Premis

Actuació en Barriada AMATE

En el sector de barri Amate de Sevilla delimitat per l'av. Sant Joan de la Creu, carrers Paulo Orosio i Carlos García Oviedo i la plaça Ruperto Chapí (conegut com Regions Devastades) ha 210 habitatges i 6 locals comercials propietat de l'Administració General de l'Estat. El projecte original data de 1956 i distribueix els habitatges de superfície construïda entre 43 i 59 m2 a 18 blocs aïllats o apariats de tres plantes d'alçada. El deficient estat de conservació, elevat nivell de deteriorament i baixa qualitat de la construcció fan inviable una rehabilitació de l'edificació pel desproporcionat cost que comportaria. S'opta per tant per una actuació integral que comprèn la demolició dels edificis, la reurbanització del sòl i la construcció de nous habitatges, fruit de la col·laboració entre el Ministeri d'Habitatge, la Comunitat Autònoma d'Andalusia i l'Ajuntament de Sevilla. El gestor de les actuacions és EMVISESA. La demolició dels habitatges preexistents ja ha estat executada, de manera que el present projecte es refereix a les edificacions de nova planta de la parcel·la d'ús residencial. Aquesta parcel·la quedarà delimitada, d'acord amb el projecte d'ordenació corresponent, per l'av. Sant Joan de la Creu al nord, carrer Paulo Orosio al sud, carrer Carlos García Oviedo a l'est i el nou espai públic proposat a l'oest. Hi trànsit rodat en els viaris que limiten la parcel·la al nord, sud i est, sent l'accés des de l'oest completament de vianants. Quan s'hagin realitzat les obres d'urbanització en curs, la parcel·la estarà dotada de tots els serveis i infraestructures necessaris (accés rodat i de vianants, abastament d'aigua, xarxa de sanejament, enllumenat públic, xarxa de mitjana i baixa tensió, xarxa de gas natural i telecomunicacions), segons s'indica en els plànols. La parcel·la té una forma aproximadament trapezoïdal, una superfície de 7265 m2, orientació nord-sud aproximadament en sentit longitudinal, i hi ha un desnivell de 2,23 metres entre les rasants dels acerats circumdants al punt més alt (nord-est) i més baix (sud-oest) del seu perímetre.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor actuació sociocomunitària

Uso

Fecha de inicio de obra 2011-07-14

Fecha del certificado final de obra 2013-05-29

Dirección Sevilla
Sevilla (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • UTE Estudios Francos, 40
Promotor
  • EMVISESA
Contractista
  • UTE Nuevo Amate
Otros técnicos
  • Miguel Fernandez Strangmann