Premis

AVS Catalunya convoca Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009

Participació i àmbit

Organitzats bianualment per AVS Catalunya, tenen com a objectiu distingir les activitats i actuacions més destacades realitzades a Catalunya en el camp de l’habitatge social.

Poden optar als premis les persones físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva.

Els candidats podran ser proposats per qualsevol persona física o jurídica, per qualsevol empresa associada o pel propi jurat.

Període de construcció

Les candidatures presentades es referiran a obra acabada, entenent que aquesta ve acreditada pel certificat final d’obra, entre l’1 de setembre de 2007 i el 31 d’agost de 2009, i hauran de comptar sempre amb el vistiplau de la propietat o de la promotora.

Modalitats

Premi a les actuacions integrades:

Distingeix una actuació residencial on s’hagi aconseguit conjugar l’esforç i la participació de diferents actors, des d’una perspectiva integral, tot incidint en problemàtiques de grups socials i de barris.

Per a la seva consecució són necessaris plantejaments globals que requereixin el treball conjunt dels gestors d’habitatge amb altres sectors i institucions, com poden ser els serveis socials, les polítiques de formació i treball, indústria, cultura o sanitat.

Serà suficient un grau d’execució del treball del 15%.

Premi a la millor actuació en habitatge de nova construcció:

Distingeix una actuació en habitatge protegit, que contribueixi a la millora de l’espai urbà on es situa. El jurat valorarà especialment les solucions arquitectòniques proposades, el cost raonables de l’actuació, les innovacions tecnològiques i l’ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

Premi a la millor actuació en habitatge rehabilitat:

Distingeix una actuació de rehabilitació en un edifici d’habitatges, realitzat amb el suport d’un programa de rehabilitació institucional. O bé, una actuació en finca edificada en què s’introdueix la conservació d’elements distintius de l’edificació (façana, estructura, etc.).

El jurat valorarà especialment la solució arquitectònica, el cost de l’actuació, les innovacions tecnològiques i l’ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient.

Inscripció i documentació

Per a cadascuna de les modalitats dels Premis, la documentació a presentar serà la següent:

Memòria explicativa en format DIN A4 amb una extensió no superior a cinc pagines, que detalli l’actuació en suport que faci un descriptiu del projecte, des dels seus antecedents fins a la solució adoptada, així com un full amb fitxa tècnica en el que constin les següents dades:

- Nom del projecte

- Data del projecte

- Inici d'obres

- Final d'obres, o data prevista en el cas de presentar-se a la modalitat d'actuació integrada.

- Arquitecte

- Col·laboradors

- Arquitecte tècnic

- Project Management

- Direcció Facultativa

- Empresa constructora

- Quadre de superfícies (Solar, Sup. construïdes totals, Sup. construïdes sobre rasant, etc.) - Nombre d'habitatges

- Règim de la promoció

- Superfície útil mitjana dels habitatges (aprox.)

- Pressupost amb desglossament per partides.

- Còpia del certificat final d'obres o situació actual de la mateixa amb el percentatge d'execució en la modalitat d'actuació integrada.

Amb l’objecte de poder comparar les propostes econòmicament serà imprescindible complimentar un quadre de superfícies, costos i ratis d'acord amb el detall següent:

Plànols i material gràfic i/o videogràfic que donin una clara visió de l’actuació realitzada i del seu context urbà. El material gràfic i els plànols es disposaran en un màxim de dos panells de 1,20 x 0,90 m que poden tenir orientació vertical o horitzontal, en funció de les necessitats de disseny. Poden contenir i és recomanable:

- Imatges del projecte finalitzat

- Plànol de situació

- Planta general, escala 1/200

- Planta tipus d'habitatges, escala 1/100

- Alçats

- Secció constructiva i/o detalls significatius

Amb l’objecte de poder fer ús de les imatges, documentació i plànols amb finalitats de difusió i exposició, les imatges de l’actuació hauran de lliurar-se a part, amb una resolució mínima de 300 DPI i en format tiff, els plànols hauran d'anar en fons blanc d'Autocad i en format dwg o PDF.

Tota la documentació s'acompanyarà d'una copia digital en CD, DVD o PENDRIVE, amb la següent estructura:

a) Còpia dels panells en CD o DVD en format PDF generat vectorialment, o en format tiff amb una resolució mínima de 300 dpi. El nom dels arxius serà: panell-01.pdf (o panell- 01.tiff).

b) La memòria serà un document Word de nom Memòria.doc, amb lletra Arial 10 i interlineat 1,5.

c) La fitxa tècnica serà un document excel de nom Ficha.doc, amb lletra Arial 10.

d) Les imatges s'inclouran en format tiff a 300 dpi, tot indicant els elements que reprodueixen.

Les imatges seran cedides a AVS Catalunya per a la seva difusió i exposició pública vinculada als Premis d'Habitatge Social de Catalunya, sempre recollint el nom dels autors. Així els candidats fan una cessió de drets de la documentació presentada per als actes i esdeveniments derivats d'aquests premis.

Només s'admetrà documentació complementària si és absolutament imprescindible per a la comprensió de la proposta.

Plaços per la inscripció

Les candidatures s’hauran de presentar, com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2009, tot aportant la documentació corresponent, a la seu d’AVS Catalunya, fixada en el domicili de la Presidència (C/ Tàpies, 4-08001 Barcelona).

Jurat

- L'Alcalde de Terrassa, que actuarà com a President Honorífic del Jurat.

- Un representant designat per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya, que actuarà com a Secretari del Jurat.

- Dos representants designats per la Comissió Executiva d'AVS Catalunya.

- Un representant de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Dos representants de Col·legis Professionals.

- Un representant de la Federació de Cooperatives d'Habitatge.

- Un representant escollit entre els premiats en la darrera convocatòria.

El Jurat actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria de vots.

El Jurat interpretarà les bases de la convocatòria i resoldrà les qüestions que sorgeixin durant l’adjudicació dels Premis.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Selecció i premis

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el segon trimestre del 2010 a la ciutat de Terrassa, comunicant-se per escrit als participants amb una anterioritat de dues setmanes el lloc i l’hora en què se celebrarà el lliurament dels premis.

Publicació de les obres

Els premis atorgats constaran d'un diploma i un símbol commemoratiu (escultura).

AVS Catalunya, editarà una separata en un diari d'àmplia difusió a Catalunya, on es farà difusió gratuïta dels premis atorgats.

Els associats d'AVS podran incloure les obres que desitgin en l’esmentada publicació, tot pagant-ne en aquest cas, el cost que correspongui.

AVS Catalunya organitzarà una exposició amb totes les obres i actuacions presentades als premis d'habitatge social d'aquest certamen.

Els treballs premiats podran ser publicats en la forma que l'AVS Catalunya cregui convenient, a través de qualsevol medi de comunicació. Si AVS Catalunya vol difondre alguna de les propostes no premiades, prèviament sol·licitarà l’autorització pertinent.

La documentació presentada podrà ser retirada, en un màxim de dos mesos, un cop finalitzin els actes vinculats als Premis d'Habitatge Social 2009, el que serà comunicat per AVS CATALUNYA.

La participació en els premis suposa l’acceptació d'aquestes bases.

Premi adjunt

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/09/2009 al 31/01/2010
Address Seu de la Presidència ­ C/ Tàpies, 4 - 08001 Barcelona
Telèfon 935 534 997
Email info@avscatalunya.cat
Pàgina web www.avscatalunya.cat