientades al sud, protegides amb una petita visera per al període estival. El nucli de l'escala permet la ventilació creuada amb el nord ia través de la coberta. Les estades annexes com el garatge i el local artesanal realitzen l'efecte d'espais tap, permetent un millor aïllament de l'espai habitable. La planta baixa es troba trenta centímetres elevada sobre la rasant, deixant el garatge i el local artesanal amb accés a nivell exterior. SOLUCIÓ ADOPTADA Les necessitats de programa del mercat i els paràmetres urbanístics recollits en la futura normativa municipal defineixen els límits de la nostra intervenció. Es realitza una línia d'habitatges adossats paral·leles al carrer de nou traçat. La meitat del bloc es recula per facilitar l'accés a l'última habitatge, obligats a això per el parcel·lari. La proposta, però, es considera molt urbana en crear-se una placeta corresponent a la urbanització privada. En els dos blocs creats es distingeixen les diferents unitats realitzant els accessos individuals mitjançant un petit porxo o vestíbul. Aprofitant la privilegiada orientació, l'habitatge tipus es dibuixa sobre una parcel·la sensiblement quadrada, de dotze metres a façana per catorze de fons. L'habitatge, de dues altures, se situa al nord amb tots els seus forats orientats al sud, amb el jardí a l'est on es manté l'olivar, i els annexos a l'habitatge, de planta baixa, a l'oest al costat del carrer. Així el volum apareix esglaonat de nord a sud, i d'oest a est, per facilitar l'assolellament de tot l'habitatge. L'estar, juntament amb la cuina, i el jardí conformen un mateix espai en planta baixa. L'escala configura l'eix vertical de comunicació. Els dormitoris s'obren al sud, amb el principal aprofitant la terrassa creada sobre els annexos a l'habitatge, traster, garatge i local artesanal, que configuren el front al carrer de nou traçat. Amb la distribució de les plantes, es persegueix un òptim desenvolupament del programa i rendiment de la parcel·la per a la seva adaptació a habitatges de protecció oficial. Els habitatges responen a un clar esquema jeràrquic, amb zona de dia o pública en planta baixa i zona de nit o privada en planta alta, encara que ambdues zones orientades al sud. Ja des de l'entrada es percep una clara continuïtat espacial, introduint la llum natural fins al nucli de l'habitatge. A les façanes públiques, la solució escalonada dels volums, permet diferenciar el sòcol de planta baixa, del cos destinat a habitatge en planta alta. El sòcol, conté el porxo d'accés a l'habitatge, així com les entrades als locals complementaris de l'habitatge, revestit tot ell amb aplacat de pedra artificial, i amb els seus fusteria d'alumini lacat. Es crea una línia contínua que connecta l'edificació al terreny, on es distingeixen amb claredat els porxos, en ombra, d'accés als habitatges. La planta alta, que s'ajusta a l'alineació, projecta una línia d'ombra que ajuda encara més a emmarcar el sòcol. El arrebossat projectat distingeix clarament el joc volumètric projectat entre els habitatges i els seus locals complementaris. Els alçats laterals es projecten cecs. A les façanes interiors es respecta la modulació vertical tradicional per als buits, però l'aplacat de pedra artificial projectat és l'encarregat de transmetre contemporaneïtat. Tots els buits de l'habitatge obren al sud i al jardí privat, dotant a la planta baixa o zona de dia d'una lleugera visera que els protegeix en l'època estival de més assolellament. El tancament de la parcel·la i el cos dels locals complementaris a l'habitatge, garatge i local artesanal, conformen la imatge tan arrelada de pati tradicional. L'edifici s'aixeca sobre el terreny, i permet una ventilació creuada nord-sud. El material triat per al revestiment dels tancaments es tria per la seva gran durabilitat i baix manteniment. La coberta de la zona d'habitatge es realitza a una aigua, amb teula ceràmica plana, de manera que permeti el millor assolellament del jardí veí. Els locals complementaris es cobreixen amb una terrassa transitable, que permet un control sobre l'habitatge i el carrer. La façana nord serveix de suport a un aler per a la recollida d'aigües de pluvials, que s'aprofiten per al reg del jardí. Per sobre de la coberta només apareix una xemeneia, que engloba els aspiradors i ventilació de baixants, rematades de manera que harmonitzin