Premis

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BARRIADA DE SANT MARTÍ DE PORRES A CÒRDOVA

MEMÒRIA EXPLICATIVA El Programa d'Actuació per a la Rehabilitació Integral de la barriada San Martín de Porres, acordat el 2004 entre la llavors Conselleria d'Obres Públiques i Habitatge de la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Còrdova, preveu la reurbanització d'àrea, la reordenació i millora de els equipaments i la rehabilitació dels edificis residencials, tant en els seus elements comuns com a l'interior dels habitatges. La part assignada en aquest programa a la Conselleria, i executada a través de l'Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia, ha estat la rehabilitació dels elements comuns dels 96 edificis residencials de la barriada i són aquestes obres, acabades en l'actualitat en 90 edificis i en fase d'execució en els 6 restants (el que suposa un percentatge d'execució del 93,75%), les que es presenten a la convocatòria. EL CONJUNT INICIAL El primer grup de 520 habitatges del que avui coneixem com la barriada Sant Martí de Porres, promogut per l'Obra Social Cordovesa Horts Familiars, es projecta el 1959 per l'arquitecte Rafael de la Hoz. Posteriorment (1962), aquesta mateixa entitat i l'Obra Sindical de la Llar promouen altres dos grups debbra Sindical de HogarO 720 i 700 habitatges amb encàrrec al mateix arquitecte que, desenvolupant propostes d'organització espacial anàlogues a la primera, però amb diferents tècniques constructives, acaba per conformar un conjunt de forta homogeneïtat. El total de l'àrea inclou 96 edificis residencials, el que suposa un total de 1920 habitatges que alberguen una població superior als 6.000 habitants. Cada un d'aquests edificis, de cinc altures, presenta una planta de quatre habitatges, totes elles amb un programa de tres dormitoris i una superfície útil que oscil·la de 45 a 48 m2. L'estat de conservació dels edificis és molt divers en funció de la fase a la qual pertanyen i al grau de manteniment atorgat per cada comunitat. És de destacar, davant d'una majoritària renovació dels acabats a l'interior dels habitatges, l'enorme deteriorament dels elements comuns de l'edifici. LA INTERVENCION EN ELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS Es realitza mantenint en els seus habitatges a la població resident. Tan poderós condicionament ha influït considerablement en les solucions projectades. Així mateix, totes les intervencions han estat consensuades prèviament amb les comunitats de propietaris i AAVV de la zona. Substitució de la coberta de fibrociment existent per una altra a base de panells de xapa d'acer amb l'adequat aïllament tèrmic. Instal·lació d'ascensor i remodelació de la caixa d'escala, facilitant així l'accessibilitat a l'elevat nombre de persones grans residents. Aquesta nova instal·lació exigeix ​​la substitució de la caixa d'escala preexistent. Ampliació de la superfície útil dels habitatges en 2,50 m2, ocupant la reculada preexistent en les façanes anterior i posterior, el que exigeix ​​la demolició prèvia de moltes ampliacions en precari realitzades pels propietaris. Millora de la xarxa de sanejament realitzant la substitució de baixants i part de la xarxa horitzontal. Noves derivacions individuals d'aigua i electricitat, així com la centralització de comptadors d'electricitat a l'exterior (abans ubicats a l'interior dels habitatges) i nova bateria de comptadors divisionaris d'aigua (el que permet anul·lar el comptador únic preexistent) Renovació de les façanes mitjançant la substitució de la fusteria i serralleria; antenes de TV; estenedors; aparells d'aire condicionat; eliminació, previ soterrament, de les xarxes d'electricitat i telefonia; millora del rejuntat de la fàbrica de maó i tractament amb pintura blanca. Creació d'un espai exterior privat per als edificis, disminuint així, al sector carrer Torremolinos, l'amplíssim i degradat espai públic preexistent. MIDA, PRIORITAT, COST I RESULTAT El nombre d'edificis que