Awards

Rehabilitació d'un edifici per Esser A to L'Hospitalet de Llobregat CRAE

1.DESCRIPCIÓ OF BEING PLANTEJA SITUATIO RESOLDRE: The present is tracta projecte a rehab "total" d'un bloc per PB + 2 format Nivells situat a l'l'illa inside the c / General prim # 69 of L'Hospitalet de Llobregat.Dins d'aquesta intervenció també it includes the tota urbanització the surface lliure restant (deduïda of Enderroc) of the parcel • the amb el tractament of them mitgeres / façanes dels diferents habitatges continguts dins Interior pati d'illa to look directament to rehabilitate volum. A l'esmentada farm (interior illa) s'hi accedeix pel c / General Prim exclusivament through Passadís d'un cobert (tunnel) that passa per sota one edifici habitatges d'perpendicular to propi carrer (25 m llarg i uns 2 60 m d'amplada x 3,50m d'alçada). Inicialment, ia cop Interior dins pati d'illa, ens varem trobar amb a main edificació (cos i 10m x 11m 10 m d'alçada) rodejada d'afegides edificacions in diferents époques of molt baixa qualitat i in condicions precàries of conservació. L'este objectiu was to preserve principal volum (façanes murs de pedra amb 40cm gruix) i enderrocar totes construccions aquelles realitzades to voltant d'este cos. 2.JUSTIFICACIÓ PER THE IMPORTANCE OF DEALING aquesta SITUATIO: L'edifici rehabilitate had to accommodate a CRAE; ESTABLIMENT that Acull in regim of residenciahabitatge to menors sota mesures guardianship or administrative custody mentre not prune them back amb seves famílies or not tenen a family d'acollida. Aquest fet produïa els futurs residents d'este equipament (scoundrel between 3-16 anys) tinguessin physical tant limitatio (recinte tancat-limitat pel carrer) com i psychological / or mental (rogue amb one forta EXCLUSION social, amb problemes of It RELATIONSHIP, psicològics problemes, etc) implicava not poguessin desenvolupar Conventional activitats i / o normals being pruned produir quotidiana dins of life. A aquest fet hi havíem l'l'Accessibilitat tant d'afegir solar propi (accés tunnel) com propi edifici (interior illa) that differ complexes per si ha per prou provided Millorar i afavorir the life qualitat not només of social grup that reside dins d'este equipament but també d'aquelles persones that contenien some physical handicap tipus of i / or mental. The program focus is caracteritzarà assistential per room per format first floor one menjador + office, cuina, magatzem, it Website Address despatx two banys, a living area or visit i despatx pels Educators. On the ground segona hi tenim a playroom, a library, 4 habitacions, 2 banys ia per l'Espai educator. I per últim on the third floor hi trobem 6 habitacions, 2 banys i a per l'living educator. The configuració de l'edifici is distribueixen symmetrically in respect of symmetry traçat one eix perpendicularment to the front façana on hi trobem continguda l'scale com bloc element dealer. Fora volum rehabilitate s'hi disposarà one connectat lift the bloc through anomenat d'un espai "contes conta" unificant l'elevator (exterior peça) amb nucli d'scales (peça interior). Tota the surface not built the Solar will totalment restored, it will replace the pavimentació totalment i s'incorporarà parterres, arbres i mobiliari fix. The corridor is procedeix per l'accés on the carrer des REBRA the mateix acabat that l'existent to VORERA the C / General Prim, a month to month is renewed els ACABATS of them parets, the sostre i s'incorpora à un nou d'il • luminació system, a month of rehab i sanejat the reixa of tancament existent. 3.VENTATGES OF PROJECTE Tot i tractar-joins d'rehab, the projecte has semper estat sensitive particularitats aquelles encompassing l'Accessibilitat i les relacions humanes dins them diferents solucions pràctiques interiors / exteriors de l'edifici. Així mateix is ​​generated espais "Communes" com the "contes conte" (with elevator i Espai scale on the monitor i / o resident pot explain a conte, narrate a relat, participate d'un dibuix, etc) millora integrat of persones amb amb some discapacitat aquelles not in tenen cap, així beneficiant, a tot un col • social lectiu sense tipus cap d'EXCLUSION (objectiu_afavorir relacions them humanes enderrocant them barreres of comunicació between els usuaris). Dins d'este col • lectiu també is generated necessitats, com to create a espai a l'air lliure per the rabble as pati that oxygenate i donate il • luminació a tot l'edifici. CONSTRUCTION WORK IN L'4.DIFICULTAT One of them particularitats de l'estava work in constructive complexitat seva. Tot i Esser one petita work; aquesta will contenir tota a number of variables that go fer enormement interessant (accés into mitjançant comunitari d'illa problematic tunnel desconeixement of fonamentació existent, Enderroc manual mur existent heterogeni i poc consolidat, it evacuació d'dimension d'lower aigües position along the col • general reader, it DISPOSAL of remunta existent, Ready to mitgeres, etc). A mode of petit resum i seguidament després de l'Enderroc back estintolament manual i dels murs; procedir is going to fonamentar nova part amb micropilons per seguidament fer the floor i aixecar Forjat to Forjat fins to finish l'edificació. Tot aquest procés is going dur to the aprofitar terme d'feature amb l'estintolament of façana com a structural element d'joined-subjecció d'aquesta amb la nova built part (veure detall annex). FINAL 5.RESULTAT A cop l'enllestida work, a comença to Esser conscient of abans i després of lloc; de l'evolució so great that it has sofert l'edifici; urban or processing of which has estat objecte aquest paratge. D'un Tot-U construccions, i escombraries hem passat materials to dye a lloc certament oxigenat, nice i respectuós amb el seu entorn immediat. I llum natural air (ventilation) deixen d'esser merament espectadors per-se Protagonistes convert lloc d'este in.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ General Prim nº 69
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Marc Casany i Estrada
  • ACXT arquitectes
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contractor
  • Contracta S.L.
Otros técnicos
  • Francesc Escolà
  • Sabrina Muñoz
  • Pepa Manzano
  • Marc Casany Estrada
  • Xavier Talló