amb el conjunt. Criteris conceptuals La tipologia d'habitatge, els seus materials i façanes s'adapten al lloc, buscant les millors orientacions i vistes, optimitzant l'aprofitament del solar, sent respectuosos amb l'entorn i integrant de forma harmoniosa en ell. L'objectiu ha estat oferir un habitatge tipològicament tradicional, sobretot en zones rurals, però que mai defrauda. Utilitzant l'orientació, i integrant un sempre cobejat jardí amb la configuració del pati, s'aprofiten els avantatges que ens ofereix la natura, amb la forma de l'edifici per explotar al màxim l'energia solar, aportant calor a l'hivern i frescor a l'estiu. La utilització complementària del jardí com a petit hort permet fins i tot un habitatge autosuficient. El garatge i el local artesanal compleixen l'efecte d'espais tap aïllant encara millor l'habitatge. La planta baixa s'eleva sobre el terreny, aprofitant l'efecte climàtic del sòl i impedint l'entrada d'aigua. Es treu el màxim rendiment al solar, adaptant i integrant a l'entorn de forma harmoniosa, sense estridències i amb escala. Es manté el major nombre d'oliveres preexistents. Han primat la racionalitat i funcionalitat, amb espais amplis, versàtils i diàfans, dotats de llibertat de recorreguts, amb orientació sud, i de fàcil ventilació creuada nord-sud. La durabilitat, cost i manteniment s'han tingut en compte en el projecte, així com la necessitat d'utilitzar un llenguatge contemporani que alhora reinterpreti l'arquitectura tradicional. Criteris estètics i compositius La definició d'un bloc lineal de vivendes adossades de dues altures s'adapta a l'escala humana, reduint l'impacte del mateix amb una secció esglaonada, deixant un cos baix amb els locals complementaris a l'habitatge, i reculant la planta baixa per reforçar la seva connexió amb el terreny. La composició de les façanes respon a la seva orientació. La innexistencia de buits on no són necessaris és premeditada, i la distribució interior de l'habitatge pretén aprofitar la tipologia de pati. Es marca un ritme amb cobertes a una aigua per permetre un millor assolellament, i amb el joc de plans revocats que descansen sobre el tradicional sòcol, emmarcant tots els accessos. La línia d'ombres de la façana l'horitzontalitat i escala de la proposta. Una façana permeable apareix al jardí, amb tots els seus forats oberts a aquest, protegits per una petita marquesina per al període estival els de la zona de dia situada en planta baixa. La composició de buits i massissos es veu complementada per l'elecció d'uns materials les qualitats, colors i textures garanteixen l'estètica i harmonia del conjunt. Criteris constructius La realització de l'edifici respon a mètodes de construcció tradicionals, acompanyats d'una definició senzilla i clara del sistema estructural i de totes les seves instal·lacions. Els materials són seleccionats per la seva qualitat, economia, durabilitat i escàs manteniment, així com per la seva utilització tradicional. Criteris bioclimàtics Sent el sol la principal font d'energia que afecta el disseny bioclimàtic, és important tenir en compte la trajectòria que defineix al llarg de l'any per al millor disseny i aprofitament. Per aquest motiu, en aquest cas amb orientació privilegiada al sud, la forma i orientació del mateix asseguren la calor a l'hivern i frescor a l'estiu. El sol hivernal, més baix, s'introdueix pels buits de façana, protegint la façana sud amb una petita cornisa que permet controlar els raigs estivals més perpendiculars. Uns murs compostos de dues fulles, de termoargila la exterior i de maó buit doble la interior, amb càmera d'aire, aporten la capacitat calorífica i inèrcia tèrmica necessària per aconseguir el confort a l'habitatge. La coberta es realitza amb càmera d'aire ventilada per a una millor aïllament i comportament tèrmic. L'efecte climàtic del sòl s'aprofita elevant la planta baixa sobre el terreny, per millorar l'aïllament. L'elecció de fusteria i vidre garanteix l'estanquitat de l'habitatge.

Finalista
Premis AVS 2008
Datos

Modalidad Actuació Sostenible en Habitatge Protegit

Uso

Fecha de inicio de obra 2003-06-01

Fecha del certificado final de obra 2013-06-01

Autores
Arquitectura
  • Alfonso A. Ibañez
Promotor
  • IRVISA
Contractista
  • Construcciones Lazaro Abad SL
Otros técnicos
  • Pablo Martín Lázaro Abad
  • Fernando Gómez Condón