han conformat cada licitació d'obra ha permès l'acord previ amb les comunitats de propietaris implicades, així com la desitjable economia d'escala i l'accés a empreses constructores de mida mitjana. La morfologia de l'àrea ha induït que aquest número coincideixi, la majoria de les vegades, amb alineacions completes d'edificis. La rehabilitació dels 96 edificis residencials s'ha realitzat mitjançant un total de 20 licitacions independents, el que ha suposat una mida mitjana de cadascuna d'elles de 4.8 edificis per expedient (96 habitatges). L'ordre de la intervenció s'ha establert donant prioritat a aquelles alineacions que abans van acceptar les condicions del conveni, bàsicament tres: autorització per a l'enderrocament de les ampliacions "il·legals" existents; pagament solidari per la comunitat de propietaris de la quantitat exigida corresponent al 25% del cost de l'ascensor (6.000 €); i autorització per a la retirada i reorganització de la multitud d'elements "privats" col·locats a les façanes. Aquest ordre de prioritat ha permès iniciar les obres en les comunitats més organitzades i solidàries, animant els resultats aconseguits a altres comunitats, inicialment més reticents o desestructurades. Paral·lelament a l'execució d'aquestes obres s'han dut a terme programes específics destinats a la creació i reforçament de les comunitats de propietaris en aquells casos on l'estructura social era inexistent o molt precària, així com tallers que ensenyin i fomentin el necessari manteniment dels edificis. D'altra banda, en els expedients d'obra corresponents a les 500 habitatges del sector carrer Torremolinos, la licitació de les obres ha inclòs clàusules encaminades a que les empreses adjudicatàries contractessin a persones residents en els edificis objecte de la rehabilitació. És de destacar la tasca realitzada en col·laboració amb l'Obra Social Cordovesa Horts Familiars, promotora l'any 1959 de les 500 habitatges del sector carrer Torremolinos. Encara en 2004 aquest conjunt d'habitatges ni tan sols comptava amb escriptura d'obra nova i divisió horitzontal i, a conseqüència d'aquest abandonament, era altíssim el nombre d'habitatges ocupats irregularment. Després de la realització del corresponent expedient de reparcel·lació, encarregat de delimitar les parcel·les residencials de la xarxa viària existent i altres espais públics, s'ha redactat i registrat l'escriptura d'obra nova, desenvolupant, paral·lelament a les obres de rehabilitació dels edificis, el procés de regularització dels habitatges atorgades encara en règim d'accés diferit a la propietat. Després de la conclusió de les obres de rehabilitació s'ha iniciat l'atorgament d'escriptura als residents prèviament regularitzats. El cost mitjà per habitatge de la intervenció és de 12..500 euros. La gestió econòmica s'ha realitzat per l'Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia i no hi ha hagut cofinançament de la Unió Europea. Si considerem com el millor indicador del resultat de la intervenció el funcionament de l'ascensor instal·lat (ja que suposa l'aportació solidària per al seu manteniment d'uns 5 € / habitatge / mes) hem de dels 90 ascensors instal·lats estan funcionant aproximadament un 80%. Còrdova, desembre de 2013 Signat. Jorge Benítez. Arquitecte Director Oficina RIB Sant Martí de Porres

Menció
Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección Córdoba
Córdoba (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Francisco Canovaca Segura/Rafael Suarez Medina
 • Gabriel Rebollo Puig/Sebastián Herrero Romero
 • Gabriel Rebollo Puig/Sebastián Herrero Romero
 • Pedro Peña Amaro/Antonio Peña Amaro
 • Jorge Benítez Castro
Promotor
 • RICARDO HERNÁNDEZ-SANJUÁN DE BUSTOS
 • AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
Otros técnicos
 • Joaquín Montilla Cardeñosa /José Manuel Ríos Cubero
 • Juan Perea Moncayo
 • Josefa Guardiola Martínez
 • Leonor Mansilla Muñoz
 • Cristóbal Martín Aguilera /Fernando Angulo Torralbo
 • David Recio Lebrón