Premis

Rehabilitació d'un edifici per Ésser un CRAE a L'Hospitalet de Llobregat

1.DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ QUE ÉS PLANTEJA RESOLDRE: El present projecte és tracta d'una rehabilitació "total" d'un bloc format per PB + 2 Nivells Situat a l'interior de l'illa al c / General prim nº 69 de l'Hospitalet de Llobregat.Dins d'AQUESTA intervenció también és contempla la Urbanització de tota la superfície lliure restant (deduïda del enderroc) de la parcel • la con el Tractament de les mitgeres / façanes dels Diferents Habitatges Continguts dins de l'pati interior d'illa que mirin directament al volum a rehabilitar. A l'esmentada finca (interior illa) s'hi Accedeix paper c / General Prim exclusivament a través d'01:00 passadís Cobert (túnel) que passa per sota 1 edifici d'Habitatges perpendicular al pr carrer (25 m d'Llarg i uns 2 , 60 m d'amplària x 3,50m d'Alçada). Inicialment, i 1 cop dins de l'pati interior d'illa, ENS varem TROBAR AMB 1 edificació principal (1 cs de 10m x 11m i 10 m d'Alçada) rodejada d'edificacions afegides en Diferents époques de Molt baixa Qualitat i en condiciones precàries de conservació. L'Objectiu era conservar AQUEST volum principal (façanes AMB murs de pedra de 40 cm de gruix) i enderrocar Totes aquelles construccions realitzades al Voltant de este cos. 2.JUSTIFICACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA PER ABORDAR AQUESTA SITUACIÓ: L'edifici a rehabilitar havia de albergar un CRAE; Establiment que Acull, en RÈGIM de residenciahabitatge, a Menors sota Mesures de tutela o guarda administrativa mentre no podin retornar AMB els Seves familias o no tinença 1 família d'acollida. AQUEST FET produia que a els Futurs residents de este Equipament (canalla d'entre 3 a 16 anys) tinguessin 01:00 limitacions Tant física (recinte tancat-limitat paper carrer) com psicològica i / o mental (canalla AMB 1 FORTA exclusió social, con problemes de relació qualit, problemes psicològics, etc.) que implicava que no poguéssin desenvolupà activitats convencionals i / o normals que és podin Produir dins de de la vida quotidiana. A AQUEST FET l'hi haviem d'Añadir l'accessibilitat Tant del propi solar (accés túnel) com del propi edifici (interior illa) que de per si ja eren prou complexes per tal de Millorar i afavorir la Qualitat de vida no NOMÉS del grup social que residiria dins de de este Equipament sinó también d'aquelles petites persones que contenien algun Tipus de minusvalidesa física i / o mental. El programa del centre assistencial és caracteritzarà per estar format en primera planta per 1 menjador + office, cuina, magatzem, despatx direcció, 2 banys, una sala de visites i una zona o despatx pèls educadors. A la segona planta hi tenim una ludoteca, una biblioteca, 4 habitacions, 2 banys i 1 espai per l'educador. I per últim a la tercera planta hi Trobem 6 habitacions, 2 banys i una sala per l'educador. La Configuració de l'edifici és distribueixen de forma simètrica respecte 1 eix de simetria TRAÇAT perpendicularment a la façana frontal on hi Trobem continguda l'escala del bloc com a element distribuïdor. Fora del volum a rehabilitar s'hi disposarà un ascensor Connectat al bloc a través d'01:00 espai anomenat "compta contes" unificant l'ascensor (peça exterior) AMB Nucli d'escales (peça interior). Tota la superfície no edificada del solar serà totalment rehabilitada, és substituirà totalment la pavimentació i s'incorporarà parterres, arbres i mobiliari fix. El corredor per on és procedeix l'accés des del Carrer REBRA el MATEIX Acabat que L'existent a la vorera del C / General Prim, a més a més és renovessin a els Acabats de les parets, del sostre i s'incorpora à 1 nou sistema d'il • luminació, a més de l'sanejat i rehabilitació de la reixa de tancament existent. 3.VENTATGES L'PROJECTE Tot i tractar-se d'01:00 rehabilitació, el projecte sempre ha Estat sensible a aquelles petites particularitats que englobin l'accessibilitat i els relacions humanes dins de els Diferents solucions Pràctiques interiors / exteriors de l'edifici. Aixi MATEIX és generin espais "comuns" com el "conte contes" (entre ascensor i escala -espai on el monitor i / o resident Pot explicar un conte, narrar un relat, participar d'1 dibuix, etc) que Millora la Integració de Persones amb alguna discapacitat AMB aquelles petites que no en tinença cap, beneficiant aixi, a tot un col • lectiu social sense cap Tipus d'exclusió (objectiu_afavorir els relacions humanes enderrocant els barreres de comunicació entre a els Usuaris). Dins de este col • lectiu también és generin Necessitats, com la de crear un espai a l'aire lliure per la canalla en forma de pati que oxigenarà i donara il • luminació a tot l'edifici. 4.DIFICULTAT CONSTRUCTIVA A L'OBRA Una de les particularitats de l'obra estava en su complexitat constructiva. Tot i Ésser una obra petita; AQUESTA va contenir tota una sèrie de variables que la van Fer enormement interessant (accés a l'interior d'illa problemàtic mitjançant túnel comunitari, desconeixement de la Fonamentació existent, enderroc manual, mur existent heterogeni i Poc Consolidat, cota d'evacuació d'aigües inferior a la cota del col • lector general, Eliminació de Remunta existent, preparació de mitgeres, etc.). A tall d'petit resum i seguidament després de dir l'enderroc manual i posterior estintolament dels murs; és va procedir a fonamentar la part nova AMB micropilons per seguidament Fer la solera i aixecar Forjat a Forjat Fins a culminar l'edificació. Tot AQUEST Procés és va durar a Terme Amb la característica d'aprofitar l'estintolament de la façana com a element estructural d'unir-subjecció d'AQUESTA Amb la part nova edificada (ver detall Annex). 5.RESULTAT FINAL Un cop enllestida l'obra, 1 Comença a Ésser Conscient del abans i del Després del lloc; de l'Evolució tan gran que ha sofert l'edifici; de la Transformació urbana de la qual ha Estat Objecte AQUEST paratge. D'01:00 Tot-U de construccions, materials i Escombraries Hem pasado a Tenir un lloc certament oxigenat, agradable i respectuós con el Seu entorn IMMEDIAT. La llum natural i l'aire (ventilació) deixen d'esser merament ESPECTADORS per a convertir-se en Protagonistes de este lloc.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ General Prim nº 69
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Marc Casany i Estrada
  • ACXT arquitectes
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Contractista
  • Contracta S.L.
Otros técnicos
  • Francesc Escolà
  • Sabrina Muñoz
  • Pepa Manzano
  • Marc Casany Estrada
  • Xavier Talló