Premis

ALLOTJAMENT A LA CARTA

PLA ESTRATÈGIC PER DINAMITZAR I MILLORAR L'OFERTA D'HABITATGE DE LLOGUER I PER TROBAR NOVES FÓRMULES DE TINENÇA "En habitatge i allotjament totes les iniciatives són poques, per petites que siguin, per incrementar l'oferta i millorar l'accessibilitat dels més vulnerables i més en aquests moments" És el Patronat Municipal de l'Habitatge un organisme autònom de l'Ajuntament d'Alacant que treballa en habitatge des de 1982, considerant l'habitatge amb un element clau en la integració social. És per a nosaltres el lloguer la figura imprescindible i gairebé única quan es treballa amb els sectors de població més desfavorits. També per a nosaltres la construcció d'edificis per a habitatges ha complert, a més de l'objectiu de l'allotjament, l'objectiu d'ajudar a la regeneració urbana. La nostra política inicial de construcció d'habitatges per al lloguer, que ens ha permès tenir un raonable parc a disposició dels ciutadans, ha anat matisant amb el temps. Fa cinc anys vam començar a construir edificis específics per a col·lectius vulnerables. Habitatges intergeneracionals o habitatges universitaris, són un exemple d'això. Però fa tres anys, la impossibilitat d'iniciar nous projectes de construcció i l'enorme demanda d'habitatge social de lloguer, ens van empènyer a dissenyar un Pla estratègic, amb programes ja existents al Patronat i amb altres de nous dissenyats a aquest efecte, amb l'objectiu de ampliar l'oferta sense necessitat d'haver de construir nous edificis. Els nous allotjaments compartits i col·lectius els hem basat en el desenvolupament del concepte de l'autogestió de l'usuari, coresponsabilitzant al mateix en el bon ús de la infraestructura que es cedeix. Iniciem aquest camí animats per l'extraordinària experiència de les sales de préstec El Claustre que amb controls d'accés informatitzats permeten poder ser usades les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any sense presència del nostre personal. Després de dos anys de funcionament l'autogestió ha estat un èxit sense cap problema d'usos incorrectes de les instal·lacions. Hem instaurat a tota l'organització, com a mètode de treball, que en cada activitat, l'objectiu últim, ha de ser "aconseguir sempre un allotjament més" i, amb aquesta filosofia, el Pla Estratègic està basat en les següents grans línies: Racionalització del parc social existent. El nostre propi, el de la comunitat autònoma i el que ha arribat a mans de les entitats financeres per conflictes hipotecaris. Intermediació social immobiliària al mercat privat. Tant en habitatges com en locals com a fórmula de revitalització de barris. Mediació en conflictes hipotecaris i d'arrendament, amb l'objectiu de minimitzar la sortida d'afectats dels seus habitatges. Suma igual i té la mateixa importància aconseguir que una família no perdi el seu habitatge d'aconseguir un habitatge més disponible. Noves fórmules d'allotjament com els edificis per a col·lectius específics com intergeneracionals o universitaris, els habitatges compartits, els habitatges llar tutelats per a col·lectius vulnerables i els allotjaments col·lectius, basades en el concepte de l'autogestió i la coresponsabilitat.

Guanyador
Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor estratègia per facilitar l'accés a l'habitatge

Autores
Autor
  • PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE