Obres

45 HABITATGES HPO A SANTANDER

L'àmbit de la Cavaduca, al barri de l'Albericia (Santander), ha estat en els últims temps un assentament marginal. Les polítiques socials de l'Ajuntament han fomentat la regeneració d'aquest espai degradat amb iniciatives enfocades a definir un nou teixit urbà que cohesioni les desdibuixades traces actuals amb la resta de l'estructura urbana municipal. Conscients d'això, la intervenció que s'ha plantejat té com a objecte qualificar el lloc, matisant el context immediat, el que requereix una precisió i qualitat de projecte tal, que més enllà de complir amb els requisits del programa, aquests interactuïn i es relacionin estructurant una totalitat. Tot adaptant-se a l'exigent normativa a aplicar, ja sigui aquesta urbanística (PGOU, PERI) o tecnològica (Normativa autonòmica per a VPO, CTE ...), les restriccions condicionen en gran manera el resultat final. La proposta recull la construcció de 45 habitatges i els seus corresponents garatges, així com 31 trasters. La tipologia adoptada és de bloc d'habitatge col·lectiu (multifamiliar) alineada, en illa tancada, desenvolupant-se en sis plantes (Baixa + 4 + sotacoberta) .Existeixen dues plantes soterrani on se situen les places de garatge i part dels trasters. Es disposen tres nuclis / portals totalment accessibles. L'objectiu prioritari és treure el màxim partit a la combinació dels materials ia la resolució de les diferents trobades. Es busca una imatge rigorosa de l'edifici pel que fa a les seves característiques constructives, en relació i com a expressió de les diferents parts del programa .El disseny final es correspon amb una lògica constructiva i estructural i les demandes que comporta un edifici destinat a habitatges. Altres criteris adoptats, explicats més àmpliament en la Memòria explicativa, són els relatius a la configuració formal, sostenibilitat mediambiental, accessibilitat i confort acústic.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2011-07-11

Fecha del certificado final de obra 2013-01-22

Dirección Roy García de Santander 19 y 21;La Albericia
SANTANDER
Cantabria (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • EME Atelier S.L.P.
Promotor
  • SOCIEDADVIVIENDAySUELOdeSANTANDER
Contractista
  • UTE ALBERICIA S.L.
Otros técnicos
  • Roberto Sánchez Vallejo